« hurt » traduction en tchèque

EN

« hurt » en tchèque

volume_up
hurt {substantif}
EN

hurt {substantif}

volume_up

Exemples d'usage pour « hurt » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI am nevertheless a little hurt to hear we have been blackmailing our partners.
Nicméně mě trochu zranilo, když jsem slyšel, že naše partnery vydíráme.
EnglishThe amendments to the Emissions Trading Directive will certainly hurt various sectors.
Pozměňovací návrhy ke směrnici o obchodování s emisemi určitě poškodí různá odvětví.
EnglishFor that reason the recent EU-IMF bail-out hurt the Irish people badly.
Proto se irských občanů nedávná záchrana ze strany EU a MMF nesmírně dotkla.
EnglishIt is of course especially tragic when it is children who are hurt by dangerous products.
Je to samozřejmě obzvlášť tragické, když nebezpečné výrobky ublíží dětem.
EnglishMy dear Martin, if I hurt you by comparing you to a French Socialist, I regret it.
Můj drahý Martine, jestli jsem vás urazil přirovnáním k francouzským socialistům, omlouvám se.
EnglishOnly the Serbs, with their intransigence and hurt pride, are not on board.
Proti jsou pouze Srbové se svou nekompromisností a uraženou pýchou.
EnglishSometimes people do get hurt and it’s inevitable that these events may be documented on YouTube.
Lidé se občas zraní a dříve nebo později tyto věci mohou být zdokumentovány na YouTube.
EnglishAnd I learned this very early on in my career: Don't hurt Tom's nose.
A já se poměrně brzo ve své kariéře naučil: nezraňuj Tomův nos.
EnglishThere is evidence that there have been accidents and people have been hurt.
Je prokázáno, že došlo k nehodám a poraněním osob.
EnglishWe only know that this technique causes suffering, hurt and pain to animals, which is often avoidable.
Víme jen to, že tato technika způsobuje zvířatům utrpení a bolest, kterým lze často předejít.
English"Did it hurt?"
nad končetinou, ano, by to bylo těžké.... ~~~ "Bolelo to?"
English"It hurt so much, and I shed some tears, but something inside of me wanted to do this despite his words.
"Zraňuje to, a ronila jsem nějaké slzy, ale něco ve mně to chtělo udělat navzdory jeho slovům.
EnglishSuch an approach would, in fact, only hurt the people of Belarus.
Takový přístup by totiž pouze uškodil lidem v Bělorusku.
EnglishNow it seems that we have to make sure that we do not hurt the sensitive feelings of Mr Erdoğan and Mr Gül.
Nyní to vypadá tak, že musíme zabezpečit, abychom se nedotkli citů pana Erdogana a pana Güla.
EnglishSurgery didn't hurt anymore, but it killed you pretty quickly.
Operace sice už nebolela, ale zabilo vás to velmi rychle.
EnglishThe failures of those banks have brought on a crisis which continues to severely hurt citizens around the world.
Kolaps těchto bank způsobil krizi, kvůli níž nadále těžce strádají občané na celém světě.
EnglishAnd this was one issue: to build it that lightweight that no one would be hurt if it fell down.
A toto byl jeden z problémů: postavit to tak lehké, aby nikdo nebyl zraněn v případě, že model spadne na zem.
EnglishA 10% hit during times of ongoing capital stress would just hurt borrowers and businesses, not banks.
Zásah ve výši 10 % by se v průběhu stávající kapitálové krize dotknul pouze dlužníků a podniků, nikoli bank.
EnglishSo by now I was walking the lobby, and of course, that hurt, because of my hip, and I kind of needed a sign.
Takže jsem právě procházela lobby a samozřejmě v bolesti kvůli mé kyčli, jsem potřebovala nějaké znamení.
EnglishAny delay will hurt the interests of European citizens.
Jakékoli odsouvání poškodí zájmy evropských občanů.