« fighters » traduction en tchèque

EN

« fighters » en tchèque

volume_up
fighter {substantif}

EN fighters
volume_up
{pluriel}

fighters (aussi: warriors, combatants, campaigners)
Well, we heard that one too, but "Pioneer Germ Fighters" totally rules.
No, my to taky poslouchaly, ale průkopničtí bojovníci s mikroby byli prostě klasa!
He had to go on a hunger strike: what fine freedom fighters!
Musel zahájit hladovku: jací skvělí bojovníci za svobodu!
Jací skvělí bojovníci za svobodu!

Synonymes anglais de « fighter »

fighter

Exemples d'usage pour « fighters » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHaiti and its people need fire-fighters, doctors, hospitals and basic necessities.
Haiti a jeho lid potřebují hasiče, lékaře, nemocnice a základní potřeby.
EnglishAs Mr Cohn-Bendit rightly said, there are indeed many last-minute resistance fighters.
Jak pan Cohn-Bendit správně řekl, je zde vskutku několik odbojářů na poslední chvíli.
EnglishThey burned two churches and prevented fire-fighters from entering the village.
Zapálili dva kostely a hasičům zabránily ve vstupu do vesnice.
EnglishThe fire-fighters are therefore arguing for the option of derogating from the maximum working week.
Hasiči tedy prosazují, aby měli možnost odchylky od maximálního pracovního týdne.
EnglishOut of love for victory, we name the ganders after the greatest fighters.
Z lásky k vítězství dáváme houserům jména největších bojovníků.
EnglishReligious fanaticism there is recruiting numerous reserves of fighters.
Náboženský fanatismus hojně rozšiřuje řady bojovníků o posily.
EnglishHere, we are all democrats and, therefore, fighters for freedom.
My všichni jsme zde demokraté, a tedy i zastánci svobody.
EnglishThere is also a major challenge to be met in terms of training fire-fighters and rescue forces.
Dalším významným úkolem je výcvik hasičů a záchranářů.
EnglishIt has provided money and training for Hamas fighters.
Poskytoval peníze a zajišťoval výcvik bojovníků Hamásu.
EnglishWe cannot and shall not forget Nasrin Sotoudeh, nor her fellow fighters for fundamental rights in Iran.
Namůžeme zapomenout a nezapomeneme na Nasrín Sotúdeovou ani na její spolubojovníky za základní práva v Íránu.
EnglishThe European Union cannot be silent when these brave fighters for democracy and freedom are cruelly treated.
Evropská unie nemůže beze slova přecházet kruté zacházení s těmito odvážnými bojovnicemi za demoracii a svobodu.
English(FR) There were many freedom fighters.
Ingrid Betancourt. - (FR) Bojovníků za svobodu bylo mnoho.
EnglishFor example, it also covers fire-fighters, who can sleep or even engage in recreational activities while on call.
Týká se například také hasičů, kteří mohou v době pracovní pohotovosti spát či se věnovat rekreačním aktivitám.
EnglishHowever, they are acting like pyromaniac fire-fighters.
EnglishI could mention the rebel groups, the fighters of the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, and the Congolese army.
Mohl bych uvést povstalecké skupiny, bojovníky Demokratických sil za osvobození Rwandy a konžskou armádu.
EnglishBurma is one of them, with its stream of resistance fighters and martyrs, of which Aung San Suu Kyi is the most famous icon.
Barma je se zástupem odbojářů a mučedníků, pro něž je Aun Schan Su Ťij nejslavnější ikonou, jednou z nich.
EnglishThis, of course, includes increasing good governance, strengthening agriculture and integrating former Taliban fighters.
To samozřejmě zahrnuje zlepšení řádné správy, posílení zemědělství a integraci bývalých talibanských bojovníků.
EnglishThere are people, now statesmen, who have been honoured guests in this Chamber, who have a past as freedom fighters.
Existují lidé, z nichž jsou dnes státníci, v naší sněmovně byli ctěnými hosty, v minulosti však bojovali za svobodu.
EnglishMahatma Gandhi, one of the greatest civil fighters of all time, said, "Be the change you wish to see in the world."
Mahatma Gandhi, jeden z největších bojovníků za lidská práva, řekl: "Ty musíš být tou změnou, kterou chceš vidět ve světě."
EnglishIn my own country, the Czech Republic, the most numerous and long-established voluntary organisations are the voluntary fire fighters.
U nás doma, v České republice, jsou nejpočetnější a nejdéle trvající dobrovolnou organizací dobrovolní hasiči.