« intelligible » traduction en tchèque

EN

« intelligible » en tchèque

EN intelligible
volume_up
{adjectif}

intelligible (aussi: coherent, comprehensible, exoteric, lucid)
I agree with some of the other ideas that were expressed, but in my opinion it is necessary to ensure that Article 4 is concise and intelligible.
Mohu souhlasit s některými dalšími vyjádřenými myšlenkami, ale podle mého názoru je třeba zajistit, aby článek 4 byl stručný a srozumitelný.
Frequently amended regulations need to be codified in order to render Community law clear and intelligible.
Často měněná nařízení je třeba kodifikovat, aby byly právní předpisy Společenství jasnější a srozumitelnější.
We need a procedure which is intelligible to consumers, which will be adopted and which results in consumers continuing in the future to support what had previously been adopted.
Potřebujeme postup srozumitelný pro spotřebitele, který bude přijat a který povede k tomu, že budou spotřebitelé v budoucnosti nadále podporovat to, co bylo přijato dříve.

Synonymes anglais de « intelligible »

intelligible

Exemples d'usage pour « intelligible » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMoreover, contract terms should be drafted in plain and intelligible language.
Navíc smluvní podmínky by měly být psány jasným a srozumitelným jazykem.
EnglishWhen I run it through my lab, this heat-mapping shows everything is intelligible.
A poté nám tento graf ukázal že všechno je srozumitelné.
EnglishThe information to be provided for consumers needs to be clear, intelligible and provided in good time.
Informace poskytované spotřebitelům musí být jasné, srozumitelné a poskytnuté včas.
EnglishIt makes the system even less intelligible to citizens, and many Europeans have doubts about it.
Systém se její vinou stává ještě méně čitelný pro občany a mnoho Evropanů má o něm pochybnosti.
EnglishAll the parts of the document in red are not intelligible.
Všechny části dopisu označené červeně jsou nesrozumitelné.
EnglishAs a doctor, I can say that the information on product leaflets is reliable and intelligible to doctors.
Jako lékařka mohu hodnotit, že informace na příbalových letácích bývají spolehlivé a srozumitelné lékařům.
EnglishWe need to achieve more intelligible provisions, which will thereby have a greater chance of being implemented.
Musíme dosáhnout větší srozumitelnosti ustanovení, což zvýší i pravděpodobnost, že budou používána.
EnglishFrequently amended regulations need to be codified in order to render Community law clear and intelligible.
Často měněná nařízení je třeba kodifikovat, aby byly právní předpisy Společenství jasnější a srozumitelnější.
Englishmutually intelligible languages
EnglishTherefore, the aim now is not to propose more legislation at any price but to make the existing legislation more accessible and intelligible.
Naším cílem v tuto chvíli proto není navrhovat další předpisy za každou cenu, nýbrž zpřístupnění a zesrozumitelnění těch stávajících.
EnglishLabels will contain instructions for handling and compulsory graphic symbols and pictograms which will be intelligible to people anywhere in the world.
Na štítkách budou pokyny pro zacházení a povinné grafické symboly a piktogramy, které budou srozumitelné k lidem kdekoli na světě.
EnglishHowever, this is not the case, as the web pages are often only understandable to insiders and are also not always intelligible in all languages.
Tak tomu ovšem není, protože webové stránky jsou často srozumitelné pouze zasvěceným osobám a také nejsou vždy dostupné ve všech jazycích.
EnglishThrough being more intelligible and more united, the European Union will be able to assert itself as the world leader in the fight against global warming.
Díky větší srozumitelnosti a jednotnosti bude Evropská unie schopna se prosadit jako světová vůdčí síla v boji proti globálnímu oteplování.
English- (CS) Mr President, I am expecting the energy summit to produce, above all, a comprehensive, but also intelligible and responsible approach to the interests of our citizens.
- (CS) Od energetického summitu očekávám především komplexní, ale zároveň rozumný a zodpovědný přístup k zájmům občanů.
EnglishThey should have access to information that is independent, objective, comprehensive, true and accessible in an intelligible form and intelligible language.
Měli by mít přístup k informacím, které budou nezávislé, objektivní, úplné, pravdivé, dostupné ve srozumitelné formě a ve srozumitelném jazyce.
EnglishI stress the new provisions relating to the supply of information to the consumer: this information needs to be clear, intelligible and provided in good time.
Zdůrazňuji nová ustanovení týkající se poskytování informací spotřebitelům: tyto informace musí být jasné, srozumitelné a musí být poskytnuty ve správnou chvíli.
EnglishThis recasting is intended to make the existing legislation more intelligible and demanding in terms of safety and efficiency in this type of business.
Toto přepracování má za cíl zpřehlednit existující právní předpisy a zabezpečit, aby byly náročnější, ve smyslu bezpečnosti a účinnosti v tomto druhu hospodářské činnosti.
EnglishInformation must be accessible and easily intelligible; otherwise, its production will be merely a technical exercise that does not serve the purpose of any democratic control.
Informace musí být přístupné a srozumitelné; jinak se z jejich poskytování stane pouhý technický úkon, který účelu demokratické kontroly nijak neposlouží.
EnglishThis example perfectly illustrates the fact that our three institutions must act together in presenting a coherent, intelligible policy for the defence of human rights.
Tento příklad dokonale dokazuje skutečnost, že naše tři instituce musí jednat společně při prezentování koherentní, srozumitelné politiky k prosazování lidských práv.