« intensified » traduction en tchèque

EN

« intensified » en tchèque

EN intensified
volume_up
{adjectif}

intensified

Exemples d'usage pour « intensified » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMainly on France's initiative, this cooperation has been further intensified lately.
Zejména díky iniciativě Francie byla tato spolupráce v poslední době dále posílena.
EnglishI personally hope that inspections are intensified right now - before Christmas.
Osobně doufám, že se nyní - krátce před Vánocemi - tyto kontroly ještě více zintenzivní.
EnglishThe economic crisis has intensified the problem of poverty in recent years.
Hospodářská krize problém chudoby v nedávných letech ještě prohloubila.
EnglishThe workload is being intensified as are the risks to human life and the environment.
Pracovní zatížení se zvyšuje a zvyšuje se i ohrožení lidských životů a životního prostředí.
EnglishThat is a good thing, but the assistance to the poorest in the EU should be greatly intensified.
To je sice dobré, avšak pomoc nejchudším obyvatelům EU by měla být výrazně posílena.
EnglishIn recent years, at the request of the Council, this financing has been intensified.
V minulých letech bylo toto financování na žádost Rady navýšeno.
EnglishThe opposite is actually the case: the rule of terror in China has intensified.
Opak je pravdou: vláda teroru v Číně je ještě intenzivnější.
EnglishIt is important that the fight against poverty and social exclusion is intensified in Europe.
Je důležité, že boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Evropě sílí.
EnglishThe region is of exceptional strategic importance and our involvement there needs to be intensified.
Tato oblast má mimořádný strategický význam a naše zapojení v ní musí být posíleno.
EnglishAs a result, inequalities in scientific development will be intensified.
V důsledku toho dojde k větším nerovnostem ve vědeckém vývoji.
EnglishThat insecurity has been markedly intensified in the light of last year's conflict with Russia.
Loňským konfliktem s Ruskem se tato nejistota ještě více prohloubila.
EnglishThese trends were not dispelled but rather intensified by the Cold War.
Studená válka tyto trendy nerozehnala, spíše posílila.
EnglishIn addition, the Iranian Government has intensified its campaign against Christians in the Islamic Republic.
Íránská vláda navíc vystupňovala svou kampaň proti křesťanům v této islámské republice.
EnglishI agree with the main points in the report, whereby efforts to combat this phenomenon should be intensified.
Souhlasím s hlavními body zprávy, v níž se navrhuje zintenzivnění boje proti tomuto jevu.
EnglishThis model serves the interests of intensified exploitation and imposes the liberalisation of international trade.
Tento model slouží zájmům vykořisťovatelů a prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu.
EnglishThat 'you' referred not just to an individual but to a policy that his successors had followed and intensified.
Nehovořila o konkrétní osobě, ale o politice, kterou jeho následovníci dále podporují a posilují.
EnglishThe economic outlook remains subject to particularly high uncertainty and intensified downside risks.
Hospodářský výhled je spojen s mimořádně vysokou mírou nejistoty a zvýšeným rizikem hospodářského zpomalení.
EnglishWe need an intensified dialogue with the Muslim world.
Je třeba, abychom zesílili dialog s muslimským světem.
EnglishThe economic outlook remains subject to particularly high uncertainty and intensified downside risks.
Hospodářský výhled je nadále spojen s mimořádně vysokou mírou nejistoty a zvýšeným rizikem hospodářského zpomalení.
EnglishThe report shows where the effort should be intensified.