« mission » traduction en tchèque

EN

« mission » en tchèque

volume_up
mission {substantif}
CS

EN mission
volume_up
{substantif}

mission
The chair of the European Parliament election observation mission was Paweł Kowal.
Vedoucím volební pozorovatelské mise Evropského parlamentu byl Paweł Kowal.
The monitoring mission will continue to work with the parties involved.
Kontrolní mise bude ve spolupráci se zúčastněnými stranami pokračovat.
Via the EULEX mission, Europe is responsible for the situation on the ground.
Prostřednictvím mise EULEX je Evropa odpovědná za situaci v zemi.
mission
The Mission is founded on the belief that true religion unites, never divides.
Misie je založena na přesvědčení, že skutečné náboženství spojuje a nikdy nerozděluje.
However, the European Parliament must express its concern about certain aspects of this mission.
Evropský parlament však musí upozornit na některé znepokojující aspekty týkající se této misie.
His Holiness is visiting Europe and spreading the Mission's message of humanity as the only religion.
Jeho svatost je na návštěvě v Evropě a šíří odkaz misie, jímž je humanita jako jediné náboženství.
mission (aussi: commission, embassy)
On its mission, Parliament should assess the effectiveness of that support.
Parlament by při plnění svého poslání měl posuzovat účinnost této podpory.
Continuing to mobilise public opinion in Europe is also part of our mission.
Pokračování v mobilizaci veřejného mínění v Evropě je také součástí našeho poslání.
A court with a mission is a menace; a supreme court with a mission is a tyranny.
Soud plnící nějaké poslání je hrozbou, nejvyšší soud s posláním je tyranie.
mission (aussi: assignment, brief, commission, duty)
Our mission as Members of this House is not limited to within the EU.
Náš úkol, úkol poslanců tohoto Parlamentu, není omezen hranicemi EU.
Now there is a chapter 7, and MONUC's mission is to defend the civilian population.
Nyní máme článek 7 a mise MONUC má za úkol chránit civilní obyvatelstvo.
This will be the mission for the European Council next week.
To bude úkol, se kterým se bude Evropská rada potýkat příští týden.

Exemples d'usage pour « mission » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English'It would be a miracle if we completed our mission in two years,' says Mr Faith.
"Byl by zázrak, kdybychom naši misi dokončili do dvou let", říká pan Faith.
EnglishMy country, Sweden, is contributing a few hundred soldiers to the EUFOR mission.
Moje země, Švédsko, přispívá na misi EUFOR několika stovkami svých vojáků.
EnglishAs we know, the European Union will dispatch a full election observation mission.
Jak víme, Evropská unie vyšle k volbám plnohodnotnou pozorovatelskou misi.
EnglishThe Heads of Mission statement and report show practical ways of doing so.
Prohlášení a zpráva vedoucích misí poukazuje na to, jak toho prakticky dosáhnout.
EnglishEurope now has an ambitious mission: to be more of a player in international politics.
Evropa dnes stojí před ambiciózním úkolem: získat větší vliv v mezinárodní politice.
EnglishWhen I did "Mission: Impossible III," we had amazing visual effects stuff.
Když jsem dělal „Mission: Impossible III", měli jsme skvělé vizuální efekty.
EnglishThe government has already officially invited the EU to carry out an observation mission.
Vláda již oficiálně vyzvala Evropskou unii, aby uskutečnila pozorovatelskou misi.
EnglishSecondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
Zadruhé, v Gruzii je třeba vytvořit skutečnou vícestrannou mírovou misi.
EnglishThat is where the whole mission of pre-commercial procurement comes in.
A na tomto místě se uplatní funkce zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.
EnglishWe support fully the constructive mission of our special representative Peter Semneby.
Plně podporujeme konstruktivní misi našeho zvláštního představitele Petera Semnebyho.
English(LT) I will take this opportunity to speak about the EU diplomatic mission in Belarus.
(LT) Ráda bych využila tento prostor a pohovořila o diplomatické misi EU v Bělorusku.
EnglishWe approve of sending an EU police and justice mission to support the authorities in Kosovo.
Schvalujeme vyslání policejních a soudních misí EU na podporu kosovských orgánů.
EnglishAnd every time you turned up to go on a mission, you got paid in dragon kill points.
A pokaždé, když jste se vydali na misi, dostali jste zaplaceno v bodech za zabití draka.
EnglishBecause in order to achieve on this great mission, we have to be able to do it.
Protože pokud v tomto velkém úkolu chtěli uspět museli to zvládnout.
EnglishWe must exclude matters unconnected with our mission from the budget as much as possible.
Věci, které s naším posláním nesouvisí, musíme z rozpočtu v maximální míře vyloučit.
EnglishThat is the reason why the financing for it was sporadic and its mission statement was vague.
Proto bylo jeho financování sporadické a formulace jeho hlavního cíle neurčitá.
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Cílem těchto dvou skvader bylo zničit všechny raketové základy Scud.
EnglishThis is Europe's civilisational legacy and this is its mission today as well.
Toto je odkaz evropské civilizace a toto je rovněž dnešním posláním.
EnglishTherefore, the mission of our Presidency is to be the engine of the processes.
Proto je úkolem našeho předsednictví, aby bylo hnací silou procesů.
EnglishIf it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.
Kdyby existovala, změnilo by to design všech vesmírných lodí a plánování vesmírných misí.