« to inform » traduction en tchèque

EN

« to inform » en tchèque

volume_up
form {substantif}

EN to inform
volume_up
[informed|informed] {verbe}

Before the vote I need to inform Parliament about some technical adjustments.
Před hlasováním potřebuji Parlament informovat o některých technických úpravách.
MEPs need to inform themselves of the consequences of this proposal.
Poslanci EP se musí navzájem informovat o důsledcích tohoto návrhu.
The Commission will inform you later of the outcome of its discussions.
O výsledcích svých jednání vás bude Komise informovat později.
to inform (aussi: to denounce)
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
The Member States were simply obliged to inform, to notify the Commission of which criteria they had chosen.
Členské státy měly pouze povinnost Komisi informovat, oznámit jí, jaká kritéria zvolily.
Chtěl bych vám oznámit ještě něco.

Exemples d'usage pour « to inform » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishInternet users inform one another quickly of political developments as they happen.
Uživatelé internetu se vzájemně rychle informují o průběžném politickém vývoji.
EnglishWe urge the EU to inform its citizens and the populations of targeted countries.
Naléhavě žádáme, aby EU informovala své občany a obyvatele dotčených zemí.
EnglishThe following links inform about the specific steps that you need to take:
Na následujících odkazech se dozvíte o konkrétních krocích, které musíte podniknout:
EnglishI would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent.
Můžu vám říct, že v některých případech převyšuje přidělená částka skutečné útraty.
EnglishI ask that we inform the police that Parliament should not be shown such opposition.
Rád bych, abychom informovali policii, že Parlamentu by se neměl projevovat takový odpor.
EnglishI have personally met the Ombudsman and was able to inform him about these developments.
Osobně jsem se s veřejným ochráncem práv setkal a informoval jsem jej o tomto vývoji.
EnglishI made a commitment to inform Europe's institutions about this civil protest.
Slíbil jsem, že o tomto občanském protestu uvědomím evropské orgány.
EnglishAt the same time, it is important that we take this opportunity to inform ourselves more fully.
Zároveň je důležité, abychom tuto příležitost využili k naší lepší informovanosti.
EnglishTherefore, problems outside the Union should inform the policies within it.
Proto by problémy mimo Unii měly mít vliv i na politiky uvnitř Unie.
EnglishInform yourself: take a look at what you need and which education channel suits you!
Informujte se: prozkoumejte, co potřebujete a který vzdělávací kanál by vám nejlépe vyhovoval!
EnglishPoland's response was to inform the Commission that a criminal investigation had been opened.
Polsko ve své odpovědi informovalo Komisi, že zahájilo trestní vyšetřování.
EnglishWe must promote actions to inform and raise awareness among consumers.
Musíme podporovat činnosti vedoucí k zvýšení informovanosti a povědomí mezi spotřebiteli.
EnglishMember States as well use different levels to inform the public on the beneficiaries of the EU aid.
Také členské státy informují veřejnost o příjemcích podpory z EU na různé úrovni.
EnglishI would also like to inform you about something else, about another theft which has taken place.
Také bych vás rád informoval o něčem jiném - o další krádeži, k níž došlo.
EnglishRatings agencies await these figures and use them to inform the advice that they give.
Ratingové agentury očekávají tyto údaje a používají je při přípravě poradenství, které poskytují.
EnglishI would inform you that the EPP-ED Group has now withdrawn its motion for a resolution.
Sděluji vám, že skupina EPP-ED svůj návrh usnesení právě stáhla.
EnglishI am delighted to inform you that the proportion of complaints falling within the mandate has gone up.
S potěšením vás informuji, že se podíl stížností náležejících do pravomoci zvýšil.
EnglishWe must therefore continue to try and inform the public, with appropriate financial support from the EU.
Proto musíme pokračovat v informování veřejnosti za přiměřené finanční podpory EU.
EnglishI would be pleased if you can inform us about whether that is the case.
Byla bych ráda, kdybyste nás informovali, zda tomu tak je.
EnglishI doubt whether customers will actually use it to inform themselves of the detailed terms and conditions.
Pochybuji, zda je zákazníci použijí k tomu, aby se informovali o podrobných podmínkách.