« to do up » traduction en tchèque

EN

« to do up » en tchèque

EN to do up
volume_up
{verbe}

Traductions similaires pour « to do up » en tchèque

to-do substantif
to do verbe
to be up to verbe
up adverbe
up préposition
Czech

Exemples d'usage pour « to do up » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe are trying to make sure that people do turn up to vote for these urgencies.
Snažíme se ujistit, že se lidé dostaví na hlasování o naléhavých záležitostech.
EnglishBut one of the things I try to do with my stand-up is to break stereotypes.
Ale jednou z věcí, o které se snažím během svých vystoupení, je bořit stereotypy.
EnglishHe's just about to reach the E, and he says, "Oops, better go back up and do it again."
Dojde skoro až k E a pak si řekne: "Ups, radši se ještě vrátím a sjedu to znova."
EnglishSo to sum up, I do not expect any easy discussions with the Council over the future.
Abych to tedy shrnul, neočekávám žádnou snadnou diskusi s Radou ohledně budoucnosti.
EnglishGreece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
Řecko musí přispět svým dílem, musí plnit své sliby a reformovat svou politiku.
EnglishDo not back up files to the same hard disk that Windows is installed on.
Nezálohujte soubory na stejný pevný disk, na kterém je nainstalován systém Windows.
EnglishSo what we're going to try and do is come up with an inorganic Lego kit of molecules.
Takže, o co se pokusíme, je přijít s anorganickou Lego soupravou molekul.
EnglishYes, Commissioner, I know the Council is not here, but I do not give up on one Council.
Ano, paní komisařko, vím, že tu Rada není, ale nevzdám se kvůli jedné Radě.
EnglishWhat we are trying to do now is set up a basis for what I would call critical engagement.
Nyní se tedy snažíme vytvořit základ pro to, co bych nazval kritickou angažovaností.
EnglishSo if you want it to be better, then you've got to show up and do your part of the deal.
Tak jestli chceš, aby to bylo lepší, tak se ukaž a udělej svou část práce.
EnglishThey do not spring up from the ground fully formed at the stroke of a bureaucrat's pen.
Neobjevují se zčistajasna v úplné podobě škrtem pera nějakého byrokrata.
EnglishWith this in mind, we need to ensure that he has all the back-up to do his job.
S tímto na mysli potřebujeme zajistit, aby se mu pro výkon jeho práce dostalo veškeré podpory.
EnglishTo learn how to do this, see Set up a TV signal in Windows Media Center.
Postup je uveden v tématu Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center.
EnglishThis murder allegation is based on court documents which do not stand up.
Toto obvinění z vraždy vychází ze soudních dokumentů, které jakožto důkaz nemohou obstát.
EnglishHere’s what you’ll need do to set up all your Microsoft accounts to work together.
Pomocí následujícího postupu nastavíte všechny svoje účty Microsoft tak, aby fungovaly společně.
EnglishHow they do it, when they do it, where they do it, is totally up to them.
Jak ji udělají, kdy ji udělají, kde ji udělají, to je úplně na nich.
EnglishIf we do not stand up for the fight against corruption and fraud, there is no one to replace us.
Jestliže nepodpoříme boj proti korupci a podvodům my, nikdo jiný to neudělá.
EnglishKeep up and do the good work, but leave it to the Member State.
Vytrvejte a snažte se o dobré věci, toto však nechejte na členských státech.
EnglishWhen farmers transport their own calves, they can do so for up to 50 km.
Když zemědělci přepravují vlastní telata, mohou je přepravovat maximálně na vzdálenost 50 km.
EnglishA lot done, but an awful lot more to do - so keep up the good work.
Hodně se udělalo, ale strašná spousta práce je před námi - tak jen dál.