« to add to » traduction en tchèque

EN

« to add to » en tchèque

EN to add to
volume_up
{verbe}

to add to (aussi: to add, to add in, to append, to join)
Click Clip, and then click Add to Timeline or Add to Storyboard.
V nabídce Klip klepněte na příkaz Přidat na časovou osu nebo Přidat do scénáře.
On the Home tab, in the Add group, click Add videos and photos.
Na kartě Domů ve skupině Přidat klikněte na položku Přidat videa a fotografie.
If you want to add more accounts, click Add another email account.
Pokud chcete přidat další účty, klikněte na Přidat další e-mailový účet.
You can add a printer using either a wired or wireless connection.
Tiskárnu můžete připojit pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení.
Mr President, I wish to add own my congratulations to the Slovenian Presidency.
Vážený pane předsedo, chtěl bych se připojit k blahopřáním slovinskému předsednictví.
Finally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
Nakonec bych se chtěla připojit k výzvě k propuštění dotyčné soudkyně.
to add to (aussi: to attach, to enclose, to stoke)
Not only can they find themselves in physical danger there but they can also add to the instability of the situation and pressure on diminishing resources.
Nejenže se tam mohou ocitnout ve fyzickém nebezpečí, ale také mohou zvýšit nestabilitu situace a tlak na mizící zdroje.
Any legislation in this field must avoid the creation of any and all new administrative bureaucracy, which could add to already existing costs.
Všechny právní předpisy v této oblasti musejí zabránit vytvoření jakékoliv nové byrokratické zátěže, která by mohla dále zvýšit stávající náklady.
It is good for consumers, it is good for jobs and, as you rightly say, it has a potential to add 19 billion to our trade flows with Korea.
Je dobrá pro spotřebitele, je dobrá pro zaměstnanost, a jak jste správně řekl, má potenciál zvýšit naši obchodní výměnu s Koreou o dalších 19 miliard.

Traductions similaires pour « to add to » en tchèque

to add verbe
to préposition
Czech
to conjonction
Czech

Exemples d'usage pour « to add to » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe would like to support you in this and we would like to add one other request.
Rádi bychom vás v této otázce podpořili a připojili ještě jeden další požadavek.
EnglishThis shows that joint investigation teams add value to the anti-terrorism fight.
To dokazuje, že společné vyšetřovací týmy zvyšují hodnotu boje proti terorismu.
EnglishIf your computer did not come with a TV tuner card, you might be able to add one.
Pokud váš počítač není vybaven kartou televizního tuneru, můžete si ho dokoupit.
EnglishI cannot add anything on this question to what I said in my initial contribution.
K této otázce už nemohu dodat víc, jen to, co jsem řekl ve své první odpovědi.
EnglishThis can happen if the add-on was part of another program that you installed.
To se může stát v případě, že je doplněk součástí jiného instalovaného programu.
EnglishThe easiest way is to use the Add a device wizard in this version of Windows.
V této verzi systému Windows je nejjednodušší použít průvodce přidáním zařízení.
EnglishMy second point is that we must be careful not to add confusion to uncertainty.
Dále chci zdůraznit, že musíme dbát o to, abychom nešířili zmatek a nejistotu.
EnglishI would therefore just like to add some more questions to those that were asked.
Proto bych ráda doplnila některé další otázky k těm, které již byly položeny.
EnglishI would therefore like to add that we also need more economic control in Europe.
Rád bych proto dodal, že potřebujeme také více hospodářské kontroly v Evropě.
EnglishAdd www. to the beginning and .com to the end of text typed in the Address bar
Přidání řetězců www. na začátek a .cz na konec textu zadaného na panelu Adresa
EnglishIf your browser doesn’t support add-ons, the video and voice icons won't display.
Pokud váš prohlížeč doplněk nepodporuje, ikony pro videohovor a hovor se nezobrazí.
English(PL) Mr President, I would just like to add that I also signed the resolution.
(PL) Vážený pane předsedo, chtěl bych jenom dodat, že jsem usnesení také podepsal.
EnglishI would add that, wrongly perhaps, this is what most consumers already believe.
Chtěla bych dodat, že to je to, čemu, možná mylně, věří většina spotřebitelů.
English(DE) Mr President, I would like to add my congratulations to our rapporteur.
(DE) Vážený pane předsedající, rovněž bych ráda poblahopřála našemu zpravodaji.
EnglishPerhaps you can add something about how this package is being prepared for June.
Snad byste mohl doplnit něco ohledně toho, jak se tento balíček na červen připravuje.
EnglishThese are the various points I wished to add in response to the issues raised.
To byly jednotlivé poznámky, které jsem chtěl doplnit v reakci na zmíněné problémy.
EnglishThat is more or less all I wanted to add as a response to your points and support.
To je víceméně všechno, čím jsem chtěl reagovat na vaše argumenty a podporu.
EnglishIf you want to change providers, follow the steps below to add new search providers.
Chcete-li změnit poskytovatele, přidejte nové poskytovatele následujícím způsobem.
EnglishIf you add more than one printer, you can choose which printer to use by default.
Když přidáte více než jednu tiskárnu, můžete zvolit, která bude použita jako výchozí.
EnglishIf media information is incorrect or missing, you can add or edit it after ripping.
If media information is incorrect or missing, you can add or edit it after ripping.