EN

commission {substantif}

volume_up
commission (aussi: board, committee)
The Commission thanks the rapporteur for the support given to the Commission proposal.
Komise děkuje paní zpravodajce za podporu, kterou návrhu Komise vyjádřila.
Member of the Commission. - We are aware that the Commission is not a price setter.
členka Komise. - Jsme si vědomi toho, že Komise není tím, kdo ceny stanovuje.
President of the Commission. - Mr Verhofstadt, the Commission acts as a collegiate body.
předseda Komise. - Pane Verhofstadte, Komise vystupuje jako kolektivní orgán.
This is another subject on which we are entitled to expect proposals from the Commission.
I k této otázce jsme oprávněni očekávat návrhy Komise.
The only solution to this is to empower the Commission to take this kind of emergency measures.
Jediným řešením situace je svěřit oprávnění přijmout tento druh naléhavých opatření Komisi.
I have used my prerogative as a rapporteur for tabling an amendment asking the Commission to correct this situation.
Využila jsem svého oprávnění zpravodajky předložit pozměňovací návrh a žádat, aby Komise tento stav napravila.
commission (aussi: mission, embassy)
Let me put a question to the Commission and the Council: how can you guarantee that EUFOR will act entirely independently of such pressures?
Dovolte mi položit otázku adresovanou Komisi a Radě: jak můžete zaručit, že EUFOR bude vykonávat své poslání zcela nezávisle na těchto tlacích?
This is why the Commission thinks that their public-service missions must be clearly specified and their funding ensured; otherwise great uncertainty will ensure.
Proto si Komise myslí, že jejich poslání veřejné služby musí být jasně určeno a musí být zajištěno jejich financování; jinak vznikne značná nejistota.
So I invite the European Commission to devote itself to this vital mission and in that respect, I naturally fully trust that Mr Cioloş will reach that goal.
Vyzývám tedy Evropskou komisi, aby se věnovala tomuto vysoce důležitému poslání, a v tomto ohledu samozřejmě plně věřím tomu, že pan Cioloş tohoto cíle dosáhne.
In 2007, the Council granted the Commission a mandate to negotiate a global aviation agreement.
V roce 2007 udělila Rada Komisi pověření k jednání o celosvětové dohodě o letecké dopravě.
Instructs its President to forward its position to the Council, the Commission and the governments and parliaments of the Member States and of the Faroes.
2. pověření předsedy, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Faerských ostrovů.
Tomorrow I shall ask the Commission for a formal mandate to inform the United States of our line and, as regards that line, there can be no concessions or retractions.
Zítra požádám Komisi o formální pověření k informování Spojených států o našem postoji, v němž není místo na žádné ústupky nebo odvolání.
commission (aussi: board, committee, panel)
So our committee launched an online consultation on the Commission proposal for consumer rights.
Proto náš výbor zahájil internetové konzultace k návrhu Komise o právech spotřebitelů.
The greatest illustration of this was in the Truth and Reconciliation Commission in South Africa.
Nejlepší ilustrací toho byl Výbor pro pravdu a smíření v Jižní Africe.
If no agreement is reached, the Commission issues a decision that is voted on by the Standing Committee.
Pokud se strany nedohodnou, vydá Komise rozhodnutí, o němž hlasuje Stálý výbor.
commission (aussi: assignment, brief, duty, function)
The Commission should carry out this task in an assiduous and timely fashion.
Komise by tento úkol měla splnit svědomitě a včas.
Having said that, the Commission alone cannot fulfil this task.
Nicméně Komise sama nemůže tento úkol splnit.
This is also a very important task for the European Commission.
To je rovněž velmi důležitý úkol Evropské komise.
The Commission wanted to end this confusion by establishing a clearly defined and accountable authority.
Komise chtěla ukončit tento zmatek tím, že zřídí jasně definovaný a odpovědný úřad.
I do not think this fair, particularly as OLAF and the Commission do the lion's share of the work.
Nemyslím, že je to spravedlivé, zejména když úřad OLAF a Komise vykonaly většinu práce.
The United Nations High Commission for Refugees puts a figure on that population: 200 000 refugees per year.
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky udává číslo o této populaci: 200 000 uprchlíků za rok.
commission (aussi: award, bounty, fee, honorarium)
commission (aussi: bonus, kickback)
Get commissions on successful ads shown on your site.
Získejte provize z úspěšných reklam zobrazených na vašem webu.
Prémie, provize, jejich vlastní reality show.
Those same people were hoping to get their people into key positions to cream off commissions from the appropriation of European funds.
Titíž lidé se snažili na klíčové pozice dostat své lidi, aby mohli slíznout smetanu ve formě provizí z přidělených prostředků evropských fondů.
Parliament will have the right to repeal the delegation of powers to the Commission if we feel that is necessary.
Parlament bude také oprávněn zrušit zplnomocnění Komise, bude-li přesvědčen o nezbytnosti tohoto kroku.
It remains the case that it is the European Commission that will enact the implementing regulation and, like its predecessor, the draft contains a lot of authorisations for the Commission.
A při tom zůstane, že prováděcí vyhlášku vydá Evropská komise a návrh stejně jako jeho předchůdce obsahuje řadu zplnomocnění pro Komisi.

Exemples d'usage pour « commission » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFirst of all, we, as the Commission, are committed to making the EEAS a success.
Nejprve předesílám, že nám jakožto Komisi záleží na tom, aby EEAS byla úspěšná.
EnglishThe next item is the Council and Commission statements on the situation in Tibet.
The next item is the Council and Commission statements on the situation in Tibet.
EnglishThis fact assigns the Commission functions which, in my view, are not justified.
Tato skutečnost Komisi přiděluje funkce, které jí, dle mého názoru, nenáleží.
EnglishAs I said yesterday, all the nominations for the Commission have now been made.
Jak už jsem prohlásil včera, byly učiněny všechny nominace na pozice v Komisi.
EnglishThis sends a clear signal to the Commission on the follow-up to the Green Paper.
To vysílá jasný signál Komisi ohledně opatření následujících po zelené knize.
EnglishWe urge the Commission to drive and coordinate the European solidarity effort.
Naléhavě vyzýváme Komisi, aby iniciovala a koordinovala evropské solidární úsilí.
EnglishThis resolution therefore urges the European Commission to abandon this approach.
Toto usnesení proto naléhá na Evropskou komisi, aby od této koncepce upustila.
EnglishI strongly urge the Commission to adopt a more constructive stance on this issue.
Naléhavě žádám Komisi, aby k této záležitosti zaujala konstruktivnější stanovisko.
EnglishAbove all, it gives the Commission a free hand to act without a proper legal basis.
A navíc dává Komisi volnou ruku k tomu, aby jednala bez řádného právního základu.
EnglishYou know there is now a coordinator, but, again, it is not only the Commission.
Víte, že nyní máme koordinátora, ale znovu opakuji, že to není jen na Komisi.
EnglishIf we have good monitoring, then Parliament will allow the Commission to go up.
V případě kvalitního monitoringu Parlament určitě umožní Komisi tuto částku zvýšit.
EnglishOn this basis we will implement the discharge procedure for the European Commission.
Na tomto základě budeme realizovat postup udělování absolutoria Evropské komisi.
EnglishThis animal disease laboratory is used by the Commission as a reference laboratory.
Tato laboratoř pro nákazy zvířat je používána Komisí jako referenční laboratoř.
EnglishOthers may have exposed the Commission to this rationale but now it is too late.
Jiní možná takový princip v Komisi prosazovali, ale nyní už je příliš pozdě.
EnglishThe Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Pro Komisi jsou všechny tyto pozměňovací návrhy přijatelné, a proto text podporuje.
EnglishSo all the help which the Commission can get from Parliament is most welcome.
Veškerá pomoc, jíž se Komisi může dostat ze strany Parlamentu, je velmi vítaná.
EnglishI also thank the Presidency and Commission for their support on this report.
Děkuji rovněž předsednictví a Komisi za jejich podporu, pokud jde o tuto zprávu.
EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Vzhledem k tomu bych také ráda vyzvala Komisi, aby konečně někoho jmenovala.
EnglishThis initiative was previewed in the Commission's recovery plan the previous month.
Tato iniciativa byla Komisí zmíněna již v jejím plánu obnovy z předchozího měsíce.
EnglishWe therefore call on the Commission to take a decisive negotiating stance in future.
Proto vyzýváme Komisi, aby v budoucnosti při vyjednávání zaujala rozhodný postoj.