EN getting
volume_up
{substantif}

getting (aussi: gain, profit, proceeds)
General Motors is not closing Opel Belgium because it is in difficulties: it has made a EUR 3.4 million profit, but this has not prevented it from getting rid of 2 600 jobs.
General Motors nezavírá továrnu Opel v Belgii, protože se dostala do potíží: měla zisk 3,4 miliard EUR, ale to jí nezabránilo v tom, aby se zbavila 2 600 zaměstnanců.
What possibilities are there for getting the funds needed?
Jaké jsou možnosti získání potřebných finančních prostředků?
For more information, see Getting the best display on your monitor.
Další informace naleznete v části Získání nejlepšího zobrazení na monitoru.
I hope this will make the possibility of getting an organ easier and safer.
Doufám, že takto zvýšíme šance na snazší a bezpečnější získání orgánu.

Synonymes anglais de « getting »

getting
English

Exemples d'usage pour « getting » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English. ~~~ We think we're getting this wide view of the globe.
Podíváme se na internet a domníváme se, že vidíme obraz celého širokého světa.
EnglishWe have worked hard with Member States to try and support getting people home.
Společně s členskými státy usilovně pracujeme na tom, abychom dostali lidi domů.
EnglishObviously, you are very engaged and delighted with the response you are getting.
Musíte být bezpochyby velmi zaneprázdněna a potěšena odezvou, které se Vám dostává.
EnglishSituations of loss of income are on the increase and women are getting poorer.
Stále častější jsou případy ztráty zaměstnání a ženy se stávají stále chudšími.
EnglishFor more information, see Getting started with e-mail and Send pictures in e-mail.
Další informace naleznete v části Začínáme s e-mailem a Odeslání obrázků e-mailem.
EnglishA lot of fake medicine is getting into the legal supply chain during repackaging.
Mnoho padělaných léků se dostává do legálního dodavatelského řetězce při přebalení.
EnglishI can also print to my home office printer without even getting up from the couch.
Mohu také tisknout na tiskárně v pracovně a ani se přitom nemusím zvedat z pohovky.
EnglishAre you getting more drugs because you are spending more time and more money?
Dostanete snad více léků tím, že spotřebujete více času a utratíte více peněz?
EnglishTo learn more about getting around in Windows 8, see the Windows 8 tutorial.
Další informace o způsobech ovládání Windows 8 získáte v Kurzu ovládání Windows 8.
EnglishWindows RT PCs are built for fun, life on the go, and getting things done.
Počítače s Windows RT jsou navrženy pro zábavu, život na cestách a plnění úkolů.
EnglishI think we are obsessed with getting people to college. ~~~ Certain sorts of college.
Myslím, že jsme posedlí posíláním lidí na vysokou školu, či jisté vysoké školy.
EnglishI have been delayed getting here and have managed to arrive at the last minute.
Na cestě sem jsem se zdržel a podařilo se mi dorazit až na poslední chvíli.
EnglishIt was I who decided to go for agreement because we were getting everything I wanted.
Byl jsem to já, kdo rozhodl o dohodě, protože jsme dostali vše, co jsme chtěli.
EnglishOnly in this way can we avoid the costs of this crisis getting out of hand.
Jedině tak můžeme zabránit tomu, aby se nám náklady na tuto krizi vymkly z rukou.
EnglishAre you getting unexpected messages, or are programs starting automatically?
Dostáváte neočekávané zprávy nebo dochází k automatickému spouštění programů?
EnglishMr President, very briefly, I am trying to be helpful, but am getting hungry.
Pane předsedající, velmi stručně, snažím se být užitečný, ale dostávám hlad.
EnglishIn addition, in asking for more, we also ran the risk of getting nothing at all.
Kromě toho, kdybychom požadovali více, mohlo by se také stát, že nedostaneme vůbec nic.
EnglishPeople wanted to know what their government was getting in terms of revenue.
Občané se chtěli dozvědět, jaké příjmy vláda získává co se týká rozpočtových příjmů.
EnglishWe are getting new powers in environmental protection and climate change.
Dostáváme nové pravomoci v oblasti ochrany životního prostředí a změny klimatu.
EnglishI know you said we have made progress, but are we getting to the really ideal situation?
Vím, že jste řekla, že jsme učinili pokrok, ale vytváříme skutečně ideální stav?