« harsh » traduction en tchèque

EN

« harsh » en tchèque

EN harsh
volume_up
{adjectif}

harsh (aussi: butch, coarse, gruff, hard)
volume_up
drsný {adj. m.}
The fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
Osud občana, který se postaví proti bezpráví, je v dnešním Pákistánu drsný a krutý.
harsh (aussi: artless, coarse, crude, gross)
volume_up
hrubý {adj. m.}
harsh (aussi: acerbic, acid, acidic, sour)
volume_up
kyselý {adj. m.}
harsh (aussi: unkind, inclement)
volume_up
nevlídný {adj. m.}
harsh (aussi: loathsome)
harsh (aussi: biting, cutting-edge, grating, hard)
volume_up
pronikavý {adj. m.}
harsh (aussi: abrupt, brusque, sharp, sheer)
volume_up
příkrý {adj. m.}
In drawing up this report, I am not setting out to take a severe or harsh approach towards the Commission.
Při vytváření této zprávy jsem nechtěl být ke Komisi příkrý ani jízlivý.
harsh (aussi: beastly, brutal, crude, cruel)
volume_up
surový {adj. m.}
harsh (aussi: acrid, pungent, nipping)
volume_up
štiplavý {adj. m.}

Synonymes anglais de « harsh »

harsh

Exemples d'usage pour « harsh » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishPlease excuse my harsh words, but one can almost talk in terms of a mirage.
Odpusťte mi prosím ta drsná slova, ale mohli bychom mluvit téměř o fata morgáně.
EnglishPrepare yourself for our harsh, but fair, exchange of views with you and your College.
Připravte se na naši tvrdou, ale čestnou výměnu názorů s vámi i s vaším sborem.
EnglishAnd now I'm maybe being harsh. ~~~ But I worry because this money is so important.
Možná jsem teď moc drsná, ale zajímám se o to, protože tyto peníze jsou velmi důležité.
EnglishI felt that Mrs Ferreira was rather harsh regarding the European Union's response.
Měl jsem pocit, že paní Ferreirová byla, pokud jde o odpověď Evropské unie, dosti přísná.
EnglishThe first harsh criticism of the media law was made prior to the adoption of the law.
První tvrdá kritika mediálního zákona byla vyslovena před přijetím zákona.
EnglishHousings are also available for mounting the camera outdoors or in harsh environments.
K dispozici jsou také kryty pro montáž kamery ve venkovním nebo nepříznivém prostředí.
EnglishThen we have the harsh winters: in 2008, three million bees died during that harsh winter.
Pak jsou tu kruté zimy: v roce 2008 zemřely během kruté zimy tři milióny včel.
EnglishMadam President, Commissioner, trafficking in human beings is a harsh reality in the EU.
Paní předsedající, komisařko, obchodování s lidskými bytostmi je v EU tvrdou realitou.
EnglishFinally, ladies and gentlemen, the authorities are applying harsh fiscal adjustment policies.
A konečně, dámy a pánové, orgány uplatňují politiky tvrdého fiskálního přizpůsobení.
EnglishWe have felt close to this institution, although, at times, there have been harsh voices.
Cítili jsme se blízko tomuto orgánu, ačkoliv někdy zazněla ostrá slova.
EnglishThis is particularly important in the harsh reality of today's economic and financial crisis.
Zvlášť je to důležité v dnešní kruté realitě hospodářské a finanční krize.
EnglishLegislators must not be afraid to state harsh realities when looking at potential impacts.
Zákonodárci se nesmí bát konstatovat tvrdé skutečnosti při pohledu na potenciální dopady.
EnglishHarsh penalties are still being imposed, including frequent use of the death penalty.
V Číně jsou stále ukládány vysoké tresty, často i trest smrti.
EnglishIt is a harsh policy exercised solely on the basis of the criterion of the profitability of capital.
Je to krutá politika uplatňovaná na základě jediného měřítka, a tím je zisk kapitálu.
EnglishMass protests and strikes in reaction to harsh austerity measures are currently crippling France.
Francii momentálně ochromují masové protesty a stávky v reakci na tvrdá úsporná opatření.
EnglishThat is the harsh reality that flies in the face of fine words by government and the Commission.
Tato tvrdá realita se zde střetává s vybranými slovy vlády a Komise.
EnglishThis constraint is particularly harsh in times of crisis such as the period we are experiencing at present.
Toto omezení je obzvláště nepříjemné v době krize, v níž se právě nyní nacházíme.
EnglishOur military personnel face dangerous and harsh conditions and will witness harrowing scenes.
Naši vojenští pracovníci musí čelit krutým a nebezpečným podmínkám a budou svědky hrozných scén.
EnglishAre we seriously suggesting that the sentence is too harsh for somebody who was convicted of manslaughter?
Myslíme to vážně, že rozsudek je příliš tvrdý pro někoho, kdo byl obviněn ze zabití?
EnglishUnreasonably harsh sanctions are imposed if they unintentionally make mistakes owing to poor advice.
Když neúmyslně udělají kvůli špatným informacím chybu, je jim uložena nesmyslně tvrdá pokuta.