EN designated
volume_up
{adjectif}

designated (aussi: given, identified, intended, stated)
volume_up
určený {adj. m.}
Once the N2000 sites are designated, it is necessary to formulate, promote and monitor the conservation objectives.
Jakmile byly určeny oblasti Natura 2000, je nutné formulovat, prosazovat a monitorovat cíle v oblasti ochrany přírody.
We certify to the citizens of Europe that Parliament used the monies spent for the purposes for which they were designated and in accordance with the rules.
Potvrzujeme občanům Evropy, že Parlament vydával peníze na účely, pro něž byly určeny, a v souladu s pravidly.
To turn on Family Safety, you—or at least one designated parent—needs an administrator account; the kids you choose to monitor each need a standard user account.
Pokud chcete aktivovat Zabezpečení rodiny, budete vy nebo nejméně jeden určený rodič potřebovat účet správce.
designated
volume_up
dosazený {adj. m.}
designated (aussi: constituted, named, appointed, instituted)
volume_up
jmenovaný {adj. m.}
The Commission proposes to extend the designated transitional regime up to 31 December 2011, and the rapporteur Mrs de Brún supports this move.
Komise navrhuje prodloužit jmenovaný přechodný režim do 31. prosince 2011 a zpravodajka paní de Brún tento postup prosazuje.
designated (aussi: delineated, circumscribed)
volume_up
vymezený {adj. m.}
Irrespective of its technical condition, a ship in danger must have access to a specially designated and equipped refuge area.
Bez ohledu na její technický stav musí mít loď v nebezpečí přístup do vymezené a vybavené oblasti pro lodi v nouzi.
In addition, these derogations include a series of strict conditions, such as a limited number of vessels, limited catches and designated ports.
Kromě toho tyto výjimky zahrnují soubor přísných podmínek, jako je omezený počet plavidel, omezené výlovy a vymezené přístavy.
Furthermore, those derogations include a series of strict conditions, such as a limited number of vessels, limited catches and designated ports.
Kromě toho, tyto výjimky zahrnují soubor přísných podmínek, jako je omezený počet plavidel, omezené úlovky a vymezené přístavy.

Exemples d'usage pour « designated » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishGoering was Hitler's second in command in World War II, his designated successor.
Göring byl Hitlerův zástupce velitele během druhé světové války, jeho budoucí nástupce.
EnglishWe have the registration of buyers and sellers and we have designated ports of landing.
Máme registraci kupujících i prodávajících a vymezili jsme přístavy pro vylodění.
EnglishWe have designated 2010 as the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
Rok 2010 bude vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
EnglishThe S&D Group, to which the designated rapporteur belongs, deserves most of the praise.
Skupina S&D, k níž patří i jmenovaná zpravodajka, si zaslouží nejvíce chvály.
EnglishCan the designated money flow into the designated projects within the designated time?
Mohou určené finanční prostředky plynout na určené projekty v určeném čase?
EnglishBrazil, along with Mexico, is now designated as an EU strategic partner.
Brazílie společně s Mexikem jsou nyní označovány za strategické partnery EU.
EnglishThese are resources designated for supporting persons, individual persons and not companies.
Jsou to prostředky určené na podporu lidí, jednotlivých osob, nikoli firem.
EnglishWe have designated this year as the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
Letošní rok jsme vyhlásili Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
EnglishTo these names should be added three more designated by their respective national authorities.
Další tři, které určí příslušné státní orgány, by měli přibýt do seznamu těchto jmen.
EnglishA cheese substitute must be clearly recognisable as such and designated accordingly.
Náhražka sýra musí být jako taková jasně rozpoznatelná a musí být příslušným způsobem označena.
EnglishAid designated for combating the crisis must not only be directed at rescuing selected sectors.
Pomoc určená na boj proti krizi nesmí být směřována jen na záchranu vybraných odvětví.
EnglishThat is why we designated 2012 the European Year for Active Ageing.
Proto jsme navrhli, aby byl rok 2012 vyhlášen rokem aktivního stárnutí.
EnglishHowever, from a more detailed perspective, all the areas designated as pistes must be included.
Z podrobnějšího pohledu však musí být zahrnuty všechny oblasti označené jako sjezdovky.
EnglishAs regards agglomerations of more than 10 000 inhabitants, Greece has designated 36 sensitive areas.
Co se týče aglomerací s více než 10 000 obyvateli, Řecko určilo 36 citlivých oblastí.
EnglishFor instance, Ireland has not yet designated a possible Commissioner.
Například Irsko doposud nejmenovalo kandidáta na možného komisaře.
EnglishFourthly, HCFCs may only be used in government-designated businesses.
Začtvrté, hydrochlorofluorouhlovodíky mohou být využívány jedině v podnicích navržených vládou.
EnglishBurma has been designated a country of particular concern by the US for violating religious freedom.
Spojené státy americké považují Barmu za zemi zvláštního zájmu kvůli porušování náboženské svobody.
EnglishOver the past four years, the Member States have designated 64 sites with particular significance for Europe.
Během uplynulých čtyř let označily členské státy 64 míst se zvláštním významem pro Evropu.
EnglishThe time publicly designated as a period of reflection was wasted.
Čas veřejně označený jako období úvah byl promarněn.
EnglishAll three face the threat of becoming a fiasco if the funds designated for them prove to be too 'symbolic'.
Všem třem hrozí fiasko, pokud by se ukázalo, že prostředky na ně určené jsou příliš "symbolické".