« cereal » traduction en tchèque

EN

« cereal » en tchèque

volume_up
cereal {substantif}
EN

cereal {substantif}

volume_up
cereal (aussi: grain)
Netýká se ani tak cen obilí jako cen potravin.
This makes our potatoes and winter cereal crops susceptible to weeds and disease such as blight.
Kvůli tomu je naše bramborová úroda a zimní úroda obilí náchylná k zaplevelení a chorobám, jako je plíseň.
Ceny obilí vedou ke zvyšování cen mléka.

Synonymes anglais de « cereal »

cereal

Exemples d'usage pour « cereal » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe effect on livestock farming of speculation coming from the cereal sector is worrying.
Dopad spekulací v odvětví obilovin na chov hospodářských zvířat je znepokojující.
EnglishAll this is taking its toll on the wheat and cereal production throughout the world.
To vše si vybírá svou daň po celém světě na produkci pšenice a obilovin.
EnglishThe situation actually is that we have seen increases, especially in the cereal sector.
Situace je skutečně taková, že jsme byli svědky růstu cen, zejména v obilninovém sektoru.
EnglishNational aid granted by Finland for seeds and cereal seed (vote)
Státní podpora, kterou Finsko poskytuje v oblasti setby a osiva obilovin (hlasování)
EnglishWe all know that cereal prices have increased dramatically, and we know the reasons why.
Všichni víme, že ceny obilnin se dramaticky zvýšily, a známe důvody.
EnglishThe first one concerns the problem of cereal prices and intervention stocks.
První se týká problému cen obilovin a intervenčních zásob.
EnglishThey want to draw the attention of EU authorities to the difficult situation of milk and cereal producers.
Chtějí orgány EU upozornit na obtížnou situaci producentů mléka a pěstitelů obilnin.
EnglishAt the same time, we had the highest levels of cereal production.
Zároveň jsme dosáhli těch nejvyšších úrovní v produkci obilovin.
EnglishA tax on exporting European cereal, as in the case of wheat in 1994, would be a possible solution.
Řešením by mohla být daň z vyvážení evropských obilovin, jako tomu bylo v případě pšenice v roce 1994.
EnglishIt is a known fact that in farming, cereal prices affect approximately 80% of the price of animal feed.
Je známou skutečností, že ceny obilovin ovlivňují v zemědělství zhruba 80 % ceny zvířecích krmiv.
EnglishCereal exporting is blocked due to the effect of the heat, fires, drought and floods - as is happening now in Italy.
Vyvážení obilovin blokují požáry, horko, sucho a záplavy - jako je tomu nyní v Itálii.
EnglishIt is also important that we apply quotas to cereal exports so that Europe's needs are met first.
Je rovněž důležité, abychom uplatnili kvóty na vývoz obilovin, aby byly nejprve uspokojeny potřeby Evropy.
EnglishAccording to recent studies, the world's population is growing at a much faster rate than global cereal production.
Podle současných studií světová populace roste daleko rychleji než světová produkce obilovin.
EnglishShreddies is a strange, square, whole-grain cereal, only available in New Zealand, Canada and Britain.
Shreddies jsou divné, čtvercové, celozrnné cereálie, které dostanete jen na Novém Zélandě, v Kanadě a Británii.
EnglishCereal prices increased sharply over the summer due to supply shortages, particularly in the Black Sea countries.
Kvůli nedostatkům v zásobování, zejména v černomořských zemích, přes léto prudce vzrostly ceny obilovin.
EnglishEuropean cereal producers are aware, I think, of the situation faced by their main customers - farmers.
Jsem toho názoru, že evropští pěstitelé obilovin jsou si vědomi situace, které čelí jejich hlavní zákazníci - farmáři.
EnglishWe use this information on a daily basis, for example in our analysis of supply and price developments within the cereal sector.
Tuto informaci využíváme denně, například při analýzách vývoje dodávek a cen v odvětví obilnin.
EnglishI believe that one objectionable item is the issue of worldwide stock market speculation on cereal and cocoa products.
Myslím, že jednou z nežádoucích věcí je otázka celosvětové burzovní spekulace s obilnými a kakaovými výrobky.
English(PT) The increase in cereal prices is another factor that is adding to and exacerbating the crisis in the livestock sector.
(PT) Nárůst cen obilovin je dalším faktorem, který prohlubuje a zhoršuje krizi v odvětví živočišné výroby.
EnglishAnother problem is that cereal producers will benefit hugely from this, while livestock producers will lose a great deal.
Dalším problémem je obrovský zisk producentů obilnin, zatímco producenti dobytka budou ve značné míře ztrátoví.