« deputies » traduction en tchèque

EN

« deputies » en tchèque

volume_up
deputy {substantif}
EN

deputies {pluriel}

volume_up
deputies
The deputies of the Parliamentary Assembly sit for the first time according to political groups rather than nationality.
Na zasedání Parlamentního shromáždění se poslanci poprvé sdružují podle politické orientace, nikoli podle státní příslušnosti.
However, I think we should also discuss here - and this should be done by Czech deputies and senators as well - the institutional balance in the Czech Republic.
Ale já myslím, že my bychom zde měli, a to by měli i čeští poslanci a senátoři, diskutovat institucionální rovnováhu v České republice.
deputies (aussi: representatives)

Synonymes anglais de « deputy »

deputy

Exemples d'usage pour « deputies » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBecause it would make it necessary to criminalize the corruption of deputies.
Protože že by si to vyžádalo postihovat korupci poslanců.
EnglishI have to say that many deputies are not very interested in fishing.
Musím říct, že mnoho poslanců se o rybolov příliš nezajímá.
EnglishThis very week, the Spanish Congress of Deputies will ratify the Treaty of Lisbon in a single reading.
Právě tento týden bude španělský kongres poslanců ratifikovat Lisabonskou smlouvu v jednom čtení.
EnglishThis particular will has already been expressed by the lower chamber of the Czech Parliament, the House of Deputies.
Tuto vůli koneckonců vyjádřila předtím i dolní komora Parlamentu, Poslanecká sněmovna.
EnglishThe committee provided me, the President, and my deputies with the interpretation on which we are able to proceed.
Výbor poskytl mně, předsedovi a mým zástupcům interpretace, na jejichž základě jsme schopni postupovat.
EnglishThe Romanian parliament consists of two chambers, the Senat (Senate) and the Camera Deputaţilor (Chamber of Deputies).
Rumunský parlament je tvořen dvěma komorami – senátem a poslaneckou sněmovnou (Camera Deputaților).
EnglishParliament could not accept the fact that France would be seeking to appoint two deputies from the Assemblée Nationale to Parliament.
Parlament nemohl přijmout skutečnost, že Francie usiluje o jmenování dvou zástupců z Assemblée Nationale do Parlamentu.
EnglishWe have already alerted you regarding the President of the Chamber of Deputies, who falsified the vote for the all-important pensions law.
Již jsme vás upozornili na předsedu Poslanecké sněmovny, který zfalšoval hlasování o nanejvýš důležitém zákonu o důchodech.
EnglishTaking the example of Romania, the election of a woman, a former MEP, as President of the Romanian Parliament's Chamber of Deputies marks a first.
Příklad Rumunska, kde byla předsedkyní poslanecké sněmovny zvolena žena, bývalá poslankyně Evropského parlamentu, je první vlaštovkou.
EnglishI would like to welcome the delegation from Mexico comprising members of Mexico's Chamber of Deputies and Senate, who are present in the official gallery.
Rád bych přivítal delegaci z Mexika složenou ze zástupců mexické poslanecké sněmovny a senátu, která sedí na oficiální galerii.
EnglishItaly has a two-chamber parliament, consisting of the Senate (Senato della Repubblica) or upper house and the Chamber of Deputies (Camera dei Deputati).
Itálie má dvoukomorový parlament, který se skládá z horní komory neboli senátu (Senato della Repubblica) a poslanecké sněmovny (Camera dei Deputati).
EnglishAt the same time, however, the President of the Republic is questioning the will of the people, the view clearly expressed by the House of Deputies and the Senate.
Přesto se okamžitě našel člověk, prezident republiky, který tuto vůli lidu, toto jasné vyjádření Poslanecké sněmovny a senátu, zpochybňuje.
EnglishPolitically, their Constitution limits the number of seats a party can hold in the Chamber of Deputies, with 20% of seats being reserved for minority parties.
Politicky je počet křesel v poslanecké sněmovně, které může obsadit jedna strana, ústavně omezen, a 20 % křesel je vyhrazeno pro menšinové strany.
EnglishPlease consider strengthening your office in terms of competence and political weight by installing deputies to your office - kind of 'vice-ministers', including parliamentary ones.
Zvažte prosím posílení svého úřadu, pokud jde o pravomoc a politickou váhu, jmenováním svých zástupců - řekněme náměstků, včetně těch parlamentních.
EnglishThe president of the Chamber of Deputies, one of the Romanian parliament's two chambers, counted the 80 MPs who were in the chamber and announced that the result of the count was 170.
Předseda Sněmovny zástupců, která je jednou ze dvou komor rumunského parlamentu, napočítal 80 poslanců, kteří byli ve sněmovně, a jako výsledek sčítání uvedl 170.
EnglishIts weak points include the unclearly defined crisis management structures, the lack of permanent deputies for Ms Ashton and the limited scope of the EEAS's consular services to citizens.
K jeho slabým místům patří nejasně definované struktury krizového řízení, nedostatek stálých zástupců paní Ashtonové a omezený rozsah konzulárních služeb EEAS pro občany.