« to accede » traduction en tchèque

EN

« to accede » en tchèque

EN to accede
volume_up
[acceded|acceded] {verbe}

Croatia should be allowed to accede when it is completely ready.
Chorvatsku by mělo být umožněno přistoupit, až bude zcela připraveno.
We are also now ready to accede to the European Convention on Human Rights.
Nyní jsme také připraveni přistoupit k Evropské úmluvě o lidských právech.
Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.
K Evropské unii může přistoupit jedině celý stát Bosna a Hercegovina.
In a country which wants to accede to the EU, there must be respect for the freedom of the press beyond all doubt.
V zemi, která chce vstoupit do EU, musí být neochvějně zaručeno dodržování svobody tisku.
The ETF plays a very important role in helping the acceding countries to enter the EU labour market.
ETF hraje velmi důležitou roli - pomáhá přistupujícím zemím vstoupit na trh práce EU.

Exemples d'usage pour « to accede » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo this does not mean that we would accede to the interinstitutional agreement.
To neznamená, že se k této interinstitucionální dohodě připojíme.
EnglishOf course, in order to accede to the European Union, there are criteria which need to be fulfilled.
Pro přistoupení k Evropské unii musí být pochopitelně splněna daná kritéria.
EnglishThat is why it is good that Ukraine should accede to the WTO.
Z tohoto hlediska je dobré, že Ukrajina vstoupí do WTO.
EnglishVenezuela almost did not accede.
EnglishRecent months have shown that Croatia's efforts to accede to the European Union as quickly as possible have had tangible results.
Poslední měsíce ukázaly, že snahy Chorvatska o co nejrychlejší připojení k Evropské unii přinesly hmatatelné výsledky.
EnglishOne of the many unfortunate consequences of the Treaty of Lisbon is that the EU itself is now able to accede to international conventions.
Jedním z mnoha nešťastných důsledků Lisabonské smlouvy je, že samotná EU může nyní přistupovat k mezinárodním úmluvám.
EnglishCan the European Commission give a statement outlining the state of play with regard to Croatia's application to accede into the European Union?
Mohla by Komise poskytnout prohlášení o současném stavu ve věci žádosti Chorvatska o přistoupení do Evropské unie?
English(PL) When we accede to the European Convention for the Protection of Human Rights, we must, at all costs, avoid a number of serious dangers.
(PL) Pokud přistoupíme k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, musíme se za každou cenu vyhnout řadě vážných nebezpečí.
EnglishThe fact that it states that it can be done is not the point; the point is that you are prepared, if Parliament so demands, to accede to that request.
Nejedná se o to, že je možnost zakotvena ve dohodě, ale o to, abyste byli případně připraveni vyhovět žádosti Parlamentu.
EnglishThis is why I believe that the matter of getting the Russian Federation to re-accede to this international agreement is an important priority.
Proto se domnívám, že jednou z důležitých priorit je přesvědčit Ruskou federaci, aby k této mezinárodní dohodě znovu přistoupila.
EnglishFor me, Croatia can be allowed to accede, but absolutely only when it is ready and when corruption no longer has society in its grip.
Podle mého názoru by Chorvatsku měl být přístup umožněn, ale jednoznačně až v okamžiku, kdy bude připraveno, a až stát nebude zmítán korupcí.
EnglishThe persecution of Greek Cypriot Christians in occupied Cyprus is the work of the ordinary army of a country with ambitions to accede to the European Union.
Pronásledování křesťanských kyperských Řeků na okupovaném Kypru je dílem řádné armády státu, který usiluje o vstup do Evropské unie.
EnglishWe might say that the Neighbourhood Policy was once designed as a kind of 'consolation prize' for countries which were not going to accede to the European Union.
Dalo by se říci, že politika sousedství byla kdysi konstruována jako jakási "cena útěchy” pro země, které nepřistoupí k Evropské unii.
EnglishI could not but accede to her request, and I wanted to ensure that you were aware of my personal views on the events in Ireland and on the challenges that face us.
Nemohl jsem její žádosti nevyhovět a chtěl jsem se ujistit, že znáte mé osobní názory na události v Irsku a na výzvy, před kterými stojíme.
EnglishWe did not accede to the hasty calls from consumer organisations seeking the abolition of the CE mark or to the Commission's call for unwarranted upgrading.
Nepřistoupili jsme na ukvapené výzvy spotřebitelských organizací, které volaly po zrušení označení CE, ani na výzvu Komise k bezdůvodné modernizaci.
EnglishWe in the Baltic Sea region also want Russia to accede to the Espoo Convention on the assessment of the environmental impact of international projects.
My v Baltském regionu po Rusku rovněž chceme, aby přistoupilo k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, uzavřené v Espoo.
EnglishSo far, 24 Member States, with the exception of Latvia, Luxembourg and Ireland, have acceded to the Paris Convention and Latvia has expressed its wish to accede to it.
Dosud k Pařížské úmluvě přistoupilo 24 členských států, vyjma Lotyšska, Lucemburska a Irska. Lotyšsko se vyjádřilo pro připojení k této úmluvě.
EnglishI do not think, Commissioner, that Turkey can accede via a process to destroy Cyprus and anyone who wants to help Turkey needs to stop taking it out on Cyprus.
Pane komisaři, nedomnívám se, že by Turecko na své cestě k EU mělo právo zničit Kypr, a každý, kdo chce Turecku pomoci, si nesmí na Kypru chladit žáhu.
EnglishThe negotiation directives should therefore mandate the Commission to negotiate a provision ensuring that the Union may accede to any of the additional protocols.
Pokyny pro jednání by proto měly pověřovat Komisi, aby sjednala ustanovení umožňující přistoupení Evropské unie ke kterémukoli dodatkovému protokolu.
EnglishIt is important that more states accede to the Rome Statute, because the effectiveness of the Court is dependent on cooperation between states and international organisations.
Je důležité, aby k Římskému statutu přistoupilo více států, protože účinnost soudu závisí na spolupráci mezi státy a mezinárodními organizacemi.