« confederation » traduction en tchèque

EN

« confederation » en tchèque

EN confederation
volume_up
{substantif}

confederation (aussi: confederacy, union)
There is the European Trade Union Confederation, which we also spoke about.
Například Evropská odborová konfederace, o níž jsme také mluvili.
Conversely, I find the European Trade Union Confederation's proposal for a social clause more interesting.
Mnohem zajímavější mi naopak připadá návrh Evropské konfederace odborových svazů.
The European Confederation of Trade Unions is set up.
Je založena Evropská konfederace odborových svazů.

Synonymes anglais de « confederation »

confederation

Exemples d'usage pour « confederation » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn this regard, we are in complete agreement with the European Trade Union Confederation (ETUC).
V tomto ohledu zcela souhlasíme s Evropskou konfederací odborových svazů (ETUC).
EnglishEC-Swiss Confederation Agreement on Scientific and Technical Cooperation (vote)
Návrh vědeckotechnické dohody ES-Švýcarsko (hlasování)
EnglishThe European Union is more than just a confederation of countries, but it is not a federal state.
Evropská unie není ani pouhou konfederací států ani federálním státem.
EnglishApproving the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products (
Dohoda ES - Švýcarsko o obchodu se zemědělskými produkty (
EnglishAround 300 000 workers took part in the demonstration, organised by the General Confederation of Portuguese Workers (CGTP).
Přibližně 300 000 pracujících se zúčastnilo demonstrace zorganizované Všeobecnou konfederací portugalských pracujících (CGTP).
EnglishI am in favour of this proposal, which seeks to bring together the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein with Frontex.
Podporuji tento návrh, který se snaží spojit Švýcarskou konfederaci a Lichtenštejnské knížectví s agenturou Frontex.
EnglishMany of the Member States are in favour of it, as are the Confederation of European Industries and the entire European trade union movement.
Mnoho členských států ji podporuje, stejně jako Evropská unie průmyslových a zaměstnavatelských svazů a celé evropské odborové hnutí.
EnglishI am in favour of signing the arrangement between the EU, the Swiss Confederation and Liechtenstein for the participation of these two States in Frontex.
Podporuji podpis ujednání mezi EU, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnskem o účasti těchto dvou států v agentuře Frontex.
EnglishWe must be aware - and this really is a crime - that these people are being exploited even in a progressive confederation of states such as Europe.
Musíme mít na paměti - a jedná se o skutečný zločin - že jsou tito lidé vykořisťováni dokonce i v pokrokových svazech států, jako je Evropa.
EnglishAmong other aspects, the Commission's policy reflects the decision taken in respect of the International Confederation of Societies of Authors and Composers.
Kromě jiného odráží politika Komise rozhodnutí přijaté s ohledem na Mezinárodní konfederaci společností pro ochranu autorských práv.
EnglishEuropean integration, thanks to which the greater part of our continent has lived in peace for so long, is, in effect, a unique attempt at a democratic confederation of states.
Evropská integrace, dík které žije větší část našeho kontinentu tak dlouho v míru, je vskutku unikátním pokusem o demokratické soustátí.
EnglishIt was my pleasure to have signed this act between the European Union and the Swiss Confederation as my first act as Commissioner for Education, Culture and Youth.
Bylo mi potěšením podepsat tento dokument pro Evropskou unii a Švýcarskou konfederaci coby svůj první v roli komisařky pro vzdělávání, kulturu a mládež.
EnglishWe therefore salute the General Confederation of Portuguese Workers and its members and express our commitment to the struggle to protect the dignity of working people.
Proto zdravíme Všeobecnou konfederaci portugalských pracujících a její členy a vyjadřujeme svůj závazek a vůli ochránit důstojnost pracujícího lidu.
EnglishGiven the open borders policy between the Principality of Liechtenstein and the Swiss Confederation, it was expected that the countries would join Schengen at the same time.
Vzhledem k politice otevřených hranic mezi Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací se předpokládalo, že tyto země přistoupí k Schengenské dohodě současně.
EnglishThe only unions to oppose the agreement were the Italian Federation of Metalworkers (FIOM) and the Italian General Confederation of Labour (CGIL), and they were ousted from the union representation.
Jediné odborové organizace, které se proti smlouvě postavily, byly Italský svaz pracovníků v kovoprůmyslu (FIOM) a Italský svaz všech pracujících - a byly vypuzeny z reprezentace odborů.