« indoor » traduction en tchèque

EN

« indoor » en tchèque

volume_up
door {substantif}

EN indoor
volume_up
{adjectif}

indoor (aussi: residential)
volume_up
bytový {adj. m.}
indoor (aussi: domiciliary, house)
indoor (aussi: domestic, domiciliary, home, home-made)
indoor
volume_up
halový {adj. m.}
indoor (aussi: covered, housed, sheltered, shielded)
volume_up
krytý {adj. m.}
indoor
volume_up
pokojový {adj. m.}
indoor
volume_up
sálový {adj. m.}
And the task was to build an ultralight indoor-flying model that is able to fly over your heads.
A úkolem bylo postavit ultralehký, sálový, létající model, který bude schopný létat nad vašimi hlavami.

Synonymes anglais de « door »

door

Exemples d'usage pour « indoor » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Commission is now adopting a broader approach to the issue of air quality in indoor areas.
Komise v současnosti přijímá širší přístup k problematice kvality ovzduší uvnitř budov.
EnglishAnd when you use indoor spraying with DDT and those nets you can cut deaths by over 50 percent.
A když použijete spreje s DDT v místnosti a tyto moskytiéry, můžete snížit počet smrtí o 50 procent.
EnglishFirst: no concrete steps have been taken to draft legislation concerning indoor air quality.
Za prvé: nebyly provedeny žádné konkrétní kroky k návrhu právního předpisu o kvalitě vnitřního ovzduší.
EnglishWe are now replicating this in a 1.75-million-square-feet building, which will have 60,000 indoor plants.
Nyní toto zopakujeme v budově o rozloze asi 160 tisíc metrů čtverečních, která bude mít 60 tisíc rostlin.
EnglishI welcome the measures introduced by the European Commission with the aim of improving the environment in indoor spaces.
Vítám opatření Evropské komise, která zavedla v zájmu zlepšení ovzduší ve vnitřních prostorech.
EnglishWith this question in mind, I started researching, and I soon found that indoor air pollutants were the culprit.
S touto otázkou jsem začala zkoumat a brzy jsem zjistila, že pachatelem je znečištění vzduchu v uzavřených prostorech.
EnglishThe call for the action plan to focus on indoor and outdoor air quality and chemicals has my backing.
Podporuji výzvu, aby se v rámci akčního plánu soustředilo více na kvalitu vnějšího ovzduší a vzduchu uvnitř budov a chemické látky.
EnglishAnd with most products appearing not to have been designed for indoor use, this is actually a vertical gas chamber.
A s tím, že většina výrobků se nezdá být navržena pro použití uvnitř budov, tohle je ve skutečnosti vertikální plynová komora.
EnglishWhat still remains to be decided is the legal means to deal with the issue of air in indoor areas in the best possible way.
Ještě stále je třeba rozhodnout o právních prostředcích zaměřených na řešení problematiky ovzduší uvnitř budov co nejlepším možným způsobem.
EnglishA particular priority in this regard is the drafting of provisions relating to schools and other public indoor spaces used by vulnerable groups.
Zvláštní prioritou v tomto ohledu je návrh ustanovení pro školy a ostatní veřejná místa uvnitř budov, která využívají zranitelné skupiny.
EnglishWe've also found that you can reduce the fresh air requirements into the building, while maintaining industry indoor air-quality standards.
Rovněž jsme zjistili, že je možné snížit nároky na čerstvý vzduch vháněný do budovy zvenčí, přičemž udržet standart pro kvalitu vzduchu v interiérech.
EnglishI also support the calls for action on the issue of indoor air quality and on the safety of chemical compounds used in equipment and furnishings.
Také podporuji výzvu k činnosti v oblasti kvality vzduchu uvnitř budov a bezpečnosti chemických sloučenin používaných při výrobě zařízení a nábytku.
EnglishI'm Naomi Shah, and today I'll be talking to you about my research involving indoor air quality and asthmatic patients.
(Potlesk) Naomi Shah: Ahoj všichni, já jsem Naomi Shah, a dnes vám povím o svém výzkumu týkajícího se kvality vzduchu v uzavřených prostorách a pacienty s astmatem.
EnglishAnd then at the other end, there's performance and short films and indoor installations like this indoor installation and this one, and outdoor installations like this one and this one.
A na druhé straně tu jsou představení a krátké filmy a vnitřní instalace jako tato instalace a tahle a venkovní instalace jako tato a tato.
EnglishThe Commission has taken some important action but we need a comprehensive policy on indoor air quality given the extent of respitory illness in the EU.
Komise přijala několik významných opatření, potřebujeme však komplexní politiku v oblasti kvality vzduchu uvnitř budov vzhledem k rozsahu onemocnění dýchacího systému v EU.
EnglishIn the 35 years I've been a climbing guide and taught on indoor walls, and stuff like that, the most important thing I've learned was, guys will always try to do pull-ups.
Celých 35 let jsem byl horolezecký průvodce a učil jsem na umělých stěnách a tak, to nejdůležitější co jsem se naučil je, že chlapi budou stále zkoušet shyby.
EnglishAchievement of this objective will involve investment in infrastructure and the construction of new facilities in the area, such as swimming pools, sports grounds and indoor sports facilities.
Pro dosažení tohoto cíle musíme investovat do infrastruktury a výstavby nových zařízení, jako jsou bazény, sportoviště a zařízení pro in-doorové aktivity.
EnglishI do support paragraph 13 of the resolution, in which the Commission is urged to put forward a legislative proposal for smoking to be banned in indoor workplaces and also on public transport.
Plně podporuji odstavec 13 usnesení, kde je Komise vyzývána, aby předložila legislativní návrh o zákazu kouření na uzavřených pracovištích a také ve veřejné dopravě.