« keen » traduction en tchèque

EN

« keen » en tchèque

EN keen
volume_up
{adjectif}

The Committee on Budgets is very keen to see that we get value for our money.
Rozpočtový výbor je nadšený, když vidí, že za své peníze dosáhneme určitých hodnot.
I say this as a keen fan and observer of the Athens Olympics.
Říkám to jako nadšený fanoušek a divák Olympijských her v Aténách.
As I have said on a previous occasion in this House, I stand before you as one keen to see a Europe of cooperating nations.
Jak jsem již řekla zde ve sněmovně při předchozí příležitosti, přicházím před vás jako člověk nadšený pro Evropu spolupracujících národů.
keen (aussi: avid, eager, grabby, greedy)
volume_up
chtivý {adj. m.}
keen (aussi: anxious, avid, eager, hot)
volume_up
dychtivý {adj. m.}
keen (aussi: acerb, bitter, edgy, piercing)
volume_up
ostrý {adj. m.}
keen (aussi: abrupt, acrimonious, acute, brusque)
volume_up
prudký {adj. m.}
keen (aussi: butch, callous, hard, obdurate)
volume_up
tvrdý {adj. m.}
keen (aussi: burning, fierce, hot, impassioned)
volume_up
vášnivý {adj. m.}
As a keen cyclist I am especially pleased by the provisions for carrying bicycles on the train.
Jako vášnivý cyklista jsem zvláště potěšen ustanoveními o přepravě jízdních kol ve vlaku.

Exemples d'usage pour « keen » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe young people in North Africa who are so keen to see reform are looking to Turkey.
K Turecku vzhlížejí mladí lidé v severní Africe, kteří tolik touží po reformách.
EnglishThis is another reason why I am keen to see a resolution to the issue of financing.
To je další důvod, proč bych rád viděl usnesení k problematice financování.
EnglishConservatives were keen for the EU to adopt a percentage threshold at first reading.
Konzervativci velmi očekávali, že EU přijme procentní práh při prvním čtení.
EnglishMy group is keen to focus the volume-reduction targets on dangerous substances.
Naše skupina se snaží zaměřit na snižování množství nebezpečných látek.
EnglishThe EU is also keen to help reduce smoking and to encourage smoke-free environments.
Unie tyto iniciativy podporuje a pokouší se rovněž o snížení počtu kuřáků.
EnglishI am very keen to hear views from Members of this House and to respond to any questions.
Velmi ráda si vyslechnu názory poslanců této sněmovny a zodpovím jakékoliv otázky.
EnglishI am very keen to hear what conclusion the Council draws from Mrs Lambert's report.
Velice rád slyším, jaké závěry Rada vyvozuje ze zprávy paní Lambertové.
EnglishHaving said that, there are certain amendments which we are also keen to see supported.
Proto existuje několik návrhů, u kterých bychom rovněž rádi viděli podporu.
EnglishHowever, obviously not everyone agrees, since our British friends are so keen on opting out.
Nicméně ne všichni si myslí totéž, naši britští přátelé tolik touží po výjimkách.
EnglishSo it is commendable too that the rapporteur is keen to secure an agreement at first reading.
Je tedy také pochopitelné, že by zpravodaj rád dospěl k dohodě již v prvním čtení.
EnglishYou know that we, the other Members of this House, are very keen to work with the Commission.
Víte, že my, další poslanci Parlamentu, velmi ochotně spolupracujeme s Komisí.
EnglishI would also be very keen to see further progress, too, on the proposed Euro-Arab university.
Také bych ráda viděla pokrok v otázce navrhované evropsko-arabské univerzity.
EnglishWe are often very keen to show solidarity for various groups of people.
Často velice rádi projevujeme solidaritu s nejrůznějšími skupinami lidí.
EnglishI am very grateful to the European Parliament for the keen interest it has shown in this process.
Jsem Evropskému parlamentu vděčný za to, že o tento proces projevuje živý zájem.
EnglishIts clear and instructive presentation is a further positive aspect which I am keen to highlight.
Ráda upozorňuji na její jasnou a názornou prezentaci, která je dalším pozitivem.
EnglishHowever, unlike the PSE Group, I was keen to support a number of points:
Na rozdíl od skupiny PSE jsem však usilovala o to, podpořit více bodů:
EnglishBelieve me, Mr President, I am really keen to play ball with the Council that you are chairing.
Věřte, pane předsedo, že do spolupráce s Radou, kterou vedete vy, se vždy rád zapojím.
EnglishI can also tell you that I am very keen for new jobs to be created in the industrial sector.
Mohu také říci, že horlivě prosazuji vytvoření nových pracovních míst v odvětví průmyslu.
EnglishWe therefore share the same aims, as I am keen to stress to this House as clearly as possible.
Naše cíle jsou tedy stejné, a to bych chtěl v této sněmovně zcela jednoznačně zdůraznit.
EnglishGreece and many other states are particularly keen on the optional nature of the EQF.
Řecko a mnohé jiné země jsou nadšené zejména volitelnou podstatou Evropského kvalifikačního rámce.