« nurture » traduction en tchèque

EN

« nurture » en tchèque

volume_up
nurture {substantif}
CS

EN nurture
volume_up
{substantif}

nurture (aussi: feed, food, nourishment, sustenance)

Exemples d'usage pour « nurture » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAs we nurture the natural environment, its abundance will give us back even more.
Když zvelebujeme přírodní prostředí, vrátí nám ze svého bohatství ještě víc.
EnglishInstead, let us nurture the inherent power of our economy to keep renewing itself.
Namísto toho podporujme vrozenou schopnost našeho hospodářství neustále se obnovovat.
EnglishAnd we've heard those things about "is it nurture or is it nature," right?
A často je nám správně kladena otázka jestli je to výchovou nebo přirozené.
EnglishThe Common Fisheries Policy perhaps serves as a template for how not to nurture the marine environment.
Společná rybářská politika pravděpodobně slouží jako vzor pro to, jak nepečovat o mořské životní prostředí.
EnglishThe connectome is where nature meets nurture.
Skrze konektom se genetika střetává s vlivy v průběhu života.
EnglishHowever, there is another area we should look at: we should turn our attention to the societies that nurture terrorism.
Nicméně je zde jiná oblast, na kterou bychom se měli zaměřit: měli bychom obrátit pozornost na společnosti, které přiživují terorismus.
EnglishWe, for our part, are ready, as am I personally, to follow and nurture both threads of this twofold debate during the Hungarian Presidency.
My za sebe a já osobně jsme připraveni během maďarského předsednictví sledovat a rozvíjet oba směry této dvousměrné debaty.
EnglishAs heads of organizations, we should strive to create environments that encourage and nurture both moral skill and moral will.
Jako ředitelé institucí bychom se měli snažit vytvořit prostředí, které podněcuje a pečuje zároveň o morální schopnosti i o morální vůli.
EnglishSo then, when we ask oneself how to nurture the condition for happiness, the inner conditions, and which are those which will undermine happiness.
Zeptejme se tedy sami sebe, jak posilovat podmínky pro štěstí, ony vnitřní podmínky, a které naopak naše štěstí podkopávají.
EnglishSo, this is a model that pretty much any organization could use to try and nurture its own cycle of crowd-accelerated innovation.
Takže tohle je model, který by mohla využít víceméně kterákoli organizace aby se pokusila posílit svůj vlastní cyklus davem urychlované inovace.
EnglishPatriotism expresses itself as love for and a desire to nurture national traditions, culture and language, attitudes of respect and devotion to one's own country.
Patriotismus se vyznačuje láskou a touhou uznávat národní tradice, kulturu a jazyk, respektem a oddaností své zemi.
EnglishAnd, but we were still a long ways from, you know, answering a question which sort of dominated my childhood, which is: How do you nature-nurture?
Ale pořád jsme byli strašně daleko od, víte, zodpovězení otázky, která tak nějak dominovala mému dětství, která byla: Jak se vytváří příroda?
EnglishWe are citizens of the countries which gave us our birth and infant nurture, which protect us and which have given many of us sanctuary over the years.
Jsme občany zemí, ve kterých jsme se narodili a byli od prvních krůčků vychováváni, které nás chrání, a které byly pro mnohé z nás řadu let útočištěm.
EnglishHowever, given the various pressures on the environment, the Commission has proposed action to protect and nurture Europe's most remote and isolated regions.
Avšak kvůli různým tlakům na životní prostředí navrhla Komise opatření na ochranu a zajištění nejvzdálenějších a neizolovanějších evropských regionů.
EnglishLike everyone, the members of the PPE Group also nurture dreams, but the difference between us and others is that we are striving to turn those dreams into a reality.
Jako všichni ostatní mají i členové skupiny PPE své sny, ale rozdíl mezi námi a ostatními spočívá v tom, že se snažíme přeměnit své sny ve skutečnost.
EnglishIf this food crisis has done one thing, it has alerted us to the fragility of food production and the need to nurture it within the developing world.
Jestli tahle potravinová krize přinesla něco dobrého, pak je to skutečnost, že nás upozornila na zranitelnost výroby potravin a potřebu podporovat ji v rozvojovém světě.
EnglishAnd here the standard scenario is that we create these things, they grow, we nurture them, they learn a lot from us, and then they start to decide that we're pretty boring, slow.
A standardní vize je, že stvoříme takovéto věci, porostou, vychováme je, mnoho se od nás naučí a pak si pomyslí, že jsme pěkně nudní, pomalí.