« energies » traduction en tchèque

EN

« energies » en tchèque

CS
volume_up
energy {substantif}

EN energies
volume_up
{pluriel}

energies
volume_up
energie {f pl.}
Subject: Enhancing competitiveness through alternative energies
Předmět: Zvýšení konkurenceschopnosti pomocí alternativních zdrojů energie
From 2020, at 20%, renewable energies will be the leading energy source in Europe.
Od roku 2020, na úrovni 20 %, budou obnovitelné zdroje energie hlavními zdroji energie Evropy.
In this context, advances in renewable energies are particularly relevant.
V tomto kontextu je zvláště důležitý pokrok v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Synonymes anglais de « energy »

energy

Exemples d'usage pour « energies » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn connection with renewable energies in particular, this is an enormous challenge.
Zejména v souvislosti s energií z obnovitelných zdrojů je to nesmírně náročný úkol.
EnglishThat is not exactly the same in the case of oil, other energies or raw materials of all kinds.
V případě ropy, ostatních energií či surovin všech druhů to není přesně stejné.
EnglishThis approach must be used to encourage the use of those energies which emit less CO2.
Tento přístup musí být používán, aby se povzbudilo využívání energií, které emitují méně CO2.
EnglishElectric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
Elektromobily pomáhají obnovitelným energiím, které mají jednu slabou stránku: jsou nepravidelné.
EnglishMention has been made of an 80% reduction in CO2 emissions and of a 60% share of renewable energies.
Bylo zmíněno snížení emisí CO2 o 80 % a šedesátiprocentní podíl obnovitelných zdrojů.
EnglishI am thinking of renewable energies and I am thinking of other elements.
Myslím na obnovitelné zdroje energií a myslím i na jiné prvky.
EnglishIt needs specific future projects that mobilise energies and involve a larger number of countries.
Potřebuje konkrétní budoucí projekty, které zmobilizují síly a zahrnou velký počet zemí.
EnglishThat is why I, in turn, advocated the exemption of renewable energies.
Proto jsem se naopak zasazovala za vynětí obnovitelných energií.
EnglishThis requires a substantial response in terms of renewable energies; we need a policy with taxation.
To si žádá důraznou odpověď v oblasti obnovitelných energií; potřebujeme politiku a daně.
EnglishWe must develop motorways of the sea to reduce CO2 and further the development of renewable energies.
Musíme vytvářet námořní dálnice, které omezí CO2 a podpoří rozvoj obnovitelných energií.
EnglishThe Commission is of the opinion that we should pool our energies. That is what Europe needs.
Podle názoru Komise Evropa potřebuje, abychom spojili své síly.
EnglishHowever, if we invest in the energies of the future and the production of the future, we gain.
Budeme-li však investovat do energií budoucnosti a produkce budoucnosti, budeme na tom profitovat.
EnglishIn the last year, China invested more in renewable energies than Germany did, that is true.
V minulém roce Čína investovala daleko více peněz do obnovitelných energií než Německo, to je pravda.
EnglishThe use of renewable energies will then play an important role for the developing countries.
V takovém případě bude využívání obnovitelných energií sehrávat v rozvojových zemích významnou úlohu.
EnglishIs he confident that we will reach the 20% target for renewable energies in that strategy?
Věří pan komisař, že se nám podaří dosáhnout cíle 20% podílu obnovitelných energií daného touto strategií?
EnglishI believe that an economy rebuilding its strengths has a real chance to redirect its energies.
Věřím, že ekonomika, která dokáže obnovit své silné stránky, má také reálnou šanci přesměrovat svou energii.
EnglishAt this stage, the EU needs to concentrate its energies on growth and on generating investments and jobs.
V této fázi musí Evropská unie soustředit své síly na růst a na vytváření investic a pracovních míst.
EnglishThe target is for the EU to increase to 20% the share of renewable energies in the energy we consume by 2020.
Cílem EU je zvýšit podíl obnovitelných energií na energii, kterou spotřebováváme, na 20 % do roku 2020.
EnglishAnd we want to use this picture to predict new particles that we'll see when experiments reach higher energies.
A podle tohoto obrazu chceme předpovědět nové částice, které uvidíme, když pokusy dosáhnou vyšších energií.
EnglishIt will provide a stimulus for energy efficiency and, I believe, also facilitate the spread of renewable energies.
Bude také stimulem pro energetickou účinnost a věřím, že i pro ulehčení rozšíření obnovitelných energií.