« to abide » traduction en tchèque

EN

« to abide » en tchèque

EN to abide
volume_up
[abided|abided] {verbe}

European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
Evropští zemědělci musejí dodržovat pravidla zavedená kvůli bezpečnosti spotřebitelů.
However, the Member States have a political commitment to abide by its provisions.
Členské státy však mají politickou odpovědnost dodržovat jeho ustanovení.
It must adhere to cross-compliance rules and abide by veterinary and phytosanitary regulations.
Musí splňovat pravidla podmíněnosti a dodržovat veterinární a fytosanitární předpisy.
to abide (aussi: to observe)
The Commission must therefore abide by its undertaking to find additional funds for the Alliance.
Komise proto musí dodržet svůj závazek a najít pro alianci dodatečné finanční prostředky.
to abide (aussi: to stand)

Exemples d'usage pour « to abide » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMember States must abide by the Charter's provisions when applying EU legislation.
Členské státy se musí při uplatňování legislativy EU ustanoveními Listiny řídit.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
Rád bych vás zdvořile požádal, abyste při projevu dodržovali vyměřený čas.
EnglishWe have found that position and the government of the Czech Republic will abide by it.
K tomuto stanovisku jsme dospěli a vláda České republiky se jím bude řídit.
EnglishI hope that you will also abide by this rule in your legislative proposal.
Doufám, že se tímto pravidlem budete řídit i ve svém legislativním návrhu.
EnglishWhat is important here is that we abide by the basic position taken in the Lisbon Treaty.
Je důležité, abychom vyšli ze základního postoje, který zaujímá Lisabonská smlouva.
EnglishI will abide by my deadlines in terms of dealing with this kind of situation.
Já se také budu řídit svými lhůtami, které pro tento typ situace platí.
EnglishBy posting in this forum, you agree to abide by the aforementioned rules.
Zveřejňováním příspěvků v tomto fóru souhlasíte s dodržováním výše uvedených pravidel.
EnglishThis is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
A to z úcty vůči těm, kteří daně platí a dodržují pravidla.
English(PL) Mr President, the European Parliament does not abide by the principle of non-discrimination.
(PL) Pane předsedající, Evropský parlament se neřídí zásadou nediskriminace.
EnglishAs I said in my speech at the start of the debate, I intend to abide by that statement.
Jak jsem uvedl ve svém příspěvku na začátku rozpravy, mám v úmyslu se tímto prohlášením řídit.
EnglishParliament should equip itself with far more stringent rules of procedure and abide by them.
Parlament by měl přijmout daleko přísnější jednací řád a řídit se jím.
EnglishWe hope they will come to their senses and abide by the request of the International Court immediately.
Doufáme, že dostanou rozum a zachovají se podle žádosti mezinárodního tribunálu.
EnglishWe require our farmers to abide by the principle of cross-compliance.
Požadujeme od našich zemědělců, aby se řídili zásadou podmíněnosti.
EnglishWe must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.
Musíme rovněž zůstat věrni ustanovením paktu stability a růstu.
EnglishSecondly, the EU needs to impose barriers and penalties on countries that do not abide by the deadlines.
Zadruhé musí EU stanovit mantinely a uvalit sankce na země, které nedodržují lhůty.
EnglishIt will be necessary to abide by the Stability and Growth Pact in Europe, not to bury it.
Bude nezbytné, abychom se v Evropě řídili Paktem o stabilitě a růstu, a nikoli abychom ho pohřbili.
EnglishWe must abide by the consequences of the latter, especially following the outcome of the Irish referendum.
Musíme se řídit důsledky posledně uvedeného, zejména po výsledku irského referenda.
EnglishThe European Union should abide by its promises and continue its natural process of enlargement.
Evropská unie by se měla řídit svými sliby a pokračovat ve svém přirozeném procesu rozšíření.
EnglishThere are European Treaties by which Parliament, too, must abide, even if we do not always like it.
Máme evropské Smlouvy, jimiž se Parlament také musí řídit, přestože se nám to ne vždy líbí.
EnglishToday, I implore the Council and the Commission simply to abide by that.
Dnes prosím Radu a Komisi, aby se tím prostě řídila.