« fifthly » traduction en tchèque

EN

« fifthly » en tchèque

EN fifthly
volume_up
{adverbe}

Fifthly, we are embarking with you on the European Year of Intercultural Dialogue.
Za páté s vámi vstupujeme do Evropského roku mezikulturního dialogu.
Fifthly, there are the 'flagship initiatives' that are being developed by the Commission.
Za páté, existují "vzorové iniciativy", které vypracovává Komise.
fifthly, to put an end to the restrictive visa policy, which is often arbitrary and unfair;
za páté, skoncovaly s restriktivní vízovou politikou, která je často svévolná a nespravedlivá;

Synonymes anglais de « fifth »

fifth

Exemples d'usage pour « fifthly » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFifthly, I am pleased that the Director General of OLAF is being reappointed.
Zapáté, jsem spokojen, že generální ředitel úřadu OLAF je znovu jmenován do funkce.
EnglishFifthly, journalists' sources must enjoy specific guaranteed protection.
Zapáté, novinářské zdroje musí být zvláštním způsobem a zaručeně zaručené chráněny.
EnglishFifthly, the European Union would prepare specific economic measures for the wider region.
Zapáté, Evropská unie hodlá pro širší region připravit konkrétní hospodářská opatření.
EnglishFifthly: development of research and development centres in the area of the economy.
Zapáté: rozvoj výzkumných a vývojových center v hospodářské oblasti.
EnglishFifthly, we will manage to persuade the rest of the world to follow our obligations.
Zapáté, dokážeme přesvědčit zbytek světa, aby přijal naše závazky.
EnglishFifthly, the mechanisms of repression are being strengthened under the pretext of combating terrorism.
Zapáté, represivní mechanismy jsou pod záminkou boje proti terorismu posilovány.
EnglishFifthly, you have mentioned hedge funds and we have not yet come to a decision on this subject.
Zapáté, zmínili jste tu zajišťovací fondy, dosud jsme však v této věci nedospěli k rozhodnutí.
EnglishFifthly, revising the fourth and the seventh directives is no small task; it is quite a major task.
Začtvrté, přezkoumání čtvrté a sedmé směrnice není malý úkol; jedná se o poměrně velký úkol.
EnglishFifthly, oceans and seas play an important role in the European strategy to ensure energy security.
Zapáté, oceány a moře hrají významnou úlohu v rámci evropské strategie pro energetickou bezpečnost.
EnglishFifthly, abolish or declare a moratorium on the death penalty.
Zapáté, zruší trest smrti nebo na něj vyhlásí moratorium.
Englishfifthly, it calls for measures to limit consent from users, a major issue which I shall now discuss.
zapáté, vyzývá k opatřením na omezení souhlasu ze strany uživatelů, což je významné téma, o němž nyní pojednám.
EnglishAnd fifthly, in the European Union almost one hundred million people are already living on the threshold of biological survival.
A zapáté, v Evropské unii žije skoro sto milionů osob na hranici biologického přežití.
EnglishFifthly, rather than merely talking about a reduction in red tape, we must actually address this problem at long last.
Zapáté nesmíme jen hovořit o omezení byrokracie, a musíme skutečně tento problém dlouhodobě řešit.
EnglishFifthly, some new substances have been added to the list of substances that are nominated for restrictive measures.
Zapáté, některé nové látky byly přidány na seznam látek, které jsou navrženy na restriktivní opatření.
English· fifthly, the long-awaited creation in Greece itself of an independent Environment Ministry should be put into effect.
· zapáté, v Řecku by se mělo konečně vytvořit dlouho očekávané nezávislé ministerstvo životního prostředí.
EnglishFifthly, and most important of all, Latvian voices are heard in Europe and European voices are heard in the world.
Zapáté, a to je z uvedeného výčtu nejdůležitější, jsou hlasy Lotyšska slyšet v Evropě a hlasy Evropy jsou slyšet ve světě.
EnglishFifthly, on SMEs, a level playing field for all companies, big and small, is essential for them to flourish.
Zapáté, pokud jde o malé a střední podniky. Všechny společnosti, velké i malé, musí mít stejné podmínky k tomu, aby mohly prosperovat.
EnglishFifthly: choose poverty reduction.
Englishfifthly, the demographic, research, educational and economic needs of the European Union; we must attract a much-needed labour force;
zapáté, demografické, výzkumné, vzdělávací a hospodářské potřeby Evropské unie; musíme přilákat velmi potřebnou pracovní sílu;
EnglishFifthly and finally, you need to put a floor in the market for our intensive sector, with export refunds extended immediately to meat and hams.
Zapáté a na závěr musíte stanovit dolní hranici na trhu pro naše rozsáhlé odvětví s vývozními náhradami okamžitě rozšířenými na maso a uzeniny.