« calmly » traduction en tchèque

EN

« calmly » en tchèque

volume_up
calm {substantif}

EN calmly
volume_up
{adverbe}

None of us can say for sure that it will stay there, calmly for the next millennia.
Nikdo z nás nemůže s jistotou říci, že tam klidně zůstane příští tisíciletí.
The ushers behave very calmly and professionally and deserve our respect.
Zřízenci se chovají velmi klidně a profesionálně a zaslouží si naši úctu.
You are acting with caution, calmly, but purposefully.
Jednáte obezřetně, klidně, ale účelně.
volume_up
tiše {adv.}
I would simply suggest that, once we have adopted this, she quietly and calmly reads the text.
Navrhl bych prostě, aby si tento text tiše a klidně přečetla, jakmile jej schválíme.

Exemples d'usage pour « calmly » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(DE) Mr President, let us approach this whole process rather more calmly.
(DE) Pane předsedající, podívejme se na celý tento postup s chladnější hlavou.
EnglishIt is essential for the directive to be discussed again calmly with the Council.
Je nezbytné, aby se směrnice znovu v klidu projednala s Radou.
EnglishI hope that we will get the opportunity to discuss this calmly with our American friends.
Doufám, že budeme mít možnost si s našimi americkými přáteli o tomto problému v klidu pohovořit.
EnglishHowever, I would like to ask my fellow Members to react calmly.
Chtěl bych však požádat své kolegy poslance, aby reagovali umírněně.
EnglishTbilisi is dealing calmly with the situation, and would like to resolve the problems by peaceful means.
Tbilisi se k situaci staví s rozvahou a tamní vláda by problémy ráda vyřešila mírovou cestou.
EnglishYour Presidency faced these problems effectively, calmly and, dare I say it, with flair and panache.
Vaše předsednictví čelilo těmto problémům účinně, s rozvahou a, jak se odvážím tvrdit, s citem a vervou.
EnglishOf course we must discuss them with our partners calmly and reasonably and solve any problems there may be.
Samozřejmě že musíme o nich věcně a rozumně se svými partnery diskutovat a vyřešit všechny případné problémy.
EnglishLet us show our approval once again, and calmly go our separate ways after the debate, for this was a very serious debate.
Projevme ještě jednou svůj souhlas a po rozpravě se v klidu rozejděme, neboť to byla velmi seriózní rozprava.
EnglishDespite that, however, we now need to examine things calmly and remember that you cannot generalise on the basis of an individual case.
Avšak nazdory tomu nyní musíme vše v klidu zvážit a nezapomínat, že nelze na základě jednotlivého případu přijímat generalizované závěry.
EnglishPlease move forward calmly.
EnglishI believe that the incident at the Fukushima plant should force us all to reflect carefully, scrupulously and calmly on the risks of nuclear power.
Myslím, že to, k čemu došlo v jaderné elektrárně Fukušima, by nás všechny mělo přimět k důkladnému, pečlivému a nezaujatému zamyšlení nad riziky jaderné energie.
EnglishSavers' trust must be restored in order to get investments and consumption moving and to improve the overall framework within which we can then act more calmly.
Je třeba obnovit jejich důvěru, aby se rozpohybovaly investice a spotřeba a došlo ke zlepšení celkového rámce, v němž pak budeme moci jednat mnohem klidněji.
EnglishBearing in mind that we are going through a period of obvious turbulence in the financial markets, it is important to react firmly, but also calmly and with knowledge of the facts.
Uvědomíme-li si, že procházíme obdobím turbulencí na finančních trzích, je třeba jednat tvrdě, ale také v klidu a se znalostí skutečností.
EnglishWe all know who decides on the seat of the European Parliament, so I would ask all of you, please, to allow us to proceed calmly to the vote on the calendar of part-sessions.
Všichni víme, kdo rozhoduje o sídle Evropského parlamentu, proto vás všechny žádám, zkusme v klidu pokračovat v hlasování o plánu dílčích zasedání.
EnglishSometimes it is more intelligent to continue the discussion calmly than to take a decision emotionally and too quickly which will frustrate and disappoint either one side or the other.
Někdy je rozumnější v klidu pokračovat v diskusi, než emotivně a ukvapeně přijmout rozhodnutí, jež povede k frustraci a zklame buď jednu, nebo druhou stranu.
EnglishI want to pay tribute to the work of the Portuguese Presidency, as we have to the German presidency, for the way they have moved the process forward calmly and steadily, showing great commitment.
Ráda bych vzdala hold práci portugalského, stejně jako německého předsednictví, za způsob, jakým rozvážně a vyrovnaně posunuli proces vpřed a prokázali své velké odhodlání.