« depriving » traduction en tchèque

EN

« depriving » en tchèque

volume_up
depriving {substantif}
EN

depriving {substantif}

volume_up

Exemples d'usage pour « depriving » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishPoverty must not be the reason for depriving a child of its biological family.
Chudoba nesmí být důvodem pro to, aby dítě bylo zbaveno své biologické rodiny.
EnglishIf it does not, we shall actually be depriving it of the opportunity to review its policy.
Pokud se to nestane, pak ho ve skutečnosti připravíme o možnost přehodnotit svou politiku.
EnglishWhy do we continue to use it to torment our citizens, by depriving them of work and a livelihood?
Proč bychom v něm měli pokračovat, a tím škodit našim občanům a zbavovat je práce a živobytí?
EnglishIn essence, the state is depriving entrepreneurs of their liquid funds.
Stát v podstatě podnikatele připravuje o jejich hotovost.
EnglishTaking a hard line obviously does not mean depriving the Mauritanians of food and humanitarian aid.
Zaujmutí tvrdého postoje přece neznamená odmítnout Mauritáncům potravinovou a humanitární pomoc.
EnglishIn this way, society is depriving itself of the creative potential of an important section of the population.
Tímto způsobem se společnost připravuje o tvůrčí potenciál významné části obyvatelstva.
EnglishHowever, if we adopt everything during the first reading, Parliament will be depriving itself of its rights.
Jestliže však všechno budeme schvalovat v prvním čtení, Parlament se bude sám připravovat o svá práva.
EnglishDepriving citizens of their freedom is a crime.
EnglishFor many methods have been used there - from submerging prisoners' heads in water to depriving them of sleep for many nights.
Bylo zde totiž uplatněno mnoho metod od ponořování hlavy vězně do vody až po odpírání spánku po několik nocí.
EnglishAmendment 5 criticises some countries for systematically depriving asylum seekers of their liberty by placing them in detention.
V pozměňovacím návrhu 5 se některé země kritizují za to, že zadržováním soustavně zbavují žadatele o azyl svobody.
EnglishFor the Latvian political elite, depriving this essential part of the minority population of their basic rights is an instrument for preserving power.
Pro lotyšskou politickou elitu je zbavení menšinové populace jejích práv nástrojem pro zachování moci.
EnglishSimilarly, pension reform must not be synonymous with depriving groups which are already vulnerable of a safe, decent income.
Podobně nesmí být důchodová reforma synonymem poškození skupin, které, co se týká spolehlivého a důstojného příjmu, jsou již zranitelné.
EnglishYou are depriving them of both.
EnglishFurthermore they are depriving themselves of a useful tool for internal company monitoring which is certainly important for an SME.
Kromě toho přicházejí malé podniky o užitečný nástroj vnitřního monitorování společnosti, který je pro malé a střední podniky jistě důležitý.
EnglishAt the same time, mitigating the impact of the financial crisis by depriving 80 000 Polish shipyard workers of their jobs is a truly extraordinary idea.
A dále, zmírňovat dopad finanční krize tím, že 80 000 dělníků polských loděnic bude zbaveno práce, je skutečně skvělý nápad.
EnglishWe cannot, because it would mean depriving regions lagging behind of their only chance to put their economies on a path to growth.
Nemůžeme takto reagovat, protože by to znamenalo připravit zaostávající regiony o jejich jedinou šanci, aby nasměrovaly své ekonomiky na cestu růstu.
EnglishIt affects society, depriving it of vitality, and it affects the economy, which loses skills and experience that will take years to rebuild.
Postihuje společnost, kterou připravuje o vitalitu, a postihuje hospodářství, které ztrácí kvalifikace a zkušenosti, jejichž obnova bude trvat léta.
EnglishWe would not wish to strike German consumers the extra blow of depriving them of foods that are absolutely essential for their diet and their health.
Nechtěli bychom německé spotřebitele poškozovat ještě tím, že je připravíme o potraviny, které jsou naprosto nezbytné pro jejich stravu a zdraví.
EnglishMy question is: why are the successors to Tony Blair and Marek Belka objecting to the Charter and depriving their fellow citizens of its benefits?
Zásadní otázka zní takto: Proč se následovníci Tony Blaira a Marka Belky proti listině postavili a zbavili své občany možnosti využívat jejích výhod?
EnglishThe impact on the actual dialogue and on relations with third countries should be carefully weighed, to avoid depriving the European Union of an effective instrument.
Pečlivě by se měl zvážit vliv na současný dialog a vztahy s třetími zeměmi, aby se EU vyhnula nebezpečí připravit se o účinný nástroj.