EN

work {substantif}

volume_up
1. général
In addition there are disputes over work, additional work and unnecessary work.
Därutöver tvistar man om arbete, extra arbete och onödigt arbete.
Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.
Deras arbete gynnar ekonomin lika mycket som det arbete en anställd utför.
Work, work, work: this makes Europe competitive, and European citizens richer.
Arbete, arbete och åter arbete: det är detta som gör EU konkurrenskraftigt och EU:s medborgare rikare.
The Commission is doing good work - very good work, in fact.
Kommissionen gör ett bra jobb - ett mycket bra jobb, faktiskt.
The main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
Det är framförallt inom hushållsområdet där det behövs jobb av detta slag.
Perhaps they could not find a job at first but found work on the other side of the border.
De kanske inte har fått jobb från början men får ett jobb på den andra sidan landsgränsen.
That is the work before us, and the structure could be called 'Europe 15-25 '.
Det är vår uppgift, och strukturen skulle kunna kallas: " Europa 15-25 ".
Needless to say, the European Union has its work cut out in this respect.
Naturligtvis är detta en viktig uppgift för Europeiska unionen.
Our job is to assess the work done by the British and Austrian Presidencies.
Det har till uppgift att sammanfatta det brittiska och det österrikiska ordförandeskapet.
The next work is a sound-sensitive installation that we affectionately call "The Pygmies."
Nästa verk är en ljudkänslig installation som vi tillgivet kallar "Pygméerna".
This proposal is no work of the devil, nor is it a bureaucratic monster.
Detta förslag är inte djävulens verk, inte heller ett byråkratiskt monster.
This is Marla Olmstead who did most of her work when she was three years old.
Detta är Marla Olmstead som gjorde de flesta av sina verk vid tre års ålder.
Above all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
Det är anledningen till att vi har återlanserat Lissabonstrategin: tillväxt och sysselsättning.
Mr President, I have to speak about matters concerning work, social issues and employment.
Jag skall tala om arbetsmarknadsfrågor, socialfrågor och sysselsättning.
They go straight from being exploited in illegal work to being expelled.
De går direkt från att utnyttjas i illegal sysselsättning till att förvisas.
work (aussi: ante, deposit, effort, input)
Our decision has nothing to do with her work, it relates to the situation in Mexico.
Det har inget med hennes insats att göra utan med situationen i Mexiko.
In this regard I would like to thank the rapporteur for her excellent work.
Jag vill i detta sammanhang tacka föredraganden för hennes utmärkta insats.
Thank you for your attention and thank you, Commissioner, for your outstanding work.
Tack för er uppmärksamhet och tack fru kommissionsledamot för er utomordentliga insats.
Undeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.
Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.
Undeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.
(DE) Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.
The fifth section deals with combining work and household.
I det femte kapitlet handlar det om att förena förvärvsarbete med familjeliv och hushållsarbete.
work (aussi: chore, duty, occupation, pursuit)
Furthermore, in order to expedite the work, the Presidency has set up a working group to deal with this issue alone.
För att underlätta arbetet har ordförandeskapet även inrättat en arbetsgrupp som endast kommer att syssla med den här frågan.
If we want to do real legislative work, then I invite you to discuss compromise, but you will then have to demonstrate your capacity for it.
Om vi verkligen vill syssla med lagstiftning bjuder jag in er till kompromissamtal, men då måste ni också visa kompromissvilja.
I would also stress that this body must concern itself only with in-house detective work, the identifying of fraud within the EU institutions.
Jag vill dock betona att den här instansen endast borde syssla med intern utredning, alltså med bedrägerier inom EU-institutionerna.
And it is increasingly common for authors to pay to have their work published.
Dessutom blir det allt vanligare att författarna får betala för att få sina alster publicerade.
This amounts to treating cultural works in the same way as any type of goods.
Vilket skulle innebära att man behandlade kulturella alster som vilken vara som helst.
I'm grateful you allowed me to publish my own small works -
Inte minst tacksam är jag för att ni publicerat mina små alster -
work (aussi: act, deed)
We all admire him for his vivacity and his enormous enthusiasm for his parliamentary work.
Vi beundrar honom alla därför att han är full av iver och intresse för sin gärning som parlamentariker.
Many women can opt to have careers and go out to work if they are given help with practical tasks - perhaps that is the case for some of the women in this Chamber.
Många kvinnor kan välja att göra karriär och komma ut i arbetslivet, om de får hjälp med praktiska göromål - måhända är det fallet för några av kvinnorna i denna församling.
work (aussi: business)
volume_up
bestyr {n} (göromål)
2. "specified pursuits"
The solution is for Parliament's activities to be concentrated in one place of work.
Lösningen är att parlamentets verksamhet koncentreras till en arbetsort.
Färgfabriken’s engagement with other sites is an important component of our work.
Färgfabrikens externa engagemang är en viktig komponent i vår verksamhet.
Sports societies bring people together to do self-sacrificing voluntary work.
Idrottsföreningarnas verksamhet sammanför människor för att utföra uppoffrande frivilligarbete.

Exemples d'usage pour « work » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMoreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
EnglishShould we not be implementing this process through work in the field of culture?
Borde vi inte genomföra denna process genom insatser på det kulturella området?
EnglishTo that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
Därför anser jag verkligen att det ankommer på våra institutioner att samarbeta.
EnglishA moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
För en stund sedan sade Langenhagen att inspektörerna i hamnarna arbetar mycket.
EnglishThat cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
Detta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
EnglishMadam President, I should like to begin by thanking the rapporteur for his work.
Fru ordförande! Jag vill börja med att tacka föredraganden för hans betänkande.
EnglishThe Davignon group has done good preparatory work, there is no doubt about that.
Davignongruppen har presterat ett bra förarbete. Det råder det inget tvivel om.
EnglishFor what needs to be sorted out at European level is "voluntary' part-time work.
Ty vad som behöver regleras på gemenskapsnivå är det frivilliga deltidsarbetet.
EnglishContinuing the work of the Committee of Wise Men, is, however, not the solution.
Att låta expertkommittén fortsätta arbetet är emellertid inte lösningen på detta.
EnglishThe truth is, that some 24 000 civil servants work in the European institutions.
Sanningen är att närmare 24 000 statstjänstemän arbetar inom EU: s institutioner.
EnglishThe European Parliament is ready to work directly with the national parliaments.
Europaparlamentet är berett att samarbeta direkt med de nationella parlamenten.
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work '.
Jag frågar mig faktiskt ännu en gång hur den europeiska produktionen definieras.
EnglishAt all events, we should continue to work on such a strategy following the review.
I alla händelser bör vi fortsätta arbetet med en sådan strategi efter översynen.
EnglishWe want, instead, to work together with Islamic states, in peace and as partners.
Det vi vill är att samarbeta med de muslimska länderna, i fred och samförstånd.
EnglishWe must work against all of the many forms of discrimination against older people.
Äldre människor utsätts för många former av diskriminering som vi måste bekämpa.
EnglishPolitics is also a kind of voluntary work, at least when you are starting out.
Politik är också en slags volontärverksamhet, åtminstone när man börjar med det.
EnglishBut there is plenty of other important work to be done over the next six months.
Men det finns många andra saker som behöver göras under de kommande sex månaderna.
EnglishMay I also warn against granting migrant women work permits for domestic work.
Jag varnar också för att ge invandrarkvinnor arbetstillstånd för hushållsarbete.
EnglishThe best part is that we work in teams and may focus on one patient at a time.
Det bästa är att vi jobbar i team och får koncentrera oss på en patient i taget.
EnglishWe have made a start, and we hope the work will produce some excellent results.
Vi har redan påbörjat arbetet. Låt oss hoppas att det leder till goda resultat.