EN firm
volume_up
{substantif}

If a firm has a problem exporting to a country outside the EU, it refers it to the Market Access Database.
Pokud má firma problém s vývozem do země mimo EU, obrací se na Databázi přístupu na trh.
A crisis situation is currently affecting a certain section, with the Antwerp firm getting into a very difficult position.
Krizová situace dnes dopadá na určitou část, antwerpská firma se dostává do velmi složité situace.
For the financial year 2009, the accounts of the Court of Auditors were audited by an external firm, PricewaterhouseCoopers.
V rozpočtovém roce 2009 provedla audit účtů Účetního dvora externí firma, PricewaterhouseCoopers.
This discourages employee loyalty, which every firm needs.
Oslabuje to loajalitu zaměstnanců, kterou každý podnik potřebuje.
In particular, it is about raising the de minimis public subsidy threshold from EUR 30 000 to EUR 60 000 per three-year period and per beneficiary firm.
Zejména se jedná o zvýšení stropu veřejných subvencí de minimis z 30 000 na 60 000 EUR na přechodné tříleté období a na jednoho příjemce (podnik).
If for example a firm has offices in various European cities, the idea is to facilitate movement within that same firm without starting the procedures from scratch in every country.
Například, má-li podnik kanceláře v různých evropských městech, jádrem návrhu je usnadnit pohyb v rámci téhož podniku, aniž by byl postup znovu zahajován v každé zemi.

Exemples d'usage pour « firm » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEurope must speak clearly with one voice, and loudly in favour of firm measures.
Evropa musí mluvit jasně, jednomyslně a nahlas ve prospěch přísných opatření.
EnglishHowever, a firm policy will need to be backed up by sufficient financial means.
Pevnou politiku však bude třeba podporovat dostatečnými finančními prostředky.
EnglishInstead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
Namísto toho musíme své vztahy s Ruskem zakotvit na pevném hodnotovém základě.
EnglishEurope needs to take firm action today in order to reduce the effects of climate change.
Evropa dnes musí podniknout rázné kroky vedoucí ke snížení dopadů změny klimatu.
EnglishThat is what will happen if a firm decision is not taken during this Council.
Přesně tohle se stane, nepřijme-li Rada na tomto zasedání pevné rozhodnutí.
EnglishAfter independence in 1958, firm ties were formed with the Soviet Union.
Po získání nezávislosti v roce 1958 se vytvořila pevná pouta se Sovětským svazem.
EnglishMy second cause for regret is that we have become a kind of concreting firm.
Druhým důvodem mého zklamání je, že jsme se stali určitým druhem betonárky.
EnglishI hope for a return to the firm democratic policy that has only recently softened.
Věřím v návrat k pevné demokratické politice, která byla pouze v nedávné době zmírněna.
EnglishAs a firm supporter I only wish my own country England was on the verge of joining.
Jako silný obhájce si mohu jen přát, aby má vlast, Anglie, byla na cestě přijmout euro.
EnglishWe must draw a firm line between the resumption of talks and their further continuation.
Znovuzahájení rozhovorů a jejich další průběh musíme od sebe důsledně oddělit.
EnglishAs you know, the European Commission is a firm supporter of the ILO's decent work agenda.
Jak víte, Evropská komise je neochvějným zastáncem programu důstojné práce MOP.
EnglishI welcome the report's firm commitment towards their membership perspective.
Vítám velkou odhodlanost zprávy, co se týče perspektivy jejich členství.
EnglishYes, the European Union must be firm with regard to all human rights violations.
Ano, Evropská unie musí být pevná vůči všem porušením lidských práv.
EnglishLet us move forward and, again, make a firm financial commitment to developing countries.
Udělejme krok kupředu a učiňme pevné finanční závazky vůči rozvojovým zemím.
EnglishI believe the European Parliament should have the same firm attitude in this respect.
Jsem přesvědčena, že Evropský parlament by měl mít v tomto ohledu stejně zásadový postoj.
EnglishThe Committee on Legal Affairs recognises that establishing a firm can be a daunting process.
Výbor pro právní záležitosti uznává, že založení firmy může být obtížný proces.
EnglishHowever, I can see no evidence of the firm, practical approach needed.
Nevidím ale žádný důkaz rozhodného, praktického přístupu, jenž je zapotřebí.
EnglishParliament's current resolution calls on the Commission to stand firm on this issue.
Současné usnesení Parlamentu Komisi vyzývá, aby k této otázce zaujala nekompromisní postoj.
EnglishIt is important that the EU should present a firm and united position on these issues.
Je důležité, aby EU k těmto otázkám zaujala rozhodný a jednotný postoj.
EnglishIn this respect, Parliament's call to the Council and the Commission is clear, firm and loud.
V tomto ohledu je žádost Parlamentu vůči Radě a Komisi jasná, pevná a důrazná.