« petroleum » traduction en tchèque

EN

« petroleum » en tchèque

volume_up
petroleum {substantif}

EN petroleum
volume_up
{substantif}

1. général

2. Chimie

petroleum (aussi: naphtha, oil)
petroleum
petroleum (aussi: oil)

Synonymes anglais de « petroleum »

petroleum

Exemples d'usage pour « petroleum » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut these materials are grown from agricultural byproducts, not petroleum.
Jenomže tyto materiály jsou vypěstovány ze zemědělských odpadů, nikoliv z ropy.
EnglishThis means that unlike petroleum, there is no free market for gas in Europe.
To znamená, že na rozdíl od trhu s ropou v Evropě neexistuje volný trh se zemním plynem.
EnglishGlobally, oil and petroleum products are being purchased not only by European countries.
Na celém světě si produkty z ropy a petroleje nekupují pouze evropské země.
EnglishOffshore exploitation and extraction in deep water are essential for the rarefaction of petroleum.
Těžba na volném moři v hlubokých vodách je důležitá pro získávání vzácných frakcí z ropy.
EnglishMinimum stocks of crude oil and/or petroleum products (
Minimální zásoby surové ropy a ropných produktů (
EnglishAccording to European Commission data, the oil platforms in our seas produced around 200 million tonnes of petroleum in 2008.
Podle údajů Evropské komise v roce 2008 vytěžily ropné plošiny v našich mořích kolem 200 milionů tun ropy.
EnglishOrganization of Petroleum Exporting Countries /OPEC/
EnglishWe voted for this report because we believe it is important to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products.
Hlasovali jsme pro tuto zprávu, neboť jsme přesvědčeni o významu udržování minimálních zásob surové ropy a/nebo ropných produktů.
EnglishToday, we use a single feedstock, petroleum, to heat our homes, power our cars and make most of the materials you see around you.
Dnes využíváme jedinou surovinu, ropu. ~~~ K vytápění našich domovů, na pohon našich aut a k výrobě většiny materiálů, které vidíte okolo sebe.
EnglishWe have global oil prices; it is simply that Europe imposes higher taxes on petroleum products, which is weighing heavily on the shoulders of its citizens.
Máme globální ceny ropy; je snadné, aby Evropa více zdaňovala produkty ropného průmyslu, což více ponesou její občané.
EnglishAre you aware that British Petroleum has significantly reduced its safety and maintenance budget in order to maintain profits?
Jste si vědomi toho, že společnost British Petroleum pro to, aby si zachovala zisky, výrazně snížila svůj rozpočet vyhrazený na bezpečnost a údržbu?
EnglishThe same would seem to be true for ship transport of CO2 as compared with ship transport of liquefied natural gas or liquefied petroleum gas.
Zdá se, že totéž platí pro lodní přepravu CO2 ve srovnání s lodní přepravou zkapalněného zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu.
English(DE) Madam President, surely, given the record prices for petroleum, energy independence for Europe finally has to be a top-priority issue!
(DE) Vážená paní předsedající, vzhledem k rekordní ceně ropy se musí z energetické nezávislosti Evropy už konečně stát otázka nejvyšší priority.
EnglishThe rivers of oil there have led to a conflict between the traditional way of life of the native inhabitants and humanity's ever increasing need for petroleum.
Proudy ropy tam způsobují konflikt mezi tradičním způsobem života původních obyvatel a neustále rostoucí potřebou lidstva v ropě.
EnglishA typical example of EU policy is the latest food scandal of sunflower oil mixed with petroleum, with its disastrous effects on health.
Typickým příkladem politiky EU je poslední potravinářský skandál ohledně slunečnicového oleje smíchaného s naftou a jeho katastrofálních dopadů na zdraví.
EnglishOn 21 May, a platform in the North Sea, from which 200 million tonnes of petroleum are extracted each year, was evacuated because of a serious accident risk.
Dne 21. května byla v Severním moři kvůli nebezpečí vážné nehody evakuována plošina, z níž se každoročně vytěží 200 milionů tun ropy.
EnglishYou also fail to take account of the contributions already made by the various means of transport, be it in the form of general taxation, petroleum tax or vehicle tax.
Rovněž nezohledňujete příspěvky různých druhů dopravy, ať již ve formě všeobecného zdanění, daně z pohonných hmot nebo z vozidel.
EnglishIndustrial activity in the Netherlands predominantly consists of food processing, chemicals, petroleum refining as well as electrical and electronic machinery.
K nejvýznamnějším odvětvím průmyslové výroby patří převážně potravinářství, chemický průmysl, rafinace ropy a výroba elektronických strojů.
EnglishThe Council adopts a common position and a regulation concerning a ban on the supply and sale of petroleum and petroleum products to the Federal Republic of Yugoslavia.
Evropská rada přijímá společné stanovisko a nařízení o zákazu dodávek a prodeje ropy a ropných výrobků Federální republice Jugoslávii.
English. - Given the current and future problems affecting motor vehicle engines run on petroleum, it is clear that developments of alternatives are vital.
písemně. - Vzhledem k současným a budoucím problémům, které postihují motorová vozidla poháněná ropou, je jasné, že vývoj alternativních paliv je nesmírně důležitý.