« to eat into » traduction en tchèque

EN

« to eat into » en tchèque

EN

to eat into {verbe}

volume_up

Traductions similaires pour « to eat into » en tchèque

to eat verbe
into préposition
Czech

Exemples d'usage pour « to eat into » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English"We are what we eat," could easily be described as, "We are what our cells eat."
"Jsme to, co jíme," můžeme jednoduše vystihnout jako,"Jsme to, co jí naše buňky."
EnglishLet us use our vote, then, to enable us to sit down to eat with a good conscience.
Hlasujme tedy tak, abychom si k prostřenému stolu mohli sednout s klidným svědomím.
EnglishAnd if people in Europe do not eat potatoes, what do they eat, Commissioners?
A pokud lidé v Evropě nejedí brambory, co jedí, paní komisařko, pane komisaři?
EnglishToday nobody should say 'Qu'ils mangent de la brioche' ('Let them eat cake').
Dnes by nikdo neměl říkat "Qu'ils mangent de la brioche" ("Ať jedí koláče").
EnglishSo when I die, the Infinity Mushrooms will recognize my body and be able to eat it.
Takže až umřu, Nekonečné houby rozpoznají mé tělo a budou schopny ho sníst.
EnglishAs an Englishman, I find it absolutely incredible that people would eat their horses.
Jako Angličanovi se mi jeví naprosto neuvěřitelné, že by lidé jedli své koně.
EnglishWe eat insects -- they're so distantly related from us that this doesn't happen.
Pokud jíme hmyz -- jsou od nás naprosto odlišné -- toto se nemůže stát.
EnglishWhere are we to find fish when the Chinese eat as much fish as the Japanese?
Kde budeme získávat ryby, když Číňané jich jedí stejně tolik jako Japonci?
EnglishThere is nothing better than when a family can eat at least one meal together.
Není nic lepšího, než když rodina může alespoň jednou společně stolovat.
EnglishI have made a commitment to Parliament; I will not tell people what to eat.
Zavázal jsem se Evropskému parlamentu, že nebudu lidem říkat, co mají jíst.
EnglishIt's very consolidated, and the foods that are produced lead to the foods that we eat.
Je velmi konsolidované. ~~~ A potraviny, které produkuje, vedou k jídlu, které sníme.
EnglishSome of you would eat it only if it's a strangely colored piece of tofu.
Někteří z vás by to snědli pouze pokud by to byl divně obarvený kousek tofu.
EnglishThey want something to eat tomorrow, but we have no answers to their problems.
Chtějí mít zítra co jíst, jenže my na jejich problémy nemáme odpovědi.
EnglishThe aim is to encourage children to eat healthily by offering them free fruit.
Cílem je nabídnout dětem ovoce a vést je tak k tomu, aby jedly zdravě.
EnglishIt stipulates how you must eat, dress and, even, how you must use the toilet.
Určuje, jak máte jíst, oblékat se, a dokonce jak máte používat toaletu.
EnglishNanny Brussels likes to be in control of everything, including what we eat.
Ochranitelský Brusel má rád všechno pod kontrolou, včetně toho, co jíme.
EnglishPregnant women in Sweden were advised not to eat locally caught fish.
Těhotným ženám ve Švédsku bylo doporučeno, aby nejedly ryby ulovené v jejich zemi.
EnglishYet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
A stejně skoro všechna kukuřice kterou jíme, je nějak geneticky upravená.
EnglishIt allows for us to celebrate the seafood that we're also so fortunate to eat.
To nám umožní oslavovat mořské produkty kterou máme to štěstí jíst.
EnglishThe supply of fresh fruit in schools can be a huge incentive to eat healthily.
Poskytování čerstvého ovoce ve školách může být významným podnětem ke zdravějšímu stravování.