« acquisition » traduction en tchèque

EN

« acquisition » en tchèque

volume_up
acquisition {substantif}

EN acquisition
volume_up
{substantif}

acquisition (aussi: acquirement, solicitation)
This acquisition would prove to be a turning point in GN’s history.
Tato akvizice se později ukazuje být zlomovým bodem v historii GN.
Your CPA shouldn't exceed the profit you made from each acquisition.
CPA by neměla překročit zisk dosažený z každé akvizice.
The online database of investment opportunities is intended for companies who have decided on investments or acquisitions abroad.
Online databáze investičních příležitostí je určena společnostem, které se rozhodly pro investice nebo akvizice v zahraničí.
acquisition (aussi: acquirement, getting, obtaining)
The European Union is hungry and eager in its acquisition of all of the attributes and trappings of statehood.
Evropská unie je ve svém úsilí o získání všech přívlastků a rysů státnosti hladová a horlivá.
It is opening the window to the acquisition of European nationality to an indeterminate number of illegal immigrants.
Tím otevíráme cestu k získání evropského občanství bezpočtu nelegálních přistěhovalců.
The issue of financing the acquisition of higher skills cannot be overlooked, especially in a time of crisis.
Nelze přehlížet otázku financování získání vyšší kvalifikace, zejména v době krize.
Differences exist in the acquisition of cancer data, too.
Existují i rozdíly v získávání údajů o rakovině.
As has been said, volunteering boosts skill acquisition and improves employability of a volunteer.
Jak už bylo řečeno, podporuje získávání nových dovedností a zvyšuje šance dobrovolníka zaměstnat se.
Most of the report concerns treatment, diagnosis, the acquisition of expertise and the creation of centres and networks.
Zpráva se z velké části se věnuje léčbě, diagnózám, získávání odbornosti a vytváření center a sítí.
acquisition (aussi: purchase, buy, buy up)
acquisition (aussi: acquirement)
improvement of social status by supporting the access of women to new income and goods acquisition opportunities;
zlepšení společenského postavení podporováním přístupu žen k novým příjmům a příležitostí k nabytí zisku;
However, we will now prevent negative cases as a result of the fact that the substance of a company must be retained in the critical first years following the acquisition in particular.
Zejména tím, že musí být možné zachovat ekonomickou podstatu společnosti v kriticky důležitých čtyřech letech po nabytí, však nyní zamezíme negativním případům.
acquisition (aussi: purchase)
acquisition (aussi: asset, benefit, contribution)
acquisition (aussi: accession, accrual, addition, gain)

Synonymes anglais de « acquisition »

acquisition

Exemples d'usage pour « acquisition » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe must aim to further diversify transport routes and acquisition sources.
Musíme se zaměřit na další diverzifikaci přepravních tras a zdrojů pro doplňování.
EnglishLanguage acquisition is the basis of logical thinking and contextual understanding.
Osvojení si jazyka je základem logického myšlení a kontextového chápání.
EnglishWe should be supporting the acquisition of renewable energy and its production.
Měli bychom podporovat přechod k obnovitelné energii a její výrobu.
EnglishWe do not need additional European regulations governing product acquisition.
Nepotřebujeme další evropskou regulaci upravující nákup výrobků.
English. - This report on the control of the acquisition and possession of weapons should be welcomed.
písemně. - Tuto zprávu o kontrole nabývání a držení zbraní bychom měli přivítat.
EnglishEuropean society appreciates the acquisition and generation of new knowledge, research and innovation.
Evropská společnost oceňuje přijímání a vytváření nových poznatků, výzkumu a inovace.
EnglishOpinion on the operations of the Fund for the acquisition of financial assets (CON/2008/60)Spain, 27.10.2008,
Stanovisko k operacím Fondu pro nabývání finančních aktiv (CON/2008/60)Španělsko, 27.
EnglishThe necessary acquisition, development or modernisation of controls may require considerable financial input.
Potřebné zavedení, zdokonalení a modernizace kontrol si možná vyžádá značné finanční investice.
EnglishNot only are acquisition costs still too high to be financed, but the manufacture and storage of hydrogen is expensive.
Nejen že jsou vstupní náklady příliš vysoké, nákladná je i výroba a skladování vodíku.
EnglishControl of the acquisition and possession of weapons (debate)
EnglishControl of the acquisition and possession of weapons (vote)
EnglishData acquisition costs in Europe are much too high.
Pořizovací náklady údajů v Evropě jsou příliš vysoké.
EnglishI think we live in a society which has simply pegged certain emotional rewards to the acquisition of material goods.
Myslím si, že žijeme ve společnosti, která zkrátka propojila určité emoční odměny se získáváním hmotných statků.
EnglishCan technology alter the acquisition of values?
EnglishErasmus not only facilitates the acquisition of languages, but also mobility - which is essential in an age of globalisation.
Erasmus neusnadňuje jen osvojování jazyků, ale také mobilitu - a ta je v době globalizace nepostradatelná.
EnglishA simple alternative to estimating values for your leads and page views is to use a cost-per-acquisition (CPA) measurement.
Jednoduchou alternativou odhadu hodnoty potenciálních zákazníků a zobrazení stránek je použít měření ceny za akvizici (CPA).
EnglishWe were therefore obliged to include specific articles to cover the illegal use, trade and acquisition of firearms.
Museli jsme proto do textu zapracovat konkrétní články, které upravují nezákonné používání a nabývání zbraní a nezákonný obchod s nimi.
Englishthe need to introduce support for the joint acquisition of expensive machinery and equipment which is used infrequently by each individual farmer.
potřeba zavést podporu pro společný nákup drahých strojů a vybavení, které každý jednotlivý zemědělec používá zřídka.
EnglishThe period from birth to the age of three is critical for children's brain development, physical and cognitive development, and for language acquisition.
Období od narození do tří let věku je klíčové pro rozvoj dětského mozku, fyzických a poznávacích funkcí a osvojování jazyka.
English. - I voted in favour of this report and welcome the accession of the European Communities to the UN Protocol on the acquisition and possession of firearms.
písemně. - Hlasoval jsem pro tuto zprávu a vítám přistoupení Evropských společenství k Protokolu OSN o nabývání a držení zbraní.