« to bear with » traduction en tchèque

EN

« to bear with » en tchèque

EN to bear with
volume_up
{verbe}

to bear with (aussi: to bear upon)
to bear with (aussi: to abide, to bear, to put up with, to stand)
The events of these last days show failure on the part of the government to bear criticism.
Události posledních dvou dní ukazují na selhání ze strany vlády snášet kritiku.
Madeira is an outermost region and, hence, has to bear the resulting constraints.
Madeira je jedním z nejvzdálenějších regionů, a proto musí snášet omezení, jež z toho vyplývají.
How does the Commission plan to support frontline countries such as Jordan, which are having to bear the consequences of this situation disproportionately?
Jakým způsobem plánuje Komise podpořit země v první linii jako Jordánsko, které musí nerovnoměrně snášet důsledky této situace?

Traductions similaires pour « to bear with » en tchèque

bear substantif
Czech
bear adjectif
to bear verbe
with préposition
Czech

Exemples d'usage pour « to bear with » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd how much clout could they bring to bear if they chose to engage on the issue?
A kolik si toho na sebe můžou naložit, pokud se rozhodnou zasáhnout do problému.
EnglishPlease bear in mind that these products are sold in our shops, to our citizens.
Nezapomínejme, že tyto výrobky se prodávají v našich obchodech a našim občanům.
EnglishThe most recent proof of this was the pressure brought to bear on the US Congress.
Nejnovějším důkazem této skutečnosti byl tlak vyvolaný na Kongres Spojených států.
EnglishIt was in a grizzly bear preserve, although no one told me that before we went.
Byla to rezervace medvěda grizzly, ačkoliv mi to před odjezdem nikdo neřekl.
EnglishOur aim is for producers and importers to bear full responsibility for safety.
Naší ambicí je, aby výrobci a také dovozci byli za bezpečnost plně odpovědni.
EnglishWe need to know how new technology will be paid for, and who will bear that cost.
Potřebujeme vědět, jak budou nové technologie hrazeny a kdo ponese náklady.
EnglishWe should nonetheless bear in mind that Russia is one of our main partners.
Měli bychom však mít na paměti, že Rusko je jedním z našich hlavních partnerů.
EnglishThe sea ice is shrinking and the polar bear's habitat is gradually being lost.
Ledovce oceánů se zmenšují a přirozené prostředí ledního medvěda se ztrácí.
EnglishPlease bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
Prosím o strpení, ale projev si budete moci později přečíst na internetu.
EnglishI have noted your suggestion of 2012, Mrs Bowles, and I will bear it in mind.
Váš návrh na rok 2012 jsem vzal na vědomí, paní Bowlesová, a budu jej mít na paměti.
EnglishIt is a financial instrument to help bear the financial burden of emergency operations.
Je to finanční nástroj, který napomáhá nést finanční zátěž mimořádných opatření.
EnglishThe pip counter tracks how many points you must move to bear off your stones.
Počitadlo sleduje počet klínů, o které se musíte posunout, abyste své kameny vyvedli.
EnglishI call on colleagues to bear this in mind when making proposals on this matter.
Vyzývám kolegy, aby to měli na paměti, když o této záležitosti rozhodují.
EnglishThis metamorphosis will not bear fruit if it is not rooted in democracy.
Tato proměna nepřinese své plody, pokud nebude stát na demokratických základech.
EnglishWhen mapping out our new energy strategy, we must bear in mind a few challenges.
Při zmapování nové energetické strategie musíme mít na zřeteli řešení několika problémů.
EnglishI agree that those who produced the waste have to bear the costs of waste management.
Souhlasím s tím, že ti, kdo odpad vyprodukují, musí nést náklady na jeho likvidaci.
EnglishA polar bear, to evolve a coat, will take thousands of generations, maybe 100,000 years.
Vytvořit si kožich polárnímu medvědovi zabere tisíce generací, možná 100 000 let.
EnglishAs we discuss Europe 2020, we need to bear a situation of this type in mind.
V rozhovorech o strategii Evropa 2020 musíme mít podobné situace na paměti.
EnglishBut only if we also bear in mind the role of Russia and China in the region.
Avšak pouze tehdy, pokud budeme mít na paměti také úlohu Ruska a Číny v tomto regionu.
EnglishBear in mind this was an ultrasound, so it would have been moving images.
Mějte na paměti, že šlo o ultrazvuk. ~~~ Takže to byly pohybující se obrázky.