« to alter » traduction en tchèque

EN

« to alter » en tchèque

EN to alter
volume_up
[altered|altered] {verbe}

to alter (aussi: to change, to vary)
Why should we alter winemaking methods for wines that are selling well?
Proč bychom měli měnit vinařské metody u vín, která se dobře prodávají?
We must not alter our opinion under pressure from some third country or under the influence of economic interests.
Nesmíme měnit názor pod nátlakem některé třetí země nebo pod vlivem ekonomických zájmů.
It seems to me that there is no need to alter something which has worked for millions of years.
Zdá se mi, že něco, co fungovalo miliony let, není potřeba měnit.
These needs may alter over time as a result of changes in the economic environment.
Tyto potřeby se mohou časem změnit v důsledku změn hospodářského prostředí.
These agreements cannot alter the provisions of primary law but they often clarify them.
Tyto dohody nemohou změnit ustanovení primárního práva, ale často je vyjasňují.
Torture is unacceptable and there are no exceptional circumstances to alter this truth.
Mučení je nepřijatelné a neexistují žádné výjimečné okolnosti, které by mohly tento fakt změnit.
to alter (aussi: to modify)
to alter
to alter (aussi: to modify, to rejig)
However, we are disappointed with the French decision to alter the original will of the European electorate by appointing new Members of the European Parliament from the National Assembly.
Jsme však zklamáni francouzským rozhodnutím pozměnit původní vůli evropských voličů a jmenovat nové poslance Evropského parlamentu z Národního shromáždění.
I believe, however, that the need to alter the guidelines of the Lisbon strategy is not confined to the environmental dimension but also extends to the domain of social policy.
Věřím však, že potřebujeme upravit směry Lisabonské strategie tak, aby se neomezovaly jen na environmentální rozměr, ale rozšířily se i na oblast sociální politiky.

Exemples d'usage pour « to alter » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe vote in favour of codification does not alter this opinion in any way.
Hlasem ve prospěch kodifikace se podle mého názoru na této skutečnosti nic nezmění.
EnglishSexism, just like racism, consists in denying another person an alter ego status.
Podstata sexismu, stejně jako rasismu, spočívá v tom, že je jiné osobě upíráno alter ego.
EnglishWe should take this opportunity to alter our frames of mind and move forwards.
Měli bychom využít této příležitosti, abychom změnili své myšlenkové vzorce a pokročili vpřed.
EnglishFor this reason we add sugar, which does not alter the taste of the wine.
Z tohoto důvodu se přidává cukr, který chuť vína nijak nezhoršuje.
EnglishWithin this House, there are the liberal globalists, the socio-globalists, and the alter-globalists.
V této sněmovně jsou liberální globalisté, sociální globalisté a alternativní globalisté.
EnglishMontenegrin politicians must do everything in their power to alter that image.
Černohorští politici musejí učinit vše, co je v jejich silách, aby tento nelichotivý obraz své země změnili.
EnglishA Reader can view shared files, but not add, alter, or delete them.
Klepnutím na příkaz Čtecí zařízení se soubory ve sdílené složce osobě nebo skupině pouze zobrazí.
EnglishIt was impossible to alter certain things, or to reopen the agreement.
Nebylo možné požadovat ústupky od Spojených států, natož aby měl Evropský parlament nějaký vliv na Radu.
EnglishIt is not, however, a criticism of the Commission to say that we would like it to alter its guidelines.
Nejde však o kritiku Komise, když řekneme, že bychom byli rádi, kdyby došlo k úpravě směrnic.
English(SK) Demographic changes gradually and fundamentally alter the structure of the population and the age pyramid.
(SK) Demografické změny postupně od základů mění strukturu populace a věkovou pyramidu.
EnglishThey'll alter their vocal tone, often making their vocal tone much lower.
English. - (SK) Azo-dyes are added to foodstuffs and drinks in order to alter the way they look.
písemně. - (SK) Potravinářská barviva se do potravin a nápojů přidávají kvůli úpravě jejich vzhledu.
EnglishThere have been a lot of amendments to the report that improve it, but they do not alter its basic tone.
Ke zprávě bylo hodně pozměňovacích návrhů, které ji vylepšují, ale nemění její základní vyznění.
EnglishWe do not do so because we want to alter the pressure on all sides to achieve reconciliation on the island of Cyprus.
Nechceme povolit tlak na všech frontách, s cílem dosáhnout usmíření na ostrově Kypr.
EnglishThis does not alter the reality of the problem you have pointed out.
To nemění realitu problému, na nějž jste poukázal.
EnglishWhen you rotate a picture, you alter the original picture file, not just how it displays in Media Center.
Při otáčení obrázku se mění původní soubor obrázku, nikoli jeho zobrazení v aplikaci Media Center.
EnglishI am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
EnglishSo we can use this new kind of language, if you like, to alter our perspective or change our views.
Položím vám jednoduchou otázku s jednoduchou odpovědí.
EnglishAnd finally, will all this alter the progress of Albania's bid to join the EU?
A konečně, domnívá se, že výše uvedené skutečnosti ovlivní rychlost, s níž se tato země blíží k přistoupení k Evropské unii?
EnglishWhen you touch up a picture, you alter the original picture file, not just how it displays in Media Center.
Při retušování obrázku se mění původní soubor obrázku, nikoli jeho zobrazení v aplikaci Media Center.