« ends » traduction en tchèque

EN

« ends » en tchèque

CS
volume_up
end {substantif}
volume_up
end {adj.}

EN ends
volume_up
{pluriel}

ends
volume_up
konce {m pl.}
In some cases, you aren't charged extra but your connection speed becomes slower until the billing cycle ends.
V některých případech vám nebudou účtovány další poplatky, ale rychlost připojení se až do konce fakturačního cyklu zpomalí.
The first is the River Danube, which, through its connection to both ends of the continent, links the North Sea with the Black Sea.
Prvním z nich je řeka Dunaj, která propojuje oba konce světadílu a spojuje Severní moře s Černým mořem.
What we've done, we've just sealed both the ends with tape, nipped the right corner and the bottom left corner, so there's holes in the opposite corners, there's a little hole over here.
Přelepili jsme oba konce páskou, odštípli pravý a dolní levý roh tak, aby tam byly díry v protilehlých rozích, tady je dírka.

Exemples d'usage pour « ends » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf things go from bad to worse, it will be Mr Pöttering who ends up being blamed.
Pokud jde vše od desíti k pěti, bude to pan Pöttering, kdo to nakonec zavinil.
EnglishThe fifth session of the United Nations Conference of the Law of the Sea ends.
Končí páté zasedání konference Organizace spojených národů o mořském právu.
EnglishSo our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
Náš příběh tedy končí na počátku - počátku všech věcí, u velkého třesku.
EnglishIf your opponent accepts the offer, a "Draw" message appears and the game ends.
Pokud protihráč nabídku přijme, zobrazí se zpráva „Remíza“ a hra skončí.
EnglishI tell him he's imagining things, but far too often, he just ends up using mine.
Říkám mu, že si to vymýšlí, ale až příliš často se stává, že nakonec používá můj počítač.
EnglishAnd, just like in the financial markets, failure to do so ends in crisis.
A pokud to nedokážeme, výsledkem bude krize stejně jako na finančních trzích.
EnglishI fear that it will primarily be those who are already finding it hard to make ends meet.
Obávám se, že to budou především ti, kteří již teď s penězi vycházejí obtížně.
EnglishIf they're logged on when their allotted time ends, they'll be automatically logged off.
Jsou-li děti přihlášeny, když končí jejich vyhrazený čas, budou automaticky odhlášeny.
EnglishThis enters surface and groundwater along with the rain, and ultimately ends up in our bodies.
Následně prosakuje do podzemních vod spolu s deštěm a nakonec končí v našem těle.
EnglishIt is therefore imperative that the conflict ends immediately, but Gaddafi must not prevail.
Je proto zcela nezbytné, aby konflikt okamžitě skončil, ale Kaddáfí nesmí zvítězit.
EnglishThe biggest potential from renewables exists at the two ends of the scale.
Největší potenciál obnovitelných zdrojů spočívá v jejich využití ve velkém i malém měřítku.
EnglishIt is often impossible to identify where the application of such a restriction begins and ends.
Často není možné zjistit, kde uplatňování takového omezení začíná a kde končí.
EnglishIt openly takes advantage of minorities in neighbouring countries for extreme nationalist ends.
Otevřeně zneužívá menšiny v sousedních zemích pro krajně nacionalistické cíle.
EnglishThe lifecycle begins when a product is released and ends when it's no longer supported or sold.
Ten začíná s vydáním produktu a končí, když je ukončena podpora či prodej produktu.
EnglishI deeply regret the exploitation for partisan ends of the disaster that has struck Japan.
Velmi mne mrzí, že je katastrofa, která postihla Japonsko, zneužívána k fanatickým cílům.
EnglishWe cannot let European taxpayers' money be spent on dead ends.
Nesmíme dovolit, aby byly peníze evropských daňových plátců utráceny naprázdno.
EnglishThe fourth session of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ends.
Končí jednání čtvrté konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD).
EnglishIn my opinion, it would be disastrous if the taxpayer always ends up footing the bill.
Podle mého názoru by bylo katastrofální, kdyby účet nakonec vždycky platili daňoví poplatníci.
EnglishMeanwhile, countries like Lithuania are struggling to make ends meet.
Naproti tomu země, jako je Litva, bojují o to, aby vystačily s penězi.
EnglishIt is included in the explanation of vote: it begins with 'welcomes' and ends with 'manner'.
Odstavec je uveden ve vysvětlení hlasování: začíná slovy "vítá" a končí slovy "způsobem".