EN hard
volume_up
{adjectif}

hard (aussi: compact, constant, firm, fixed)
volume_up
pevný {adj. m.}
Unplug all cables connected to the hard disk, and then remove the hard disk.
Odpojte všechny kabely zapojené do pevného disku a potom pevný disk vyjměte.
If you format a hard disk that has files on it, the files will be deleted.
Jestliže naformátujete pevný disk obsahující soubory, budou soubory odstraněny.
The simplest way to add more hard disk space is to plug in an external hard disk.
Nejjednodušším způsobem, jak navýšit místo na pevném disku, je připojit externí pevný disk.
hard (aussi: butch, coarse, gruff, harsh)
volume_up
drsný {adj. m.}
hard (aussi: artless, coarse, crude, gross)
volume_up
hrubý {adj. m.}
hard (aussi: cruel, fierce, gory, hard-hearted)
volume_up
krutý {adj. m.}
hard (aussi: severe)
volume_up
krušný {adj. m.}
hard (aussi: difficult, painful, taxing, tiring)
volume_up
namáhavý {adj. m.}
hard (aussi: difficult, tough, uneasy)
volume_up
nesnadný {adj. m.}
volume_up
obtížný {adj. m.}
This is a hard task, we know, but the most important thing is that the European Union is engaging in it.
Víme, že je to obtížný úkol, ale nejdůležitější je to, že se v něm Evropská unie angažuje.
That is sometimes rather difficult and, particularly during election time, occasionally hard to represent.
Jde o poněkud obtížný přístup, jejž není, zejména v době voleb, snadné zastávat.
However, the hard work is not over; in fact, it has only just begun.
Obtížná práce tím však nekončí, naopak, teprve začíná.
hard
volume_up
perný {adj. m.}
hard (aussi: biting, cutting-edge, grating, harsh)
volume_up
pronikavý {adj. m.}
hard (aussi: big, high-powered, intense, lusty)
volume_up
silný {adj. m.}
Of course, in her position, Lady Ashton is caught between a rock and a hard place, but if we want the EU's voice to be heard it must be loud enough to be heard.
Ve své funkci je lady Ashtonová samozřejmě mezi dvěma ohni, ale pokud chceme, aby byl hlas EU slyšet, musí být dostatečně silný.
hard (aussi: catatonic, numb, rigid, stiff)
volume_up
strnulý {adj. m.}
hard (aussi: chewy, firm, rigid, solid)
volume_up
tuhý {adj. m.}
We all fought hard for the ratification of the Treaty of Lisbon.
Všichni jsme sváděli tuhý boj o ratifikaci Lisabonské smlouvy.
Proč tak tuhý boj, proč tak úporné spory?
hard (aussi: butch, callous, keen, obdurate)
volume_up
tvrdý {adj. m.}
However, the Americans may find that Syria is a hard nut to crack.
Američané ale možná zjistí, že Sýrie je tvrdý oříšek.
V překladu to znamená "tvrdý zákon, ale zákon".
I wish we could, but we must remember that President Lukashenko is a sharp, hard-boiled political player.
Přál bych si, abychom to dokázali, ale musíme mít na paměti, že president Lukašenko je ostrý, tvrdý politický hráč.
hard (aussi: heavy, onerous, severe, stiff)
volume_up
těžký {adj. m.}
Also, the international community has been hard hit.
Také mezinárodní společenství dostalo těžký úder.
(Smích) Inu, byl to těžký kousek.
Those of us with 'dys'abilities work much more than others and it's very hard to live with'.
A přitom my s poruchami označovanými předponou "dys" pracujeme o mnoho více než ti druzí, je to velmi těžký osud."
hard (aussi: assiduous, continual, gritty, hardy)
volume_up
vytrvalý {adj. m.}
volume_up
vážný {adj. m.}

Exemples d'usage pour « hard » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Tváří v tvář takovémuto barbarství je těžké představit si ještě větší barbarství.
EnglishSo perfectly organized a structure, it was hard not to attribute divinity to it.
Tak perfektně organizovaná struktura, že bylo těžké nepřisuzovat to boží ruce.
EnglishAnd nobody knows how hard that is, but we'll probably find out in a few years.
A nikdo neví, jak náročné to je, ale pravděpodobně na to během pár let přijdeme.
EnglishIt's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week.
Je to těžká a časově náročná práce, kterou musí dělat několik hodin každý týden.
EnglishIt is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
Je těžké si představit, jak by se to udělalo v hustě obydlených oblastech Evropy.
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Velice vám děkuji za velmi těžkou, ale potřebnou práci, kterou jste vykonali.
EnglishIt means that the Europe 2020 Strategy is at risk and will be hard to achieve.
Znamená to, že strategie Evropa 2020 je ohrožena a bude velmi těžké jí dosáhnout.
EnglishAfter you have replaced your hard disk, you should restore your files from a backup.
Po výměně pevného disku byste měli své soubory obnovit s použitím jejich zálohy.
EnglishFor more information, see Improve performance by defragmenting your hard disk.
Další informace naleznete v tématu Zvýšení výkonnosti defragmentací pevného disku.
EnglishAnd then I can't tell you how hard it is to do that radiator, which is curved.
A ani vám nedokážu popsat, jak je těžké vytvořit tento chladič, který je zaoblený.
EnglishFarmers are leaving this occupation as the work is hard and income is too low.
Farmáři tuto profesi opouštějí, neboť práce je to tvrdá a výnosy příliš nízké.
EnglishIt is hard to believe that Romania will be able to achieve this target by 2020.
Je těžké uvěřit, že Rumunsko bude tohoto cíle do roku 2020 schopné dosáhnout.
EnglishIt is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
Nehmotná aktiva jako jsou ochranné známky a patenty je obtížné kvantifikovat.
EnglishThese drives can be internal or external hard drives, or solid state drives.
Tyto jednotky mohou představovat interní nebo externí pevné disky nebo disky SSD.
EnglishMost people will say, "Emotions are terribly hard. They're incredibly complex.
Jsou neuvěřitelně komplexní, nelze je -- nemám žádnou představu, jak pracují.
EnglishWe decided to give it a try, because we thought, "Hey, how hard could it be?"
Rozhodli jsme se do toho jít, protože jsme si říkali, hej, jak těžké to může být?!
EnglishOtherwise, we will be doing all the hard work and they will be doing nothing.
Jinak budeme všechnu tvrdou práci dělat my, zatímco ostatní nebudou dělat nic.
EnglishDad, being an academic, had no idea that Mike's Hard Lemonade contained alcohol.
Tatínek, jelikož je akademik, neměl tušení, že Mikova Silná Limonáda obsahuje alkohol.
EnglishInstall Windows 7 on a computer and format the hard disk during installation.
Instalace systému Windows 7 do počítače a naformátování pevného disku při instalaci
EnglishWe're incredibly used to not having to face life's hard realities, in a certain sense.
Jsme neskutečně zvyklý, že nemusíme čelit tvrdé životní realitě v jistém smyslu.