« enemy » traduction en tchèque

EN

« enemy » en tchèque

volume_up
enemy {substantif}
EN

enemy {substantif}

volume_up
~~~ Masiosare, ten neznámý nepřítel, je zpět.
It looks like times have changed: ally has become enemy and Iran's image is full of contradictions.
Doby, jak se zdá, se změnily, ze spojence se stal nepřítel a obraz Íránu je rozporný.
We must dispel the myth that growth is the enemy of the environment.
Musíme rozehnat mýtus, že růst je nepřítel životního prostředí.

Synonymes anglais de « enemy »

enemy

Exemples d'usage pour « enemy » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo Europe is not just an example now to emulate; it's an enemy to fight and to resist.
Tudíž Evropa již není jen vzorem, stala se nepřítelem, kterému se musíte bránit.
EnglishMr President, Russia is no longer the Soviet enemy of free, democratic Europe.
Pane předsedající, Rusko již není sovětským nepřítelem svobodné, demokratické Evropy.
EnglishEducated citizens are the greatest enemy of dictators and totalitarian regimes.
Vzdělaní občané jsou největším nepřítelem diktátorů a totalitních režimů.
EnglishMember States cannot regard OLAF as an enemy or a redundant institution.
Členské státy nesmí pokládat úřad OLAF za nepřítele či za zbytečnou instituci.
English(Laughter) (Applause) I mean, if you've got to have an enemy, do make it Ann Coulter.
(Smích) (Potlesk) No, když už musíte mít nepřítele, není špatné si vybrat Ann Coulter.
EnglishCitizens perceive Europe as an enemy who regulates and imposes drastic austerity.
Občané vnímají Evropu jako nepřítele, který reguluje a vnucuje drastická úsporná opatření.
EnglishIf you have a real or assumed external enemy, things are relatively simple.
Máte-li skutečného nebo domnělého vnějšího nepřítele, záležitost je relativně jednoduchá.
EnglishThe Afghan Government opposes it, President Karzai calling opium 'the enemy of humanity'.
Afghánská vláda je též proti němu, prezident Karzaí nazývá opium "nepřítelem lidstva".
EnglishMany countries of Europe have a saying which runs, 'the better is often the enemy of the good'.
Mnohé země Evropy mají přísloví, které zní: "Lepší je často nepřítelem dobrého."
EnglishWe all want - and I personally want - Russia as a partner and not as an enemy.
Všichni - i já osobně - chceme Rusko za partnera a ne za nepřítele.
EnglishAnd it turns out there is only one solution to fight a much stronger enemy.
A vypadá to, že existuje jenom jedno řešení, jak bojovat proti mnohem silnějšímu nepříteli.
EnglishThat kind of European Union, whatever you may have said, is indeed the enemy of nations.
Taková Evropská unie, ať říkáte cokoliv, je skutečným nepřítelem národů.
EnglishThis is legal only if executed immediately following the enemy pawn's first move.
Tento tah je povolen pouze v tahu bezprostředně následujícím za prvním tahem nepřátelského pěšce.
EnglishWe do not view Mr Berlusconi, or any other opponent, as our enemy.
Nevnímáme pana Berlusconiho, nebo kteréhokoli jiného oponenta, jako svého nepřítele.
EnglishSecondly, I would like to say that, as we know, the best is the greatest enemy of the good.
Za druhé bych chtěl říci, že největším nepřítelem dobrého je to nejlepší.
EnglishThere is a piece of old and practical wisdom which says 'better' is the enemy of 'good enough'.
Jedna stará a praktická moudrost praví, že "lepší" je nepřítelem "dobrého".
EnglishI think our enemy was physics -- (Laughter) and she's a cruel mistress.
Myslím, že naším nepřítelem byla fyzika, (Smích) a to je krutá paní.
EnglishI met the last Air Force General who had actually shot down an enemy plane in combat.
Potkal jsem posledního generála letectva, jenž skutečně sestřelil nepřátelské letadlo v souboji.
EnglishHonourable Members, let us not always target the wrong enemy.
Vážení členové Evropského parlamentu, nesoustřeďujme se vždy na špatného nepřítele.
English- (SK) We are starting from a false premise, as if we wanted to treat Russia as an enemy.
- (SK) Vycházíme z chybného předpokladu, jako bychom chtěli Rusko postavit do úlohy nepřítele.