« deceit » traduction en tchèque

EN

« deceit » en tchèque

volume_up
deceit {substantif}

EN deceit
volume_up
{substantif}

deceit (aussi: cozenage, deception, fake, flimflam)
Frankly, what you have been engaged upon is nothing better than a giant deceit.
Upřímně řečeno, to, v čem jste se angažovali, není nic lepšího než obrovský podvod.
It would be a deceit practised on the peoples of Member States who have a right to decide independently on a matter of such importance.
Byl by to podvod na národech členských států, které mají právo o takto důležité věci rozhodnout nezávisle.
this expensive, ineffectual talking shop of a parliament, masquerading as an elaborate illusion of accountable democracy, a monstrous deceit on the electors who sent us here.
tento parlament, který je drahým a neplodným diskusním klubem maskovaným jako rafinovaná iluze odpovědné demokracie, což je nehorázný podvod na voličích, kteří nás sem poslali.
deceit (aussi: bluff, deception, delusion, fallacy)

Synonymes anglais de « deceit »

deceit

Exemples d'usage pour « deceit » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe allowed ourselves to be deluded by people who built fortunes on deceit.
Sami jsme dovolili, aby nás obloudili lidé, kteří budují majetek na podvodech.
EnglishThis illustrates the deceit on which the whole European project is based.
To dokazuje, na jakém klamu je evropský projekt založen.
EnglishMr President, deceit is a weapon of war approved of in the Koran under the doctrine of taqiyya.
Pane předsedo, lest je válečná zbraň, která byla uznána v korejské válce v rámci doktríny taqiyya.
EnglishThe EU is founded on misrepresentation, deceit and lies.
EU je založena na překrucování, podvodech a lžích.
EnglishAt best, we are engaging in self-deceit; at worst, we are deliberately perpetrating a deceit against our electorate.
V nejlepším případě se topíme v sebeklamu; v nejhorším se vědomě dopouštíme klamání našich voličů.
EnglishGreece used deceit to enable it to join the euro area.
Řecko podvádělo, aby se mohlo připojit k eurozóně.
EnglishSo they resorted to lies and deceit, they staged the most spectacular bureaucratic coup d'état that the world had ever seen.
Uchýlili se proto ke lžím a podvodům, zinscenovali nejokázalejší byrokratický státní převrat, jaký svět kdy zažil.
EnglishIt is the European Commission's and the Member States' duty to protect the EU's financial interests by fighting deceit, fraud and corruption.
Povinností Evropské komise a členských států je chránit finanční zájmy EU bojem proti podvodům a korupci.
EnglishBut who in fact would make a better presidential candidate than Mr Blair for this Union founded as it is on deceit, lies and corruption?
Avšak kdo by v této Unii, založené na podvodech, lžích a korupci, byl lepším kandidátem na prezidenta, než právě on?
EnglishI am afraid his words are all too typical of a man who uses distortions and deceit, and sometimes downright lies, about the European Union.
Obávám se, že jeho slova jsou až příliš typická pro muže, který využívá polopravd, klamu a někdy i naprostých lží o Evropské unii.
EnglishUntil now, consumers have all too often risked being the victim of the market's deceit and fraud, particularly due to their limited knowledge of their rights.
Spotřebitelé byli až dosud příliš často vystaveni riziku, že se stanou obětí tržního podvodu, a to zejména v důsledku neznalosti svých práv.
EnglishThis master plan for an EU superstate is built on foundations of deceit, dishonesty and denial, but federalists are not creating a new United States of America.
Tento autoritářský plán pro EU jako superstát se opírá o lest, nepoctivost a odpírání, jenomže federalisté nevytvářejí nové Spojené státy americké.
EnglishIf the Conservative Party had ever thought to patent lies, deceit and hypocrisy, they would have made a fortune in royalties and would perhaps be in a position to pay off the national debt!
Kdyby byli členové Konzervativní strany vzali v úvahu zjevné lži, podvody a pokrytectví, zbohatli by na poplatcích a možná by měli na splacení státního dluhu!
English. - Mr President, what the European Parliament is engaged in here today, with this debate and subsequent vote, is nothing less than a massive exercise in deceit.
jménem skupiny IND/DEM. - Pane předsedo, to, my všichni, kteří se dnes účastníme této rozpravy a následného hlasování v Evropském parlamentu, jsme jen svědky obrovského klamu.