« willing » traduction en suédois

EN

« willing » en suédois

volume_up
will {substantif}
EN

willing {adjectif}

volume_up
willing (aussi: cheerful, glad, fain, game)
The Commission is willing to participate in these discussions with Member States.
Kommissionen är villig att delta i sådana diskussioner med medlemsstaterna.
The question is whether anyone is actually willing to exert that sort of pressure.
Frågan är huruvida man verkligen är villig att utöva den sortens påtryckningar.
This is clearly an unacceptable practice that I am not willing to support.
Detta är ett oacceptabelt förfarande som jag inte är villig att stödja.
willing (aussi: anxious, ardent, avid, eager)
. – We are not able or willing to add or subtract anything from the internationally-established Cairo consensus.
Vi kan formulera detta på olika sätt och säga att abort sker av olika anledningar: det kan ske frivilligt eller efter samråd.
One issue that we will pursue at COP 8 is also a follow-up to the coalition of the willing on renewable energy that the European Union launched in Johannesburg.
En fråga som vi kommer att driva vid COP 8 är också en uppföljning av den frivilliga koalition för förnybar energi som Europeiska unionen startade i Johannesburg.
I believe that in view of the fact that in Great Britain, the proceeds were approximately ten times higher than expected, people are now willing to think again about this revenue.
Jag tänker på en frivillig överenskommelse, enligt vilken 30 eller 50 procent av medlen används för forskning, för utbildning och vidareutbildning samt för nya infrastrukturer.

Synonymes anglais de « willing »

willing
will

Exemples d'usage pour « willing » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThey are willing to employ workers from countries such as Ukraine and Belarus.
De är villiga att anställa arbetstagare från länder som Ukraina och Vitryssland.
EnglishThere are any number of places where I am willing to express a militant opinion.
Det finns en rad platser där jag inte är beredd att uttrycka mig som militant.
EnglishAt the same time, we are willing to consider these issues in a broader context.
På samma gång är vi beredda att överväga dessa frågor i ett bredare sammanhang.
EnglishBut " Europeans are less and less willing to be presented with a fait accompli
Men européerna har allt svårare att acceptera att ställas inför fullbordat faktum.
EnglishCommissioner Frattini has also said he is willing to give support of this kind.
Kommissionsledamot Frattini har också sagt sig vara beredd att ge sitt bifall.
EnglishI hope Member States and the other institutions also are willing to take action.
Jag hoppas att medlemsstaterna och övriga institutioner också är beredda att agera.
EnglishThe Commission is willing to support the Member States to address these issues.
Kommissionen är beredd att stödja medlemsstaterna i arbetet med dessa frågor.
EnglishWe are very willing to help new Member States with their changeover preparations.
Vi är villiga att hjälpa nya medlemsstater med deras övergångsförberedelser.
EnglishWe are willing to do all of these, and the submitted report talks about all of these.
Vi är villiga att göra allt detta och i betänkandet tas alla dessa aspekter upp.
EnglishI shall also be willing to answer the questions put by Mrs Theato and Mr Bontempi.
Frågorna som ledamöterna Theato och Bontempi konkret har ställt besvarar jag gärna.
EnglishAnd gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.
Och spelare är villiga att jobba hårt hela tiden, om de får rätt sorts jobb.
EnglishIf Member States are not willing to comply with the directives, cut off the funding.
Om medlemsstaterna inte är beredda att följa direktiven, avbryt då finansieringen.
EnglishI believe they are willing to have dialogue with us on a number of specific issues.
Jag tror att de är villiga att ingå en dialog med oss i ett antal specifika frågor.
EnglishIt's also important that everyone you are sending mail to is willing to receive it.
Det är också viktigt att alla som du skickar e-post till är villiga att ta emot den.
EnglishThe European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.
Europeiska unionen är här beredd att engagera sig och ge humanitär hjälp.
EnglishWe are very willing to help new Member States with their changeover preparations.
Det har därför varit en stabil situation, men också en situation med brist på dynamik.
EnglishThose who are willing to deploy any means in the name of an idea are lying in wait.
De som är beredda att använda alla medel för en åsikts skull lurar i vassen.
EnglishI hope that the High Representative is willing to make efforts to achieve this.
Jag hoppas att den höge representanten är beredd att anstränga sig för att uppnå detta.
EnglishThey are not willing to accept a situation in which the water they drink is not clean.
De är inte villiga att acceptera en situation där deras dricksvatten inte är rent.
EnglishAre we prepared and willing to help people fight these diseases in their own countries?
För det andra måste vi öka anslagen till forskning om dessa sjukdomar i Europa.