EN fitting
volume_up
{substantif}

fitting (aussi: fittings, fixture)
Replacing doors and windows and fitting state-of-the-art insulation can help keep household energy spending down.
Výměna oken a dveří a instalace nejmodernějších izolací mohou snížit náklady domácností na energie.
fitting (aussi: armour, forging, ironwork, tip)
fitting (aussi: assemblage, assembly)
Thus a proposal which makes the fitting of such systems mandatory is not just good for road safety; it is also good for jobs in my constituency.
Tento návrh, podle kterého je montáž těchto systémů povinná, neprospívá pouze bezpečnosti silničního provozu, nýbrž také zaměstnanosti v mém volebním obvodu.

Synonymes anglais de « fitting »

fitting

Exemples d'usage pour « fitting » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf a tile isn't fitting in the spot you want, you can make it larger or smaller.
Pokud velikost dlaždice neodpovídá místu, kde ji chcete mít, můžete ji zvětšit nebo zmenšit.
EnglishThe Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
Zpráva Rady pro rok 2007 poskytuje odpovídající popis těchto otázek.
EnglishI think it is fitting to devote special attention to that aspect too.
Myslím si, že by bylo vhodné věnovat zvláštní pozornost i tomuto aspektu.
EnglishLook for stray wires, bent pins, and loosely fitting connectors.
Dávejte pozor na volné dráty, ohnuté kolíky nebo nedokonale přiléhající konektory.
EnglishPreferential treatment for certain complainants is not fitting conduct for a neutral judge.
Preferenční posuzování určitých žalob není vhodné pro neutrálního soudce.
EnglishSubsidiarity is a fitting subject for political speeches, but does not feature in legislation.
Subsidiarita je vhodné téma politických projevů, ale v právních předpisech se neobjevuje.
EnglishIn my opinion, the 2014 deadline is fitting and could even be extended.
Podle mého názoru je lhůta stanovená na rok 2014 příhodná a dokonce by mohla být i prodloužena.
EnglishMy fourth comment is to do with budget aid (and it would be more fitting in a broader debate).
Moje čtvrtá poznámka se týká rozpočtové pomoci (tomuto tématu by se měla věnovat širší diskuse).
EnglishAnd I'd say this knowledge is over-fitting to past data.
A řekl bych, že toto poznání je více než platné také pro minulá data.
EnglishSo you see larger pieces fitting in within smaller pieces here.
Takže tady vidíte větší kousky zapadající do menších kousků.
EnglishArt can and often must shock, but is the mocking of another country and people the most fitting way to do so?
Umění může a často musí šokovat, je však výsměch jiným zemím a národům tou nejlepší cestou?
EnglishIt is fitting for the public sector to show an example to the people of Europe in promoting clean vehicles.
Je záhodno, aby veřejný sektor šel příkladem evropským občanům při prosazování čistých vozidel.
EnglishMore objectivity and less emotion would surely have been fitting.
Vhodná by jistě byla větší objektivita a méně emocí.
EnglishWe should be clear that it would be fitting to consider a strategy for how to deal with this situation.
Mělo by nám být jasné, že by bylo vhodné zvážit strategii zaměřenou na to, jak s takovou situací zacházet.
EnglishI fully agree with the findings and recommendations made to the European Commission, because they are exceptionally fitting.
Plně souhlasím se zjištěními a doporučeními pro Evropskou komisi, protože jsou mimořádně výstižná.
EnglishThis means that service garages need access to technical information and regulations on fitting out engines.
To znamená, že servisní dílny potřebují přístup k technickým informacím a k předpisům týkajícím se vybavení motoru.
EnglishYou have a larger piece fitting in with a smaller.
EnglishTuesday: Fitting in is way overrated.
Úterý: Snaha o zapadnutí mezi ostatní se přeceňuje.
EnglishThat is most fitting, because efficacy requires availability. We have to be clear about this now.
Je to nejvýstižnější slovo, protože účinnost vyžaduje dostupnost.Musíme si vyjasnit, zda sociální Evropa je, nebo není schopná pokroku.
EnglishIt is a fitting time for us to discuss Ukraine now, because at this very moment, in 2008, Ukraine needs help.
Je nyní vhodný čas, abychom nyní diskutovali o Ukrajině, protože právě v tuto chvíli, v roce 2008, potřebuje Ukrajina pomoc.