« bother » traduction en tchèque

EN

« bother » en tchèque

volume_up
bother {substantif}
EN

bother {substantif}

volume_up

Exemples d'usage pour « bother » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYou are helping to kill off an industry which is already in serious bother.
Pomáháte dále likvidovat průmyslové odvětví, které má už tak dost velké problémy.
EnglishIf you are suggesting a network to enhance and spread ideas, do not bother.
Navrhujete-li síť, v rámci níž by se podporovaly a rozšiřovaly myšlenky, neobtěžujte se tím.
EnglishIt does not bother me but, for honesty's sake, I wanted to draw it to your attention.
Mně osobně to nevadí, ale je poctivé, abych na to upozornil.
EnglishAn exit strategy is being planned, as is how we need not bother to continue with the recovery strategy.
Plánuje se úniková strategie, jako kdybychom nepotřebovali pokračovat ve strategii obnovy.
EnglishThus, in the Berès report - which we shall, in any case, vote for - there are two things that bother us.
Ve zprávě paní Berèsové - pro níž v každém případě budeme hlasovat - nás tak trápí dvě věci.
EnglishThe social partners are asked not to bother themselves with economic policy, but only with social policy.
Od sociálních partnerů se žádá, aby se nezabývali ekonomickými politikami, pouze sociálními.
EnglishAnd that eye specialist, he didn't bother testing my eyes.
Ten oční specialista se vůbec nenamáhal s vyšetřením mých očí.
EnglishHowever, there are two points in the new regulation which bother me:
EnglishAnd you'd think that would be a pretty big problem for a law, but Congress seems not to have let that bother them too much.
A mysleli byste si, že by to byl pro zákon velký problém, ale Kongres to očividně moc netrápí.
EnglishGazprom did not even bother to answer Europe.
EnglishThe reason I bother to tell you this is not about me but about the commitment of our Administration to individual rights.
Neříkám vám to kvůli své osobě, ale proto, abych dokázal zájem naší administrativy na ochraně práv jednotlivců.
EnglishThis doesn't bother me so much, that the underlying Darwinian rationale of compassion is kind of self-serving at the genetic level.
Mě vlastně až tak nevadí, že základní darwinistické vysvětlění pro soucit je vlastně sobectví na úrovni genů.
EnglishMeanwhile, hundreds of establishments in Trieste display Chinese signs and lettering, and that does not seem to bother anyone.
Přitom stovky zařízení v Terstu mají nápisy v čínských znacích a čínském písmu, a to - jak se zdá - nikomu nevadí.
EnglishYou frequently create new files or update files that you want to share and don't want to bother copying them to your Public folder.
Často vytváříte nové soubory nebo aktualizujete ty soubory, které chcete sdílet, a nechcete je kopírovat do složky Veřejné.
EnglishWell why would I bother doing that?
EnglishThe reason is you never go and bother to ask the losers who also purchased lottery tickets and didn't end up winning the prize.
Důvodem je, že se nikdy neobtěžujete zeptat těch, co nevyhráli, kteří si také koupili lístky do loterie, ale neodnesli si žádnou cenu.
EnglishWhy would someone bother?
EnglishWhy would they go to that bother?
EnglishIt does not bother me personally, but what I have asked for many times in this Chamber is that there is an even application of the rules to everybody.
Osobně se mne to nedotýká, ale mnohokrát jsem v této sněmovně žádal, aby byla uplatňována stejná pravidla pro všechny.
EnglishThat does not bother me, however.