« to know » traduction en tchèque

EN

« to know » en tchèque

EN to know
volume_up
[knew|known] {verbe}

to know
European citizens also need to know that we in Parliament have a responsibility.
Evropští občané rovněž musí vědět, že v Parlamentu neseme odpovědnost.
We want to know whether this agreement is aiding development in this archipelago.
Chceme vědět, zda tato dohoda napomáhá rozvoji dotčených ostrovů.
Farmers need to know that they will get a fair return for their efforts.
Zemědělci musí vědět, že za své úsilí získají odpovídající odměnu.
to know (aussi: to wist)
People want to know the political background, and we should therefore be involved.
Lidé chtějí znát politické pozadí, a my se proto do informování musíme zapojit.
You must know the name of the computer where you want to copy the files.
Musíte znát název počítače, do kterého chcete soubory zkopírovat.
You must know the name of the computer that has the printer attached to it.
Musíte znát název počítače, ke kterému je tiskárna připojena.
It's very hard to know, by the way, what it is you take for granted.
Mimochodem, je vlastně velmi obtížné poznat, co bereme jako dané.
Eager to discover Portugal but don’t know where to start?
Máte velký zájem poznat Portugalsko, ale nevíte, z kterého konce?
To know our history is the antidote to falling into the same trap twice.
Poznat naši historii se stává protilátkou proti tomu, abychom vstoupili podruhé do stejné řeky.
After all, the EU should know how to recognise such a problem.
EU by ostatně měla vědět, jak tento problém rozeznat.
You know, research shows repeatedly that we can't actually tell the difference between Coke and Pepsi.
Jak víte, výzkumy opakovaně ukázaly, že ve skutečnosti nedokážeme rozeznat Colu od Pepsi.
(Music) And for the rest of your life, every time you hear classical music, you'll always be able to know if you hear those impulses.
(Hudba) Od teď pokaždé, když uslyšíte vážnou hudbu, vždy budete umět tyto důrazy rozeznat.
to know (aussi: can, to be able, to know how to)
Does the language matter, because he's not supposed to know English?
Protože ten chlapec by neměl umět anglicky.
Those Member States in this Assembly who have lived through occupations will know what a word like this means.
Ty členské státy v tomto shromáždění, které zažily okupaci, budou umět posoudit, co to slovo znamená.
What if my roommate knew about the heart procedure that was performed in the Lagos hospital last week?
Stála přede mnou obyčejná žena nigerijského lidu, která podle všeho neměla umět číst.
It knew things like the difference between an exclamation point and a question mark.
Uměl například rozlišovat mezi vykřičníkem a otazníkem.
to know

Exemples d'usage pour « to know » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
Vím, že původní pozměňovací návrh 138 neměl z hlediska soudnictví řádnou podobu.
EnglishIf you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
Znáte-li adresu URL stránky, můžete ji zadat přímo do aplikace Internet Explorer:
EnglishYou get hints, the actual steps for that problem, if you don't know how to do it.
Dostáváte rady s kroky pro vyřešení daného příkladu, pokud si s ním nevíte rady.
EnglishIt is important to know that this was a unanimous decision by the Member States.
Je důležité, aby se vědělo, že se jedná o jednomyslné rozhodnutí členských států.
EnglishAs we all know, complex financial instruments and leverage bring their own risk.
Jak všichni víme, složité finanční nástroje a investice přináší vlastní riziko.
EnglishAs we know, the EU's dependence on countries supplying oil and gas is increasing.
Dobře víme, že závislost EU na zemích dodávajících ropu a zemní plyn se zvyšuje.
EnglishBut in the end, you know, the Member States decide on the funding for research.
Jak ale víte, o financování výzkumu v konečném důsledku rozhodují členské státy.
EnglishAnd x-ray crystallography is now a subject in, you know, chemistry departments.
A rentgenová krystalografie je dnes, jak víte, předmětem pro chemická oddělení.
EnglishAs you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
Jak víte, v Evropě vzrůstá podíl přistěhovalců, kteří přicházejí o zaměstnání.
EnglishThe purpose was to know what the cohesion policy priorities should be after 2013.
Účelem bylo zjistit, jaké by měly být priority politiky soudržnosti po roce 2013.
EnglishOf course, you can also abstain from voting - that is the '0' button, as you know.
Hlasování se samozřejmě můžete i zdržet - k tomu je tam, jak víte, tlačítko "0".
EnglishAs you may know, the citizens' initiative was a major priority for our S&D Group.
Jak možná víte, občanská iniciativa byla pro naši skupinu S&D hlavní prioritou.
EnglishAs you know, regarding health, there are still considerable challenges to be met.
Jak víte, v oblasti zdraví se musíme vypořádat ještě s mnoha závažnými výzvami.
EnglishWe know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.
Víme, jaké lodě mohou být postaveny a jaká plavidla mohou být stavěna kromě nich.
EnglishWe all know the address book fraud that is a widespread problem throughout Europe.
Všichni známe podvody s adresáři, což je problém velmi rozšířený po celé Evropě.
EnglishWe do not know for certain where the raw materials which it contains originate.
Nemáme naprostou jistotu, odkud pocházejí suroviny, které jsou v nich obsažené.
EnglishWe know that if Member States have to sanction each other, nothing will happen.
Víme, že pokud si sankce budou udělovat členské státy navzájem, nic se nestane.
EnglishIt is not a question of forever redefining our goals here, as we know them well.
To není otázka neustálého předefinovávání našich cílů, protože ty známe dobře.
EnglishWe all know - and we know full well - that the Greek issue is a European issue.
Všichni víme - a víme to velmi dobře - že řecký problém je problémem evropským.
EnglishWe also know what they are good for during a financial crisis: ruining savers.
Víme rovněž, k čemu jsou v době finanční krize vhodné: k poškozování střadatelů.