« delegates » traduction en tchèque

EN

« delegates » en tchèque

volume_up
delegate {substantif}
EN

delegates {pluriel}

volume_up
delegates (aussi: deputation)
The administration for the non-attached has said that the delegates should be chosen by consensus.
Administrativa pro nezařazené uvádí, že delegáti by měli být vybíráni na základě konsenzu.
The socialist delegates appreciate enormously the work that the ILO has been doing since it started.
Socialističtí delegáti nesmírně oceňují práci, kterou MOP od svého vzniku koná.
It does not say that the delegates shall be chosen by vote, but by what other method are joint decisions to be taken?
Neříká sice, že by delegáti měli být vybíráni hlasováním, avšak jakou jinou metodou se mají přijímat společná rozhodnutí?

Synonymes anglais de « delegate »

delegate

Exemples d'usage pour « delegates » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYet the management board sometimes delegates sole administrative responsibility to the Executive Director.
Správní rada však někdy deleguje výhradní správní odpovědnosti na výkonného ředitele.
EnglishThat is the most important message this Parliament can give the Pittsburgh delegates.
To je nejdůležitější zpráva, kterou může tento Parlament sdělit delegátům určeným pro pittsburghský summit.
EnglishI can understand the relief of delegates there of it not being a defeat, but it was hardly a triumph.
Chápu, že přítomným delegátům se ulevilo, že nedošlo k fiasku, ale stěží to lze považovat za vítězství.
EnglishThe regulation establishes a binding provision which delegates responsibilities on the basis of the 'due diligence system'.
Nařízení stanoví závazný mechanismus přidělující odpovědnost na základě "systému náležité péče".
EnglishSecond chambers generally comprise delegates from federal states or regions, and for this reason they are not comparable.
Druhé komory se většinou skládají ze zástupců federativních států nebo regionů, a z toho důvodu je nelze porovnávat.
EnglishThe ACP delegates, with the connivance of the Socialists, Communists and Greens, succeeded in removing all of them from the report.
Delegátům AKT se s němým souhlasem socialistů, komunistů a zelených úspešně podařilo všechny tyto poznámky ze zprávy odstranit.
EnglishMr Borisov has said that they - meaning the delegates of the Congress of the Bulgarian Socialist Party - are a bunch of impudent bandits.
Předseda vlády Borisov prohlásil, že tito lidé - měl na mysli delegáty sjezdu Bulharské socialistické strany - jsou banda bezostyšných lumpů.
EnglishSporadic remarks from delegates dissociating themselves from Robert Mugabe's policies before the summit gave way to a united front at the summit itself.
Sporadické poznámky delegátů, kteří se před summitem distancovali od politiky Roberta Mugabeho, uvolnily cestu jednotné frontě na summitu samotném.
EnglishTherefore we urge his captors to respect such obligations and in particular to allow delegates of the International Committee of the Red Cross to visit him.
Proto důrazně vyzýváme jeho věznitele, aby plnili tyto povinnosti a zejména aby zástupcům Mezinárodního výboru Červeného kříže umožnili jej navštívit.
EnglishIn this process, they abolished the former parity-based media supervisory body, and set up in its place one consisting of delegates of the government party.
V tomto tažení zrušila dřívější orgán pro dohled nad sdělovacími prostředky s paritním zastoupením a nahradila ho orgánem složeným ze zástupců vládní strany.
EnglishLet us hope that the reports of a European Commissioner recently apologising to the Government of Sudan in order to avoid the expulsion of local Commission delegates prove unfounded.
Doufejme, že zprávy evropského komisaře, kterými se nedávno omluvil vládě v Súdánu s cílem předejít vyhoštění místních delegátů Komise, se ukáží jako bezdůvodné.
EnglishAlthough very many delegates, including myself, voted for a ban on smoking in public rooms (in particular, workplaces), the People's Party unfortunately took an opposing position.
Ačkoliv velmi mnoho delegátů, včetně mě, hlasovalo pro zákaz kouření ve veřejných prostorách (především na pracovištích), Evropská lidová strana bohužel zaujala opačný postoj.
English- Madam President, I recommended to my delegates from Ireland to abstain in the votes on both the von Wogau and Vatanen reports, because Ireland has retained its neutrality.
- Paní předsedající, doporučil jsem svým zástupcům z Irska, aby se zdrželi hlasování jak o zprávě pana Wogaua, tak o zprávě pana Vatanena, protože Irsko si ponechalo svou neutralitu.