« enduring » traduction en tchèque

EN

« enduring » en tchèque

EN

enduring {adjectif}

volume_up

Synonymes anglais de « enduring »

enduring

Exemples d'usage pour « enduring » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat, Mr President, will remain an enduring milestone in your term of office.
To zůstane, pane předsedo, trvalým mezníkem ve vašem funkčním období.
EnglishThe historical, national and ethnic minorities are of enduring value to a diverse Europe.
Historické, národnostní a etnické menšiny mají pro rozmanitou Evropu trvalou hodnotu.
EnglishNow obviously, those kinds of regrets are incredibly piercing and enduring.
Tyto druhy lítosti jsou očividně neskutečně pronikavé a trvající.
EnglishThe Spanish Presidency has left no enduring traces, Mr Zapatero.
Španělské předsednictví nezanechalo žádné trvalé stopy, pane Zapatero.
EnglishYou have, and I greatly regret this - I wish it had been otherwise - left no enduring traces.
Nezůstaly po vás k mé velké lítosti - přál bych si, aby tomu bylo jinak - žádné trvalé stopy.
EnglishThe EU's support is long-term and enduring, and it must be sustainable.
Podpora EU je dlouhodobá a trvalá a musí být udržitelná.
EnglishIt's an enduring symbol of the friendship between our two nations.
Je to přetrvávající symbol přátelství mezi našimi národy.
EnglishI would also like to tell you that I am interested in this operation enduring beyond the established timeframe.
Ráda bych Vám řekla, že mě tato operace přetrvávající přes vymezený časový rámec zajímá.
EnglishUnfortunately, the Homo Sovieticus instincts of Lukashenko proved more enduring than anything else.
Bohužel se ukázalo, že Lukašenkovy instinkty druhu Homo Sovieticus jsou trvalejší, než cokoli jiného.
EnglishThese people are enduring really terrible suffering.
Tito lidé procházejí skutečně hrozným utrpením.
EnglishWe have hear, this week, about the horrible sufferings, for example, that so many women of the world are enduring day-to-day.
Slyšeli jsme tento týden také například o těch strašných utrpeních, která potkávají ženy tohoto světa každý den.
EnglishLatin America: need to create a stable and enduring partnership for relationships between the European Union and Latin America.
Latinská Amerika: potřeba vytvořit stabilní a trvalé partnerství pro vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou.
EnglishWe have an enduring financial crisis.
EnglishThe enduring truth is that Africa is the scene of bloody conflicts and that Africans spend more on arms than they receive in development aid.
Stále platí, že Afrika je dějištěm krvavých konfliktů a že Afričané utratí za zbraně více, než kolik dostanou rozvojové pomoci.
EnglishThere is direct cooperation with Operation Enduring Freedom, which is unacceptable, and funding is to be channelled through Athena.
Je zde přímá spolupráce s operací Trvalá svoboda, což je nepřijatelné, a financování by mělo být prováděno prostřednictvím operace Athena.
EnglishI firmly believe these partnerships will only succeed if they are anchored in an enduring partnership based on trust and mutual respect.
Jsem přesvědčena, že tato partnerství uspějí pouze tehdy, budou-li zakotvena v trvalém partnerství založeném na důvěře a vzájemné úctě.
English. - (FR) Mr President, Commissioner, as you have recalled, this structural crisis is both deep and enduring.
jménem skupiny Verts/ALE. - (FR) Pane předsedající, pane komisaři, jak jste připomněli, tato strukturální krize je hluboká a dlouhodobá.
EnglishThe market economy, or, to put it another way, capitalism, needs to operate on the basis of sound and enduring principles, and honesty is an important one of these.
Je třeba, aby tržní ekonomika, neboli kapitalismus, fungovala na základě jasných a trvalých zásad, z nichž jednou je poctivost.
EnglishHopefully, in future the choice in the Muslim world will not be between secular tyranny and Islamist theocracies but instead enduring democracy.
Doufejme, že v budoucnu bude volba v muslimském světě nikoliv volbou mezi sekulární tyranií a islamistickou teokracií, ale volbou trvalé demokracie.
EnglishThe EU should finally face up honestly and openly to Communism's enduring legacy and to Communist regimes still surviving today, which includes China.
EU by se konečně měla poctivě a přetrvávajícímu dědictví komunismu a dosud přežívajícím komunistickým režimům, k nimž Čína patří, otevřeně postavit.