« to-do » traduction en tchèque

EN

« to-do » en tchèque

volume_up
to-do {substantif}
CS

« do » en anglais

EN
volume_up
do {prép.}

EN to-do
volume_up
{substantif}

Synonymes anglais de « to-do »

to-do

Exemples d'usage pour « to-do » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Nepodaří se vám dosáhnout inovací prostřednictvím mnoha struktur, cihel a malty.
EnglishThe June List rejects this report and hopes that other Members will do the same.
Červnová kandidátka tuto správu zamítá a doufá, že ostatní poslanci učiní totéž.
EnglishWe have to cooperate and coordinate our efforts in order to ensure we can do it.
Musím spolupracovat a koordinovat naše úsilí, abychom zajistili, že to dokážeme.
EnglishI think this is a positive thing to do and have therefore voted in favour of it.
Domnívám se, že se jedná o pozitivní krok, a proto jsem ho svým hlasem podpořil.
EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
"A co uděláte, když půjdete na jakékoliv jiné místo" "je, že rozjedete frančízu."
EnglishWe should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
Tento čas bychom si měli dopřát, i když se pan Cohn-Bendit cítí být pod tlakem.
EnglishAs I say, I voted against and I shall continue to do so in my time in this place.
Jak jsem řekl, hlasoval jsem proti a budu v tom zde pokračovat, dokud budu moci.
English(An easy way to do this is to open your web browser and navigate to a webpage.)
(Snadným způsobem je otevření webového prohlížeče a přechod na webovou stránku.)
EnglishYou get hints, the actual steps for that problem, if you don't know how to do it.
Dostáváte rady s kroky pro vyřešení daného příkladu, pokud si s ním nevíte rady.
EnglishNow, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Když tahle tělesa vybuchnou, nenapáchají ekologické škody celosvětového rozsahu.
EnglishWhat I do strongly oppose, however, is the federalist tone of various amendments.
Jsem však důrazně proti federalistickému tónu jednotlivých pozměňovacích návrhů.
EnglishOne issue is how do we, on a long-term basis, come out of the current situation?
Jednou z otázek je, jak se z dlouhodobého hlediska ze současné situace dostaneme?
EnglishIf we do not want to rely solely on emigration, we need to boost the birth rate.
Pokud nechceme spoléhat pouze na přistěhovalectví, musíme zvýšit míru porodnosti.
EnglishCouncil and Commission, what form do you see this kind of public EU body taking?
Rado a Komise, jakou formu by podle vás měl tento druh veřejného orgánu EU mít?
EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Domnívám se, že pokud se nebudeme držet faktů, budeme této sněmovně kazit pověst.
EnglishIf we can get away with not doing something, most people will indeed not do it.
Pokud chceme skoncovat s nicneděláním, tak to stejně většina lidí jistě neudělá.
EnglishSo in my group, what we try to do is reverse engineer how humans control movement.
Takže v naší skupině se snažíme zpětným postupem zjistit, jak člověk řídí pohyb.
EnglishNext thing we have to do, we have to control and regulate the whole structure.
Další věc, kterou jsme museli vyřešit, byla kontrola a regulace celé konstrukce.
EnglishI do not think the point is whether we do better than someone else at some time.
Nemyslím si, že jde o to, zda budeme úspěšnější než někdo jiný v určitou dobu.
EnglishWe do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Nemusíme schválit plynovod Nord Stream, mohli bychom schválit také plynovod Amber.