« guideline » traduction en tchèque

EN

« guideline » en tchèque

volume_up
guideline {substantif}

EN guideline
volume_up
{substantif}

guideline (aussi: directive)
guideline (aussi: manual, outline)
The guidelines shown here are general, and the sound card documentation might contain important information specific to installing that card.
Návod uvedený zde je obecný a dokumentace zvukové karty může obsahovat důležité informace týkající se konkrétní karty, kterou instalujete.
The guidelines shown here are very general, and the sound card documentation may contain important information specific to installing that card.
Návod uvedený zde je velmi obecný a dokumentace zvukové karty může obsahovat důležité informace týkající se konkrétní instalované karty.
guideline
guideline (aussi: bylaw, directive, order, outline)
We need the Commission to come up with a target, either mandatory or in the form of a guideline.
Potřebujeme, aby cíl předložila Komise, a to buď povinný, nebo ve formě směrnice.
We expect the European Council to offer some concrete guidelines in this matter.
Očekáváme, že Evropská rada v této oblasti nabídne určité konkrétní směrnice.
Ultimately, what we have now are guidelines in the guise of a directive.
Nyní tedy konečně máme pokyny, které se tváří jako směrnice.

Synonymes anglais de « guideline »

guideline

Exemples d'usage pour « guideline » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe adopted this in December 2006, and it will be our guideline throughout the year.
Přijali jsme ji v prosinci 2006 a v průběhu roku bude naší metodickou pomůckou.
EnglishGuideline ECB/2011/14 will apply from 1 January 2012 and will be published in the
Obecné zásady ECB/2011/14 se použijí od 1. ledna 2012 a budou zveřejněny v 
EnglishGuideline of the ECB of 18 July 2012 on TARGET2-Securities (ECB/2012/13)OJ L 215, 11.8.2012, p.
Obecné zásady ECB ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities  (ECB/2012/13)Úř.
EnglishAlong with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Spolu s hlavním směrem 10 představuje sociální pilíř této strategie.
EnglishGuideline 2: Look at the performance of your campaign in light of your goals for Conversion Optimizer.
Pokyn 2: Podívejte se na výkon kampaně z hlediska cílů Optimalizátoru konverzí.
EnglishIn 2008, after eight years' experience, the CVMP issued a new guideline.
V roce 2008 vydal Výbor pro veterinární léčivé přípravky po osmi letech zkušeností nové zásady.
EnglishECB Guideline amending the legal framework for accounting and financial reporting in the ESCB
Obecné zásady ECB, kterými se mění právní rámec pro účetnictví a finanční vykazování v ESCB
EnglishWhat we would like is something which is more of a guideline and is not binding in nature.
Chtěli bychom spíše něco jako pokyn, co nemá závaznou povahu.
EnglishThis 'global approach' is intended to act as a guideline for future negotiations with third countries.
Tento "globální přístup" má působit jako vodítko pro budoucí jednání se třetími zeměmi.
EnglishThe changes will be reflected in the new TARGET2 Guideline and will enter into force in January 2013.
Změny se projeví v nových Obecných zásadách o systému TARGET2 a vstoupí v platnost v lednu 2013.
EnglishAs a general guideline, you should have one CPU core and one gigabyte of memory per Extender.
Obecně platí, že na jedno zařízení Extender byste měli mít jedno jádro procesoru a jeden gigabajt paměti.
EnglishWill the models, the Norwegian model to which you referred, be an inspiration in terms of a guideline?
Zmínil jste se o modelech - o norských zkušenostech. Měly by být inspirací, sloužit jako vodítko?
EnglishI could mention Guideline No 2: the reform of pension, social security and health care schemes.
Zmínil bych hlavní směr č. 2: reforma systémů důchodového zabezpečení, sociálního pojištění a zdravotní péče.
English(The pre-distribution of euro banknotes and coins is regulated by ECB Guideline ECB/2006/9.)
(Předběžné dodávky eurobankovek a euromincí jsou upraveny v Obecných zásadách Evropské centrální banky ECB/2006/9.)
EnglishThis guideline is not satisfactorily reflected in the text so it needs to be fine-tuned before the final vote.
Tato linie se dostatečně neodráží v textu, takže text je třeba před závěrečným hlasováním doladit.
EnglishOn 19 July 2012 the Governing Council adopted Guideline ECB/2012/13 on TARGET2-Securities (recast).
Dne 19. července 2012 schválila Rada guvernérů Obecné zásady o TARGET2-Securities ECB/2012/13 (přepracované znění).
EnglishGuideline No 13: the removal of regulatory, commercial and other obstacles which hinder competition unduly.
Hlavní směr 13: odstranění regulačních, obchodních a jiných překážek, které nepřiměřeně brání hospodářské soutěži.
EnglishGuideline on the Data Exchange for Cash Services
Obecné zásady o výměně údajů u hotovostních služeb
EnglishThat same year, the CVMP issued a guideline on the establishment of MRLs for minor species.
Ve stejném roce vydal Výbor pro veterinární léčivé přípravky zásady pro stanovování maximálních limitů reziduí pro menšinové druhy.
EnglishThe Guideline will be published shortly in the
Obecné zásady budou v nejbližší době zveřejněny v