EN

wear {substantif}

volume_up
I think we should wear completely different clothes... and be completely different people.
tror jag vi ska ha på oss helt andra kläder... och vara helt andra personer...
The Sikh and Hindu minorities will be required to wear a yellow identification sign on their clothes.
Sikh- och hinduminoriteterna är tvungna att fästa ett gult kännetecken på sina kläder.
They wear bright colors, rose and blue, like Eastern dress."
De är klädda i klara färger, rött och blått, som österländska kläder.
Tribological phenomena such as wear and friction often hinders the development of new technology.
Tribologiska fenomen som slitage och friktion är ofta hinder för utvecklingen av ny teknik.
Friction and wear cause problems such as high energy consumption and production stops.
Friktion och slitage orsakar problem som hög energiförbrukning och produktionsstopp.
Rubber asphalt is considered to provide improved resistance to wear and are perceived to be quieter.
Gummiasfalt anses ge förbättrade motståndskraft mot slitage och upplevs vara tystare.
wear (aussi: attrition)
Granular wear - Model for wear in advanced materials flow calculations
Granular wear - Modell för nötning i avancerade materialflödesberäkningar
The courses "Introduction to friction and wear in unlubricated contacts" and "Tribological materials" change places in the schedule.
Kurserna "Introduktion till friktion och nötning i osmorda kontakter" och "Tribologiska material" byter plats i schemat.
Tribology is the science and technology of interacting surfaces in relative motion, encompassing all aspects of friction, lubrication and wear.
Tribologi är läran om ytor i kontakt och omfattar frågor med anknytning till smörjning, nötning och friktion.
användning av religiösa symboler i skolan.
So I went to replace my jeans after years and years of wearing these old ones, and I said, you know, "I want a pair of jeans.
Men efter flitig användning och tusen tvättar kändes de till slut riktigt bra. ~~~ Så efter många år gick jag för att köpa ett par nya jeans.
Hence, the buyer may not, as is sometimes suggested, complain about his canvas shoes five months after buying them because these have since developed a flaw through wear.
Köparen kan t.ex. inte, som det då och då insinuerats, reklamera sina repsandaler fem månader efter köpet, eftersom dessa nu har en brist som uppstått genom användning.
wear (aussi: clothing, costume, covering, dress)
The standards must also aim to prevent waste: less throw-away packaging, less wear-and-tear, more sustainability and more sustained quality.
Normerna måste också gälla förebyggandet av avfall: mindre engångsbruk, mindre förslitning, mer hållbarhet och hållbarare kvalitet.
wear
wear (aussi: attrition, wear and tear)
Three axles give better circulating conditions and cause less wear on roads.
Med tre axlar garanterar vi bättre trafikförhållanden och mindre slitning på vägarna.
wear
wear (aussi: attire, clothing, jacket, lining)

Exemples d'usage pour « wear » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn my country, 80% of the people are baptised and wear a cross their whole life.
I mitt land är 80 procent av befolkningen döpta och bär ett kors hela livet.
EnglishI also congratulate him on his ability, so to speak, to wear three hats at once!
Jag vill också gratulera er till vad man kan kalla att jämka ihop de tre önskemålen!
EnglishTribolab Friction and wear testing Tribological failure analysis Lubricant Testing
Tribolab Friktions- och nötningstester Tribologiska haverianalyser Smörjmedelstester  
EnglishMillions of children with no parents wear themselves out cultivating the food they need.
Inför en sådan orättvisa bör man göra sig av med alla moraliserande argument.
EnglishIt is not a case of discussing appearances or whether or not they wear hoods.
Det handlar inte om att diskutera former eller om de har huva eller ej.
English Are there estimates in the EU of how many women wear a burka or niqab?
 Finns det inom EU några uppskattningar om hur många kvinnor som bär burka eller niqab?
EnglishI wear another hat as the Chairman of the committee, thereby keeping an eye on the rapporteur.
En annan är som utskottets ordförande, som håller ett öga på föredraganden.
EnglishTransparency has won the day, even if the precautionary principle looks a little the worse for wear.
Öppenheten har segrat, även om försiktighetsprincipen är något naggad i kanten.
EnglishLet us not therefore wear sackcloth and ashes, be issued with yellow cards or be depressed.
Låt oss därför inte klä oss i aska, ta emot gula kort eller deppa.
EnglishThere is a saying in the United Kingdom that if the cap fits you should wear it!
Det finns ett talesätt i Förenade kungariket som säger att om man känner sig träffad skall man ta åt sig!
EnglishJourneys become longer, there is more wear and tear to the roads, and there is more pollution.
Resorna blir längre, vägarna slits allt mer och föroreningarna ökar.
EnglishI don't ever want you to wear underwear around me again, okay?
Jag vill inte att du använer underkläder när du är med mig igen, okej?
EnglishWear and tear on vessels is not the only factor responsible for the disasters that we have experienced.
Fartygens dåliga skick är inte den enda orsaken till de katastrofer vi har bevittnat.
EnglishSo I made a wearable wall that I could wear as a backpack.
Så jag gjorde en vägg man kunde ta på sig på samma sätt som en ryggsäck.
EnglishWear particles from road paving with rubber bitumen involved.
Slitagepartiklar från vägbeläggningar med gummiinblandad bitumen.
English May women who wear a veil over their face hold EU posts?
 Får kvinnor som döljer sitt ansikte med slöja inneha poster inom EU?
EnglishwearIT@work project will develop a set of new solutions to support the workers of the future.
wearIT @ work-projektet kommer att utveckla en rad nya lösningar för att stödja arbetarna i framtiden.
EnglishThey wear uniforms and enjoy the support of a former government minister.
EnglishThere are a number of you here who wear particular T-shirts because you are against a type of power.
Ett antal personer här bär särskilda t-tröjor för att signalera att de är emot en viss energiform.
EnglishI know you're there because I can hear you, but I can't see you because I normally wear glasses.
Jag vet att ni är där eftersom jag kan höra er, men jag kan inte se er för jag bär vanligtvis glasögon.