EN bringing
volume_up
{adjectif}

bringing (aussi: affarent)
And then slowly, the trees start taking over, bringing in produce from the fruits, from the timber, from the fuel wood.
A potom se začnou pomalu rozrůstat stromy přinášející užitek z úrody plodů a dřeva na podpal či stavby.
As regards 2009, the Commission will stick to its ambition of delivering a Europe of results, bringing concrete benefits to citizens.
Pokud jde o rok 2009, Komise se bude držet svých ambicí zabezpečit Evropě výsledky přinášející konkrétní výhody jejím obyvatelům.
Many of the small enterprises would rather assign their specialists to projects bringing rapid income, to the detriment of long-term research programmes.
Mnoho malých podniků raději vyčlení odborníky pro projekty přinášející rychlý zisk na úkor dlouhodobých programů výzkumu.

Synonymes anglais de « bringing »

bringing
English

Exemples d'usage pour « bringing » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI look forward to bringing this evaluation to you and to discussing it with you.
Těším se, až vám budu moci toto hodnocení předložit a prodiskutovat ho s vámi.
EnglishNow is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
Proto je nyní načase vážně se zabývat snížením vynětí půdy z produkce na 0 %.
EnglishHowever, we in this Parliament support those bringing about democratic change.
Nicméně my v tomto Parlamentu podporujeme ty, kteří přinášejí demokratickou změnu.
EnglishGreece joins the European Communities, bringing the number of members to 10.
Řecko přistoupilo k Evropským společenstvím, čímž se počet členů zvýšil na deset.
EnglishIt is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.
Není to v žádném případě záruka, že zvířata nepřenesou chorobu přes hranice.
EnglishI ask you to be fair and to do your part in bringing about reconciliation in Europe!
Žádám vás, abyste byl korektní a plnil své úkoly k dosažení usmíření v Evropě!
EnglishThe time has come to show that we are capable of bringing stability to the Balkans.
Nadešel čas, abychom dokázali, že jsem schopni na Balkáně nastolit stabilitu.
EnglishMr President, I would like to congratulate Mr Parish on bringing this forward.
Pane předsedající, rád bych poděkoval panu Parishovi, že vznesl tuto otázku.
EnglishThere is no reason for bringing all that negativity to this proposal today.
Není přece důvod, abychom dnes přičítali všechno záporné na vrub tohoto návrhu.
EnglishWe are well ahead, and I think that legislation is bringing good solutions.
Jsme ve výrazném předstihu a myslím, že právní předpisy nabízejí dobrá řešení.
EnglishMany have paid the ultimate price for bringing to light violations of human rights.
Za odhalení případů porušování lidských práv zaplatili mnozí cenu nejvyšší.
EnglishIf we continue in this vein, we risk bringing the legislative process into disrepute.
Budeme-li pokračovat v tomto duchu, riskujeme pověst legislativního procesu.
EnglishThrough democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.
S použitím mírových prostředků se jim podařilo uskutečnit zásadní změnu.
EnglishMr President, you are bringing an optimistic message from Azerbaijan and Turkmenistan.
Pane předsedo, z Ázerbájdžánu a Turkmenistánu přinášíte optimistické zprávy.
EnglishBut what I wound up doing was bringing space scientists with us into the deep.
Ale také se mi povedlo vzít vesmírné vědce spolu s námi dolů do hlubin.
EnglishYet the European Union also holds the key to bringing the United States on board.
Nicméně Evropská unie má také klíč k tomu, aby zapojila Spojené státy.
EnglishOne part of the solution requires international support in bringing stability to Somalia.
Jedna část řešení vyžaduje mezinárodní podporu při zajištění stability v Somálsku.
EnglishPresident Ma Ying-jeou is to be congratulated for bringing this about.
Měli bychom poblahopřát panu prezidentovi Ma Jing-t'iouovi za to, že toho dosáhl.
EnglishI see in the Treaty of Lisbon an extension of this process that is bringing Europe together.
A v Lisabonské smlouvě vidím pokračování tohoto procesu, který sjednocuje Evropu.
EnglishEverything is moving forward and bringing us further into the Union of 27.
Vše postupuje kupředu a přibližuje nás to blíže sedmadvacetičlenné Unii.