« to build » traduction en tchèque

EN

« to build » en tchèque

EN to build
volume_up
[built|built] {verbe}

1. général

to build (aussi: to construct)
You cannot continue to build this European Union against public opinion.
Nemůžete nadále budovat tuto Evropskou unii proti stanovisku veřejného mínění.
Can we build a sounder society when human life does not have an absolute value?
Můžeme budovat zdravější společnost, když lidský život nemá absolutní hodnotu?
Should we not also build the local police, as well as a core of military forces?
Neměli bychom také budovat místní policejní složky a jádro vojenských sil?
Americans advised the Shah to build twenty nuclear power stations.
Šáhovi radili Američané postavit dvacet jaderných elektráren.
The same money could have been used to build thirty thousand hospitals.
Za stejnou částku by bylo možno postavit třicet tisíc nemocnic.
They're there to build schools and help people, and that's what they want to do.
Oni sem přišli pomoci lidem, postavit školy, to je to, co chtějí.
to build (aussi: to construct, to predicate)
The Slovenian Presidency will build on the decisions of the European Council in December.
Slovinské předsednictví bude stavět na rozhodnutích Evropské rady z prosince.
We share the rapporteur's view that we can build on the existing system.
Souhlasíme s názorem zpravodaje, že můžeme stavět na existujícím systému.
It would therefore be useful to build on them, as my experience would suggest.
Podle mých zkušeností by bylo proto užitečné na nich stavět.
Above all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.
Zakladatelé Evropy chtěli vybudovat Evropu především proto, aby vybudovali mír.
In other words: we have to build a better, fairer future for later generations.
Jinými slovy: musíme vybudovat lepší, spravedlivější budoucnost pro příští generace.
We cannot build an internal market without a European regulation policy.
Nemůžeme vybudovat vnitřní trh, když nebudeme mít evropskou regulační politiku.

2. Technologie

to build
Let's imagine that we can build robots and robots that are inspired by plants.
Představme si, že můžeme sestavit roboty a roboty, které jsou inspirovány rostlinami.
And I can build muscles gradually, just like that.
A můžu postupně sestavit svalstvo, přesně takhle.
Je zdaleka jednodušší sestavit křížence.

Exemples d'usage pour « to build » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Černá Hora si musí vytvořit solidní systém evidence provádění dohod a reforem.
EnglishAnd so I came back with that news to Cambridge, and Bragg said, "Build models."
A tak jsem se s touto informací vrátil do Cambridge a Bragg řekl: "Tvořte modely."
EnglishBuild creative clusters in cities; create more R&D parks, so on and so forth.
Vytvářejte kreativní místa ve městech, vytvářejte více výzkumných parků, atd.
EnglishAnd because they used my own cells to build this bladder, it's going to be with me.
A protože použili moje vlastní buňky k vyprodukování měchýře, zůstane se mnou.
EnglishThat is why we are trying to build a judicial system right now in Afghanistan.
To je důvod, proč se právě teď v Afghánistánu snažíme vytvořit soudní systém.
EnglishThat is a far better way to build a peaceful Europe based on cooperation.
To je o mnoho lepší způsob, jak vytvořit mírovou Evropu založenou na spolupráci.
EnglishThe disaster can be seen more as an inspiration to build new nuclear reactors.
Tuto katastrofu lze vnímat spíše jako inspiraci k výstavbě nových jaderných reaktorů.
EnglishComments are a great way for webmasters to build community and readership.
Podívejte se na video o tom, jak Google řeší problémy se spamem v komentářích.
EnglishWe have a solid acquis on these issues on which we will continue to build.
Ohledně těchto záležitostí máme pevné acquis, z nějž budeme i nadále vycházet.
EnglishIt also helps build the social capital that public policies need to succeed.
Pomáhá vytvářet i sociální kapitál, který potřebují veřejné politiky pro svůj úspěch.
EnglishBut I think that we can learn from the others and further build up our system.
Ale myslím si, že se od ostatních můžeme poučit a pokračovat v budování našeho systému.
EnglishIt would be a small but concrete step to build confidence, and I call on them to do so.
Byl by to malý, ale konkrétní krok k vytvoření důvěry, a já je k tomu vyzývám.
EnglishWe therefore need Russia's help to persuade Iran not to build nuclear bomb.
Potřebujeme tudíž pomoc Ruska při přesvědčování Íránu, aby nevyráběl jadernou bombu.
EnglishI don't know about you but if they build it, that's where I'm going to go.
Nevím, jak Vy, ale pokud by to postavili, rozhodně bych se tam šel podívat.
EnglishIt is this societal model that we in the political centre right want to continue to build.
Tento společenský model chceme my pravicoví a středoví politici nadále rozvíjet.
EnglishThis also concerns the need to build a renewable energy market in Europe.
S tím souvisí i potřeba vybudování evropského trhu s obnovitelnými energiemi.
EnglishAnd certainly, neither Crick or I were chemists, so we tried to build a model.
A rozhodně ani Crick ani já jsme nebyli chemikové, a tak jsme se pokusili vytvořit model.
EnglishWho will build better buses, better trains and better lorries in future?
Kdo v budoucnu zkonstruuje lepší autobusy, lepší vlaky a lepší nákladní automobily?
EnglishSo we need to launch a reflection process in order to build common ground.
Musíme tedy zahájit proces reflexe, abychom mohli vytvořit společný základ.
EnglishWhen the wind blows harder, some people put up walls and others build windmills.
Když zavane vítr silněji, někteří lidé staví zdi a jiní větrné mlýny.