« to adapt » traduction en tchèque

EN

« to adapt » en tchèque

EN to adapt
volume_up
[adapted|adapted] {verbe}

to adapt
The automotive sector is a model of how traditional industries should adapt in the years to come.
Automobilové odvětví představuje model toho, jak by se měl tradiční průmysl v nadcházejících letech adaptovat.
Those who have higher costs than market prices must adapt to the situation or withdraw from the market.
Ti, kteří mají vyšší náklady, než jsou ceny na trhu, se musí na tuto situaci ve vlastním zájmu adaptovat nebo trh opustit.
So just finally, cancer is an inevitable outcome of the ability of our cells to divide and to adapt to their environments.
Takže na závěr, rakovina je nevyhnutelný výsledek schopnosti našich buněk se množit a adaptovat se svému okolí.
The European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
Této skutečnosti proto musí Evropský parlament přizpůsobit svou rozpočtovou strategii.
By promoting a process of gradual change, we have helped the sector adapt.
Prosazováním procesu postupné změny jsme tomuto sektoru pomohli se přizpůsobit.
Europe's workers must be able to adapt to the economy's requirements.
Pracovníci Evropy musí být schopni přizpůsobit se požadavkům ekonomiky.
to adapt
The global economic crisis means that we are being forced to adapt once again.
V důsledku světové hospodářské krize se musíme opět přizpůsobovat.
We need to adapt constantly to changing circumstances.
Neustále se musíme přizpůsobovat měnícím se okolnostem.
The question of the extent to which we adapt the directives legislatively is certainly an important aspect.
Důležitým aspektem je otázka, v jakém rozsahu směrnice legislativně přizpůsobovat.
At most there is a need to adapt the instruments already in place.
Nanejvýš bude třeba upravit už existující nástroje.
I am tempted to adapt that old slogan: what part of 'no' do you not understand?
Mám pokušení upravit podle toho jedno staré rčení: když říkám "ne", co z toho nechápeš?
Obviously we shall have to adapt the rules by which we work.
Je zřejmé, že budeme muset upravit řád, kterým se řídí naše zasedání.

Exemples d'usage pour « to adapt » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt takes the AdWords system time to learn about and adapt to this kind of change.
Určitou dobu trvá, než systém AdWords tento typ změny zjistí a přizpůsobí se mu.
EnglishOtherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
Jinak přizpůsobíme a změníme zákon, ať již na vnitrostátní nebo evropské úrovni.
EnglishIt takes time and a great deal of confidence to adapt to changes in social structures.
Přizpůsobení se změnám v sociálních strukturách vyžaduje čas a velkou dávku důvěry.
EnglishIn order to adapt successfully to a changing world, we need to play.
Abychom se úspěšně přizpůsobili neustále se měnícímu světu, potřebujeme si hrát.
EnglishSecondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
Zadruhé je nezbytně nutné, abychom přizpůsobili autorské právo digitální éře.
EnglishIt is essential to adapt the social security and pensions system to today's challenges.
Je zásadní, abychom přizpůsobili sociální zabezpečení a důchodový systém současným výzvám.
EnglishWe need effective measures to adapt human society to new living conditions.
Potřebujeme účinná opatření, abychom lidskou společnost přizpůsobili novým životním podmínkám.
EnglishThey can receive aid now, and then they have six months to adapt.
Nyní mohou získat pomoc a poté mají šest měsíců na to, aby se přizpůsobily.
EnglishIn addition, some of them aim to adapt the Rules of Procedure to new rules and to present practice.
Kromě toho některé z nich upravují jednací řád podle nových pravidel a současné praxe.
EnglishLet us adapt work to man, not man to work, as the trade unions say.
Přizpůsobme práci člověku, nikoli člověka práci, jak říkají odbory.
EnglishWhat we need therefore is a revolution in research and teaching that will adapt to this situation.
Co tedy potřebujeme, je revoluce ve výzkumu a ve výuce, která je přizpůsobí této situaci.
EnglishEfforts to adapt to climate change must be made as soon as possible.
Je třeba co nejdříve usilovat o přizpůsobení se změně klimatu.
EnglishAt the same time, it will enable us to invest in our economies to adapt them to future challenges.
Současně nám umožní investovat do našich ekonomik tak, aby se přizpůsobily budoucím problémům.
EnglishEfforts to adapt old age pension schemes are being stepped up.
Velmi významnou se stává snaha o reformy důchodového zabezpečení.
EnglishAt present, developing countries desperately lack the funds to adapt to climate change.
V současnosti se rozvojovým zemím zoufale nedostává finančních prostředků na přizpůsobení se změně klimatu.
EnglishThe Commission is demanding that farmers adapt to market signals.
Komise požaduje, aby se zemědělci přizpůsobili signálům trhu.
EnglishAbove all, it needs to be flexible enough to adapt to new circumstances and to let the market breathe.
Především musí být dostatečně pružný, aby se přizpůsobil novým okolnostem a nechal trh dýchat.
EnglishWe were giving them all sorts of reasons to adapt new ways.
Dávali jsme jim celou řadu důvodů pro nové způsoby přizpůsobení.
EnglishIt is up to the migrant populations to adapt to our cultures if they intend to stay in our countries.
Je na populaci přistěhovalců, aby se přizpůsobila našim kulturám, pokud chtějí zůstat v našich zemích.
EnglishThose social models will be put at risk if we do not adapt to a much more challenging global environment.
Tyto sociální modely budou ohroženy, pokud se nepřizpůsobíme stále náročnějšímu globálnímu prostředí.