« depth » traduction en tchèque

EN

« depth » en tchèque

volume_up
depth {substantif}
EN

depth {substantif}

volume_up
Actually it reveals the depth of a malaise that has hardly been addressed.
Ve skutečnosti se tím však odhaluje hloubka chronického problému, který téměř nebyl řešen.
The average depth at the top of it is about a mile and a half.
. ~~~ Průměrná hloubka u vrcholu je kolem míle a půl.
The pace and depth of the rapprochement of Ukraine to the European Union will depend on the implementation of reform.
Tempo a hloubka sblížení Ukrajiny a Evropské unie budou záležet na provádění reformy.
depth (aussi: deep)
(EL) Mr President, the book by the Turkish Minister for Foreign Affairs, Ahmet Davutoglu, entitled 'Strategic Depth', has recently appeared in Greek translation.
(EL) Pane předsedající, v řeckém překladu nedávno vyšla kniha tureckého ministra zahraničních věcí Ahmeta Davutoğlua s názvem Strategická hlubina.

Synonymes anglais de « depth »

depth

Exemples d'usage pour « depth » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, we have to change the depth of reforms related to economic governance.
Musíme ale změnit hloubku reforem týkajících se správy ekonomických záležitostí.
EnglishThere has been no in-depth evaluation of the risks of error in the MSY model.
Nedošlo k hloubkové analýze rizik chyb v modelu maximálního udržitelného výnosu.
EnglishThe need for a more in-depth dialogue in these areas is reflected in my vote.
Svým hlasováním jsem vyjádřil potřebu podrobnějšího dialogu v uvedených oblastech.
EnglishI assume that the Swedish Presidency will need to go into this issue in greater depth.
Předpokládám, že švédské předsednictví se bude tímto problémem zabývat hlouběji.
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Proto musíme zkoumat tento problém hlouběji a přijmout ochranná opatření.
EnglishNow that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
Nyní, když jsme Evropskou unii rozšířili, ji potřebujeme ještě prohloubit.
EnglishI am glad Parliament has finally initiated an in-depth examination of this issue.
Jsem ráda, že Parlament konečně zahájil důkladné prozkoumání této otázky.
EnglishMore in-depth insight on this complex game can be found online or in your local library.
Podrobnější informace o této složité hře lze najít online nebo v místní knihovně.
EnglishThat is long overdue, so I would ask the Commission to do more in-depth analysis.
Lhůta již dávno vypršela, a tak bych chtěla požádat Komisi, aby provedla hlubší analýzu.
EnglishFor more in-depth information, go to the Microsoft website for IT professionals.
Podrobné informace najdete na stránkách společnosti Microsoft pro odborníky v oblasti IT..
EnglishHowever, this step should be taken after an in-depth analysis of the impact on the budget.
Tento krok by se však měl podniknout až po hloubkové analýze dopadů na rozpočet.
EnglishIt has given us the opportunity for a new in-depth debate on trade in services.
Poskytla nám příležitost k nové podrobné diskusi o obchodu se službami.
EnglishWhy then do we return to look at it again in such breadth and depth today?
Proč se tedy k němu dnes vracíme a tak zhluboka a zeširoka ho prozkoumáváme?
EnglishThat is something positive, and the discussion in depth is there and should continue.
To je cosi pozitivního a existuje a měla by pokračovat diskuse, která jde do hloubky.
EnglishSo there are vulnerable ecosystems - as shown by scientific evidence - at that depth.
Takže v této hloubce - jak dokládají vědecké důkazy - existují zranitelné ekosystémy.
EnglishThe discussion was very in-depth and very passionate, but also very thoughtful.
Diskuse byla velmi podrobná a velmi vášnivá, ale také velmi podnětná.
EnglishFor this reason, the Commission undertook in June 2010 to analyse the topics in depth.
Za tím účelem přistoupila Komise v červnu 2010 k hloubkové analýze tématu.
EnglishWe are going into greater depth: the association agreements are already very broad and deep.
Jdeme teď více do hloubky: dohody o přidružení jsou již velmi obsáhlé a podrobné.
EnglishThere was much negotiation before the drafting of this in-depth report by Mr Schmidt.
Dříve, než pan Schmidt vypracoval tuto podrobnou zprávu, se uskutečnila rozsáhlá jednání.
EnglishThe advanced session deals in-depth with one of the topics listed below.
Setkání pro pokročilejší se podrobně zabývá jedním z níže uvedených témat.