EN obscure
volume_up
{substantif}

1. rare

obscure

Synonymes anglais de « obscure »

obscure

Exemples d'usage pour « obscure » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Treaty of Lisbon is so obscure that it is almost impossible to understand.
Lisabonská smlouva je tak nesrozumitelná, že je téměř nemožné ji pochopit.
EnglishIn the eyes of many people, the EU remains a very obscure and monolithic entity.
V očích mnoha lidí zůstává EU velmi nejasným, jednolitým subjektem.
EnglishOur national energy systems are parochial, monopolistic, complicated and obscure.
Naše vnitrostátní energetické systémy jsou zaostalé, monopolistické, komplikované a nepřehledné.
EnglishBut I also wanted to follow the hundreds of arcane and obscure laws that are in the Bible.
Ale mimo to jsem chtěl následovat i ty stovky tajemných a nejasných zákonů, které jsou v Bibli.
EnglishAt the most, it is simply cynical manipulation for obscure purposes.
Nanejvýš se jedná o prostou cynickou manipulaci za podivnými účely.
EnglishA more absurd and obscure argument could not be found in this regard.
Absurdnější a obskurnější argument by zde nebylo možné najít.
EnglishThe Find toolbar is integrated below the tab row, so that it does not obscure any content on the page.
Panel hledání je integrován pod řádkem záložek, a proto nezakrývá žádnou část obsahu na stránce.
EnglishThe description is frequently made more complex on purpose in order to obscure and complicate the form of the patent.
Popis je často složitější schválně, aby se zakryla a zkomplikovala forma patentu.
EnglishMore obscure is SYS RQ, which shares the key with PrtScn on some keyboards.
Ještě zvláštnější je funkce SYS RQ, která se na některých klávesnicích nachází na společné klávese s funkcí PRINT SCREEN.
EnglishHowever, it must not obscure the complexity of procedures.
Nicméně nelze zastírat, že postupy jsou složité.
EnglishThere are some relatively obscure arrangements...
Existují některá poměrně těžko pochopitelná opatření...
EnglishThe crisis showed that tax havens obscure, undermine and weaken the entire financial system and the world economy.
Krize ukázala, že daňové ráje znepřehledňují, podrývají a oslabují celý finanční systém a světové hospodářství.
EnglishThe good news, it's not cancer, it's not tuberculosis, it's not coccidioidomycosis or some obscure fungal infection.
Dobrá zpáva je, že to není rakovina, že to není tuberkulóza, není to coccidioidomykóza nebo nějaká plísňová infekce.
EnglishShort-sightedness and the difficulty and complexity of many of the new market instruments have made the market more obscure and fast-moving.
Krátkozrakost a složitost a náročnost řady nových tržních nástrojů trh zneprůhlednily a urychlily.
EnglishThere are also rules regarding the liability of depositaries which prevent the creation of long, obscure chains of liability.
Existují také pravidla ve věci odpovědnosti depozitářů, která zabraňují vytváření dlouhých těžko pochopitelných řetězců odpovědnosti.
EnglishHowever, if the rulings were clear for the individuals concerned, the question of how they apply to all other cases was obscure.
I když ale byla rozhodnutí pro dotčené jednotlivce jasná, zůstalo nejasné, jak tato rozhodnutí použít ve všech ostatních případech.
EnglishDeregulation over recent years has allowed new - and, thanks to their complexity, obscure - money market products to sprout up.
Deregulace, ke které docházelo v minulých letech, umožnila vznik nových - a díky jejich složitosti nejasných - produktů na peněžních trzích.
EnglishAnyone discussing the subject openly in Russia puts their life at risk, and each time there is talk of a mysterious, obscure context.
Každý, kdo na toto téma hovoří v Rusku otevřeně, vystavuje svůj život riziku, a pokaždé se údajně jedná o tajemné, neprůhledné pozadí.
EnglishIf people want more Europe, it is in order to build a better society and not merely to adopt yet more obscure directives.
Pokud lidé dále chtějí více Evropy, je to proto, aby se vytvořila lepší společnost, nikoliv aby bylo pouze přijato ještě více nesrozumitelných směrnic.
EnglishHowever, we sometimes seem to either take each other for granted or let our family squabbles obscure our overriding common interests.
Někdy se však zdá, že jeden druhého považujeme za něco jednou pro vždy daného, nebo dovolujeme, aby naše rodinné rozmíšky zatemňovaly naše převažující společné zájmy.