« instrument » traduction en tchèque

EN

« instrument » en tchèque

volume_up
instrument {substantif}
CS

« instrument » en anglais

EN

instrument {substantif}

volume_up
instrument (aussi: implement, tool)
Such a policy requires and presupposes an adequate institutional instrument.
Taková politika vyžaduje a předpokládá odpovídající isntitucionální nástroj.
The regulation is an important instrument for implementing the common fisheries policy.
Nařízení představuje důležitý nástroj pro provádění společné rybářské politiky.
Economic Partnership Agreements are very key as a development instrument.
Dohody o hospodářském partnerství mají klíčový význam jako rozvojový nástroj.
But this Charter is also an instrument for political action, an instrument for the institutions because the Charter will shape their activities.
Tato Listina je však také nástrojem politické činnosti, nástrojem institucí, protože podle Listiny se budou profilovat jejich aktivity.
The Charter is the first instrument to enshrine economic and social rights with the same status as political rights and personal freedoms.
Listina je prvním nástrojem, zakotvujícím hospodářská a sociální práva se stejným statusem jako politická práva a osobní svobody.
. - Madam President, the Charter of Fundamental Rights will be a key instrument in our Union based on the rule of law.
. - Paní předsedající, Listina základních práv bude v naší Unii klíčovým dokumentem založeným na právních normách.
The Convention on the Protection of the Financial Interests of the European Communities is surely an appropriate supporting instrument.
Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství je jistě vhodný a doprovodný instrument.
The media are reporting that the Irish, under pressure from the financial crisis, now understand better that the Treaty is a decent instrument which was put together for dealing with hard times.
Média informují, že Irové pod tlakem finanční krize více chápou, že je to dobrý instrument, který byl sepsán pro dobu nepohody.
Inspire us to think of new ways that we can use this unique instrument that we've created at Santa Barbara.
Doufáme, že všichni co jste tady, se přijdete na AlloSféru podívat, a inspirujete nás v našem hledání o nových způsobech, kterými je možno tento unikátní přístroj použít.
The creation of these instruments is a confirmation of Foucault's theories, and the body scanner seems like a page taken out of the book Discipline and Punish.
Vytváření těchto nástrojů je potvrzením Foucaultových teorií a přístroj pro snímkování těla vypadá jako stránka z knihy Dohlížet a trestat.
CS

instrument {masculin}

volume_up
instrument (aussi: listina, nástroj, přístroj)
Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství je jistě vhodný a doprovodný instrument.
The Convention on the Protection of the Financial Interests of the European Communities is surely an appropriate supporting instrument.
Média informují, že Irové pod tlakem finanční krize více chápou, že je to dobrý instrument, který byl sepsán pro dobu nepohody.
The media are reporting that the Irish, under pressure from the financial crisis, now understand better that the Treaty is a decent instrument which was put together for dealing with hard times.

Exemples d'usage pour « instrument » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFinancing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide (
Zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (
English(Music) Clarence: I would rather be able to play an instrument again than walk.
Když skládám, cítím se jako pilot v kokpitu letícího letadla. ~~~ Stávám se živou.
EnglishWe are expecting the Agency to be a useful instrument of the common energy policy.
Od agentury očekáváme, že bude užitečným nástrojem společné energetické politiky.
EnglishWe talked previously about trade policy as an instrument for achieving other goals.
Dříve jsme hovořili o obchodní politice jako nástroji pro dosažení jiných cílů.
EnglishThe main instrument for controlling exports is Regulation (EC) No 428/2009 of 2009.
Hlavním nástrojem pro kontrolu vývozu je nařízení (ES) č. 428/2009 z roku 2009.
EnglishMicro-credits are also an important instrument for supporting the social economy.
Mikroúvěry jsou také důležitým nástrojem na podporu sociálního hospodářství.
EnglishIt is important that all the Member States be able to participate in this instrument.
Je důležité, aby všechny členské státy byly schopné se tohoto nástroje účastnit.
EnglishInformation and communications technologies are a key instrument in this respect.
Klíčovým nástrojem jsou v tomto ohledu informační a komunikační technologie.
EnglishDirective 2000/43 is an important instrument with a broad scope for application.
Směrnice č. 2000/43 je důležitým nástrojem se širokým rozsahem uplatnění.
EnglishThe European Neighbourhood Policy is a key instrument in the Union's foreign policy.
Velmi důležitým nástrojem zahraniční politiky Unie je evropská politika sousedství.
EnglishThe Posting of Workers Directive is a key instrument in achieving this aim.
Směrnice o vysílání pracovníků je základním nástrojem k dosažení tohoto cíle.
EnglishThere is still too much confusion regarding the role of each instrument.
Ohledně funkce jednotlivých nástrojů panuje stále ještě příliš mnoho nejasností.
EnglishFrontex cannot be the only instrument involved in tackling the refugee crisis.
Agentura Frontex nemůže být jediným nástrojem pro řešení uprchlické krize.
EnglishMy question is, therefore: what obstacles are there to adopting this instrument?
Mou otázkou proto je: jaké existují překážky k přijetí tohoto nástroje?
EnglishIt should remain a strong instrument of the cohesion policy during the 2014-2020 period.
V období 2014-2020 by měl nadále zůstat silným nástrojem politiky soudržnosti.
EnglishOf course, for a long-lasting impact, humanitarian aid is not the right instrument.
Samozřejmě, že k dosažení dlouhodobého řešení není humanitární pomoc vhodným nástrojem.
EnglishIn reality, this supervisory body is the perfect instrument for censoring the media.
Ve skutečnosti jde o kontrolní orgán, který je perfektním nástrojem pro cenzuru médií.
EnglishThe report we adopted today clearly describes the benefits of this instrument.
Zpráva, kterou jsme dnes přijali, jasně popisuje výhody tohoto nástroje.
EnglishCash will remain indispensable as a payment instrument for many years to come.
Hotovost zůstane neodmyslitelným platebním nástrojem mnoho dalších let.
EnglishWe will look into ways and means of reinforcing this instrument in the future.
Budeme hledat možnosti a prostředky pro další posílení tohoto nástroje.